15 Czerwca 2023

Zapewnienie obsługi fitosanitarnej eksportu roślin i towarów pochodzenia roślinnego do Wielkiej Brytanii w związku z brexit Drukuj

Projekt finansowany przez Unię Europejską - logotyp

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przystąpił do projektu „Zapewnienie obsługi fitosanitarnej eksportu roślin i towarów pochodzenia roślinnego do Wielkiej Brytanii w związku z brexit” dofinansowanego w ramach części wkładu finansowego z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej przeznaczonej dla administracji publicznej.

W związku z tym pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Wojewodą Dolnośląskim zostało zawarte Porozumienie nr PBAR.01.05.00-02-0001/23-00, na mocy którego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu został wskazany jako wykonawca zadań związanych z realizacją ww. Projektu przy udziale Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Założeniem tego Projektu jest zapewnienie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu sprawnej i kompleksowej obsługi eksportu roślin i towarów pochodzenia roślinnego do Wielkiej Brytanii w związku z jej wystąpieniem ze struktur Unii Europejskiej.

Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone przede wszystkim na przeszkolenie wytypowanych pracowników zajmujących się kontrolą towarów przeznaczonych na eksport, doposażenie w sprzęt informatyczny oraz wyposażenie stanowisk pracy inspektorów zaangażowanych bezpośrednio w certyfikację eksportu do Wielkiej Brytanii

Działania WIORiN we Wrocławiu w zakresie realizacji Projektu mają przeciwdziałać negatywnym skutkom oraz łagodzić negatywny wpływ brexit w państwach członkowskich i sektorach najbardziej dotkniętych wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej.

Całkowita wartość projektu: 20 469,54 EUR

Dofinansowanie pokrywające wydatki kwalifikowalne projektu w kwocie: 16 814,31 EUR


lista aktualności