18 Kwietnia 2014

Sadzeniaki ziemniaka

Wpis do rejestru podmiotów profesjonalnych

Obowiązkowi wpisu do rejestru podmiotów profesjonalnych podlegają podmioty, które uprawiają, magazynują, pakują, sortują, wprowadzają lub przemieszczają ziemniaki inne niż sadzeniaki. Procedura rejestracji opisana została tutaj.

Paszport roślin

Sadzeniaki ziemniaka przemieszczane w obrębie wszystkich państw członkowskich powinny być zaopatrzone w paszport roślin / etykietę nasienną. Szczegółowe informacje w zakresie paszportów roślin dostępne są tutaj: http://piorin.gov.pl/zdrowie-roslin/paszportowanie-roslin/informacje-ogolne/. Należy mieć jednak na uwadze, że sadzeniaki ziemniaka poza spełnieniem wymogów fitosanitarnych (zdrowotnościowych) powinny spełniać również wymogi nasienne. Dlatego też zasady opisane dla paszportów roślin nie mają pełnego zastosowania w przypadku sadzeniaków ziemniaka. Szczegółowych informacji w zakresie kwestii nasiennych należy poszukiwać w jednostkach organizacyjnych PIORiN w Działach Nadzoru Nasiennego. Adresy jednostek dostępne są tutaj: http://piorin.gov.pl/wiorin/.


Zaświadczenia dla ziemniaków sadzeniaków przemieszczanych na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Wszystkim ziemniakom przemieszczanym z Polski na terytorium innych państw Unii Europejskiej powinno towarzyszyć zaświadczenie stwierdzające, że w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych przedmiotowych bulw ziemniaków, nie stwierdzono występowania w nich bakterii Clavibacter sepedonicus. Zaświadczenie to wydaje wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa i jest ono ważne 14 dni od dnia wystawienia dokumentu. Dalsze szczegóły dotyczące przemieszczania ziemniaków dostępne są tutaj.