29 Lipca 2021

Deklaracja dostępności serwisu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie Drukuj

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do również do serwisu internetowego WIORiN w Koszalinie.

 

Data publikacji strony internetowej: 24.11.2014

 

Data ostatniej dużej aktualizacji: 29.03.2021

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Dla zapewnienia dostępności dla osób korzystających wyłącznie z klawiatury system zapewnia wsparcie przejścia za pomocą klawisza [tab]. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego.

 

Strona nie spełnia wszystkich wymogów standardu dostępności WCAG 2.0 . Z uwagi na fakt, że 3 z niespełnionych kryteriów zalicza się do grupy podstawowego poziomu A, należy stwierdzić, że serwis jest dostępny z niewielkimi utrudnieniami dla osób z niepełnosprawnościami (niezgodności zostaną usunięte).

 

System jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • opcję wysokiego kontrastu,
  • tekst alternatywny,
  • zmiana wielkości czcionki bez odnoszenia się bezpośrednio do ustawień przeglądarki.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 29.07.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt
z koordynatorem ds. dostępności. Osobą odpowiedzialną jest Anna Fleszer, adres poczty elektronicznej kadry-koszalin@piorin.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel. 94 343-32-14 wew. 46. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie

 

Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne - od ul. Partyzantów oraz od strony parkingu, z tyłu budynku. Do  wejścia głównego prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Wejście do budynku od strony parkingu jest na jednym poziomie z parkingiem. Z tego poziomu osoba na wózku może dostać się na wyższe piętra rampą za pomocą innej osoby. W obrębie kondygnacji dostępny jest cały korytarz i pomieszczenia.

 

Sekretariat urzędu znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego

 

Początek i koniec biegu schodów na zewnątrz budynku oznaczony jest kontrastowo, brak jest poręczy od strony ściany.

 

Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

 

Przy wejściu do budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM)


lista aktualności