18 Kwietnia 2014

Odmiany niezarejestrowane

Zgodnie z zapisami Traktatu Akcesyjnego, które zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum (treść dostępna tutaj) do sadzenia na terytorium Polski przez okres 10 lat od dnia uzyskania akcesji, dopuszcza się wyłącznie ziemniaki odmian wpisanych do krajowego rejestru odmian lub wspólnotowego katalogu, o pełnej odporności polowej i laboratoryjnej na grzyba Synchytrium endobioticum. Za odmianę odporną, w myśl ww. rozporządzenia uważa się odmianę, która reaguje na porażenie czynnikiem patogenicznym w taki sposób, że nie istnieje możliwość wtórnego porażenia. Odporność odmian ziemniaka, przeznaczonych do sadzenia na terytorium Polski, określa Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, a informacja o odporności jest zamieszczana w krajowym rejestrze odmian przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Ziemniaki odmian nieodpornych lub o nieustalonej odporności na grzyba Synchytrium endobioticum mogą być uprawiane tylko wtedy, jeśli Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa wyda decyzję o dopuszczeniu uprawy takich ziemniaków, a Komisja Europejska zezwoli na prowadzenie takiej uprawy.

Poniżej przedstawiamy zasady postępowania przy wydawaniu zgody Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa na prowadzenie upraw ww. odmian ziemniaków.

 1. Ziemniaki odmian nieodpornych lub o nieustalonej odporności na grzyba Synchytrium endobioticum, mogą być wysadzane tylko w miejscu produkcji (i na polach – jeśli dotyczy to uprawy ziemniaków na sadzeniaki), które po badaniach, przeprowadzonych przez właściwego terenowo wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, zostało uznane za wolne od tego patogena.
 2. Wniosek o zgodę na prowadzenie uprawy ww. odmian ziemniaków podmiot składa do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Wymagany zakres informacji we wniosku zawiera załącznik nr 1.
 3. Podmiot jest zobowiązany załączyć do wniosku, wydane przez właściwego terenowo wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, zaświadczenie o:
  1. uznaniu miejsca produkcji za wolne od grzyba Synchytrium endobioticum, lub
  2. niewystępowaniu w miejscu produkcji czynnego ogniska Synchytrium endobioticum oraz możliwość przeprowadzania wszystkich badań laboratoryjnych gleby niezbędnych dla uznania tego miejsca produkcji za wolne od grzyba Synchytrium endobioticum – w przypadku, gdy badania pól nie zostały zakończone do dnia złożenia wniosku.
 4. Ze względu na istniejący wymóg uprawy przedmiotowych ziemniaków tylko w miejscach produkcji uznanych za wolne od grzyba Synchytrium endobioticum, a co się z tym wiąże koniecznością przeprowadzenia dużej ilości badań laboratoryjnych, wskazane byłoby rozważenie ograniczenia do niezbędnego minimum ilości miejsc produkcji, w których byłaby skoncentrowana uprawa takich ziemniaków.
 5. Biorąc pod uwagę względy przyjętej procedury wskazanym jest, aby przedmiotowe wnioski, były składane do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, nie później niż do dnia 1 grudnia każdego roku.
 6. Wydanie decyzji Głównego Inspektora zezwalającej na uprawę ziemniaków odmian nieodpornych lub o nieustalonej odporności na grzyba Synchytrium endobioticum jest możliwe tylko w przypadku pozytywnej opinii Komisji UE oraz po przedstawieniu przez wnioskodawcę zaświadczenia o uznaniu miejsca produkcji za wolne od grzyba Synchytrium endobioticum. W decyzji tej określone będą warunki prowadzenia uprawy, obrotu, przemieszczania, przechowywania, nabywania lub zbywania takich ziemniaków, które podmiot jest zobowiązany przestrzegać.
 7. Reprodukcja sadzeniaków ziemniaka wymaga corocznej zgody Głównego Inspektora, zgodnie z przyjętą procedurą.
 8. Plantacje ziemniaków przeznaczonych na reprodukcję będą wymagały zgłoszenia ich do kwalifikacji, do właściwego terenowo wojewódzkiego inspektora oraz sadzeniaki będą musiały spełniać wymagania specjalne, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (treść dostępna tutaj) oraz wymagania wynikające z przepisów o nasiennictwie.
 9. Podmiot, który otrzyma decyzję Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa zezwalającą na uprawę ziemniaków nieodpornych lub o nieustalonej odporności na grzyba Synchytrium endobioticum, jest zobowiązany informować właściwego terenowo wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa ze względu na miejsce przechowywania ziemniaków do czasu ich wysadzenia, o każdej wprowadzanej na terytorium Polski partii ziemniaków, ze wskazaniem: miejsca ich przechowywania, odmiany, ilości, kalibrażu, stopnia kwalifikacji, daty wprowadzenia ziemniaków na terytorium Polski.
 10. W przypadku zmiany danych dot. kalibrażu bulw ziemniaków oraz co się z tym wiąże powierzchni, na której bulwy te będą wysadzone, podmiot zobowiązany poinformować Głównego Inspektora o zaistniałych zmianach.
 11. Podmiot umożliwi inspektorom Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa przeprowadzanie czynności kontrolnych w każdym miejscu i czasie: w tym sprawowanie kontroli zdrowotności przed wysadzeniem ziemniaków, w ciągu całego sezonu wegetacyjnego oraz po zbiorze bulw oraz stosowanie się do wszelkich zaleceń i decyzji wydawanych przez właściwego terenowo wojewódzkiego inspektora.
 12. Ziemniaki zebrane z takich upraw, mogą być wykorzystane tylko w sposób wskazany w decyzji w Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a ewentualna odsprzedaż uzyskanych sadzeniaków ziemniaka, celem wysadzenia, może być dokonana podmiotom, które uzyskały stosowną zgodę Głównego Inspektora, zgodnie z przyjętą procedurą.
 13. Rozchód i przemieszczanie uzyskanego plonu może odbywać się tylko pod nadzorem wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, a informację o przemieszczaniu każdej partii ziemniaków należy przekazywać do właściwego terenowo wojewódzkiego inspektora.
 14. Przemieszczanie bulw po zbiorach z takich upraw będzie odbywać się zgodnie z przepisami dot. zaopatrzenia w paszport roślin lub oznakowanie oraz zgodnie z warunkami przemieszczania bulw ze względu na występowanie grzyba Synchytrium endobioticum.

 

Wymagany zakres informacji do wniosku o uzyskanie zgody Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa na prowadzenie upraw ziemniaków odmian nieodpornych lub o nieustalonej odporności na grzyba Synchytrium endobioticum

 

 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy, adres.
 2. Nr rejestracyjny wnioskodawcy.
 3. Informacje dotyczące planowanej ilości wysadzanych bulw ziemniaków:
  1. wprowadzanych na terytorium Polski z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej – odmiana, ilość, kalibraż, kraj pochodzenia,
  2. ziemniaków pochodzących z reprodukcji na terenie Polski - odmiana, ilość, kalibraż, nazwa producenta/adres.
 4. Wskazanie miejsca (adres) przechowywania bulw ziemniaków przed ich wysadzeniem.
 5. Dane dotyczące produkcji przedmiotowych ziemniaków:
  1. nazwa i adres producenta, nr rejestracyjny,
  2. miejsce produkcji – identyfikacja pól i obiektów (np.: adresy i oznaczenie pól oraz przechowalni, ich powierzchnia),
  3. pola i obiekty, które będą bezpośrednio związane z produkcją ziemniaków odmian nieodpornych lub o nieustalonej odporności (np.: adresy i oznaczenie pól oraz przechowalni, ich powierzchnia),
  4. uprawiane ziemniaki: powierzchnia uprawy, odmiana, szacunkowa ilość i kalibraż bulw planowanych do wysadzenia, przewidywany zbiór ziemniaków, sposób zagospodarowania uzyskanego plonu, miejsce przerobu, informacja o planowanym miejscu reprodukcji.
 6. Uzasadnienie dot. uprawy ziemniaków odmian nieodpornych lub o nieustalonej odporności.

Pliki do pobrania

Wniosek na uprawę w gruncie ziemniaków odmian nieodpornych lub o nieustalonej odporności na grzyba Synchytrium endobioticum