31 Grudnia 2022

Świadectwo przedeksportowe

Dokument ten jest wydawany przez PIORiN na wniosek podmiotu profesjonalnego dla roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów które były uprawiane, produkowane, przechowywane, przetwarzane na nieruchomościach, należących do tego podmiotu oraz były kontrolowane i/lub poddawane badaniom laboratoryjnym w celu spełnienia wymagań specjalnych kraju trzeciego (nie będącego członkiem Unii Europejskiej), do którego są kierowane za pośrednictwem innego państwa członkowskiego UE. Wnioskujący o wydanie świadectwa przedeksportowego podmiot musi wskazać kraj docelowy przesyłki dla której takie świadectwo ma być wydane, celem sprawdzenia wymagań, które w świadectwie mają być potwierdzone - na podstawie art. 52 ust.2 pkt 4. ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami.

 

Zakres informacji, które zawiera świadectwo jest zamieszczony w art. 102 ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r i obejmuje:

  1. Informacje w zakresie spełnienia wymagań specjalnych, które mogą być potwierdzone wyłącznie przez państwo członkowskie, w którym towary pochodzenia roślinnego były uprawiane, produkowane, przechowywane lub przetwarzane dotyczące:
    1. stanu fitosanitarnego obszaru/miejsca/pola/stanowiska produkcji
    2. występowania konkretnych agrofagów
    3. wyników prowadzonych kontroli i badań laboratoryjnych pobranych prób
  2. Informacje o przeprowadzonych zabiegach fitosanitarnych

 

Powyższe kontrole są realizowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2072 oraz pozostałe przepisy regulujące występowanie agrofagów. Poza wymienionymi przepisami, dodatkowe kontrole mogą być również zlecane przez podmioty przed rozpoczęciem cyklu produkcji w celu możliwości uzyskania potwierdzenia spełnienia wymagań specjalnych kraju przeznaczenia.

Świadectwo przedeksportowe nie jest wymagane w każdym przypadku eksportu roslin, produktów pochodzenia roślinnego lub innych przedmiotów, pochodzących z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 

Zharmonizowany wzór świadectwa przedeksportowego oraz informacje jakie ten dokument poswiadcza zostały określone w art. 102 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE, które obowiązuje od dnia 14 grudnia 2019 r. we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

Zasady postępowania w sprawie o wydawanie świadectwa przedeksportowego zostały określone w art. 52 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami.

Pliki do pobrania

Wzór świadectwa przedeksportowego