18 Kwietnia 2014

Sadzeniaki ziemniaka

Wpis do rejestru przedsiębiorców

Obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców podlegają podmioty, które uprawiają, magazynują, pakują, sortują, wprowadzają lub przemieszczają sadzeniaki ziemniaka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Procedura ich rejestracji i obowiązki, jakim podlegają są takie same jak w przypadku wpisu do rejestru przedsiębiorców innych podmiotów.

Paszport roślin

Sadzeniaki ziemniaka przemieszczane w obrębie wszystkich państw członkowskich powinny być zaopatrzone w paszport roślin. Paszport roślin dla sadzeniaków ziemniaka umieszczany jest na każdym opakowaniu jednostkowym (worek, skrzynka, skrzynia paletowa, kontener, itp.). Minimalne wymiary paszportu dla sadzeniaków ziemniaka wynoszą 110 x 67 mm.

Kolor etykiety zależny jest od kategorii i stopnia kwalifikacji i tak:

  • elitarny przedbazowy – etykieta biała z fioletowym przekątnym paskiem
  • elitarny bazowy (B/I i B/II) – etykieta biała
  • kwalifikowany (C/A, C/B) – etykieta niebieska

 

Uwaga: Paszporty roślin dla ziemniaków sadzeniaków wydane w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej mają tą samą wielkość i kolorystykę oraz zawierają te same informacje, niemniej jednak mogą mieć inną formę graficzną.

Zaświadczenia dla ziemniaków sadzeniaków przemieszczanych na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Wszystkim ziemniakom przemieszczanym z Polski na terytorium innych państw Unii Europejskiej powinno towarzyszyć zaświadczenie stwierdzające, że w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych przedmiotowych bulw ziemniaków, nie stwierdzono występowania w nich bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. Zaświadczenie to wydaje wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa i jest ono ważne 14 dni od dnia wystawienia dokumentu. Dalsze szczegóły dotyczące przemieszczania ziemniaków dostępne są tutaj.