18 Kwietnia 2014

Ziemniaki towarowe

Wpis do rejestru podmiotów profesjonalnych

Obowiązkowi wpisu do rejestru podmiotów profesjonalnych podlegają podmioty, które uprawiają, magazynują, pakują, sortują, wprowadzają lub przemieszczają ziemniaki inne niż sadzeniaki. Procedura rejestracji opisana została tutaj.

 

Oznakowanie ziemniaków
 

Bulwy ziemniaków inne niż sadzeniaki, które są przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub do innych państw członkowskich lub wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaopatruje się w oznakowanie zawierające numer wpisu do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa lub rejestru prowadzonego przez organizację ochrony roślin innego państwa członkowskiego:

  1. podmiotu, który je uprawiał, albo
  2. podmiotu, który je uprawiał, oraz podmiotów, które je następnie przemieszczały, magazynowały, sortowały lub pakowały, albo
  3. podmiotu, który je przemieszczał, jeżeli dokumentacja prowadzona przez ten podmiot umożliwia identyfikację podmiotu, który je uprawiał, albo państwa ich pochodzenia oraz podmiotów, które je następnie przemieszczały, magazynowały, sortowały lub pakowały.

 

Oznakowanie takie powinno zawierać również kraj pochodzenia ziemniaków.

 

Oznakowanie umieszcza w sposób trwały i widoczny:

  1. na opakowaniu albo
  2. jeżeli bulwy ziemniaków są wprowadzane lub przemieszczane luzem:
    1. na przewożących je środkach transportu oraz
    2. na towarzyszącym im dokumencie handlowym, jeżeli informacje w nim zawarte umożliwiają identyfikację środka transportu.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki, regulujące powyższe wymagania, dostępne jest tutaj.

 

Zaświadczenia dla ziemniaków innych niż sadzeniaki przemieszczanych na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Wszystkim ziemniakom przemieszczanym z Polski na terytorium innych państw Unii Europejskiej powinno towarzyszyć zaświadczenie stwierdzające, że w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych przedmiotowych bulw ziemniaków, nie stwierdzono występowania w nich bakterii Clavibacter sepedonicus. Zaświadczenie to wydaje wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa i jest ono ważne 14 dni od dnia wystawienia dokumentu. Szczegółowe zasady przemieszczania ziemniaków w obrębie Unii Europejskiej dostępne są tutaj.