28 Maja 2019

Wymagania importowe

Towary tymczasowo zakazane, dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny ryzyka (PRA)

Na podstawie przepisów Rozporządzania 2016/2031 Komisja Europejska została uprawniona do ustalenia wykazu roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich (tj. nie będących członkami UE), które stwarzają niedopuszczalny poziom zagrożenia agrofagami dla terytorium Unii. Takie rośliny i produkty roślinne są kwalifikowane jako „wysokiego ryzyka”, a ich import jest zakazany do czasu przeprowadzenia oceny zagrożenia (tzw. PRA). Wykaz roślin i produktów wysokiego ryzyka stanowi załącznik I do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 r.

Procedura oceny zagrożenia (tzw. PRA) dla roślin i produktów roślinny zakwalifikowanych jako „wysokiego ryzyka" została określona w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2018/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

Procedura oceny jest inicjowana wyłącznie na wniosek złożony do Komisji przez krajową organizację ochrony roślin państwa trzeciego zainteresowanego eksportem danego asortymentu do UE. Ocenę przeprowadza Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

 

Wykaz owoców niewymagających zaopatrzenia w świadectwo fitosanitarne

Przepisy Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 r. pozwalają Komisji Europejskiej na określenie roślin, dla których nie jest wymagane świadectwo fitosanitarne w imporcie do UE, w przypadku gdy ocena oparta na dowodach dotyczących zagrożenia agrofagami i doświadczenie handlowe wskazują, że takie świadectwo nie jest konieczne. Wykaz owoców, dla których nie jest wymagane świadectwo fitosanitarne stanowi załącznik II do ww. Rozporządzenia 2018/2019.

 

Kontrole na granicach - nowe zasady, system TRACES

Zgodnie z nowymi zasadami w zakresie zdrowia roślin, które zaczną obowiązywać od 14 grudnia 2019 r., graniczna kontrola fitosanitarna będzie odbywała się w oparciu o system informatyczny TRACES. Do systemu tego część informacji obowiązkowo będzie wprowadzał podmiot, dlatego zachęcamy do zapoznania się z prezentacją omawiającą w skrócie zasady pracy w systemie TRACES. 

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj: TRACES

 

Jednolite rozwiązania dotyczące kontroli

Rozporządzenie 2019/66 ustala m.in. (artykuł 5) częstotliwość kontroli roślin wymagających zaopatrzenia w świadectwo fitosanitarne w imporcie do UE (na podstawie artykuły 73 Rozporządzenia 2016/2031).

Pliki do pobrania

rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r., wersja polska
rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r., wersja angielska
rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 r., wersja polska
rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 r., wersja polska
rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/66 z dnia 16 stycznia 2019 r., wersja polska
rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1014 z dnia 12 czerwca 2019 r. - minimalne wymogi dotyczące punktów kontroli granicznej, wersja polska
rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1014 z dnia 12 czerwca 2019 r. - minimalne wymogi dotyczące punktów kontroli granicznej, wersja angielska
rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1012 z dnia 12 marca 2019 r. - odstępstwa od przepisów dotyczących wyznaczania punktów kontroli i od minimalnych wymogów dotyczących punktów kontroli granicznej, wersja polska
rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1012 z dnia 12 marca 2019 r. - odstępstwa od przepisów dotyczących wyznaczania punktów kontroli i od minimalnych wymogów dotyczących punktów kontroli granicznej, wersja angielska
rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1013 z dnia 16 kwietnia 2019 r. - wcześniejsze powiadamianie o przesyłkach niektórych kategorii zwierząt i towarów wprowadzanych na terytorium Unii, wersja polska
rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1013 z dnia 16 kwietnia 2019 r. - wcześniejsze powiadamianie o przesyłkach niektórych kategorii zwierząt i towarów wprowadzanych na terytorium Unii, wersja angielsk