28 Maja 2019

Wymagania importowe

1. Nowe zasady importu

Od dnia 14 grudnia 2019 r. w UE obowiązywać zaczną przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych.
 

Zgodnie z art. 56 ww. rozporządzenia, każda przesyłka towarów pochodzenia roślinnego, podlegających granicznej kontroli fitosanitarnej, musi być zaopatrzona we wspólny zdrowotny dokument wejścia (Common Health Entry Document), w skrócie nazywany dokumentem CHED-PP. 

W odniesieniu do każdej przesyłki regulowanych roślin i produktów roślinnych (informacje o nowych unijnych przepisach zdrowia roślin, w tym o towarach regulowanych: http://piorin.gov.pl/zdrowie-roslin/nowe-prawo-ue/podmiot odpowiedzialny za przesyłkę wypełnia elektronicznie w systemie TRACES-NT pierwszą część dokumentu CHED-PP, udzielając informacji niezbędnych do natychmiastowej i kompletnej identyfikacji przesyłki i jej przeznaczenia. Dokument ten będzie jednocześnie pełnił rolę zgłoszenia przesyłki do granicznej kontroli fitosanitarnej.
 

Szczegółowe informacje w zakresie zgłoszenia przesyłki do granicznej kontroli fitosanitarnej oraz pracy w systemie TRACES-NT dostępne są pod tym linkiem.

 

2. Wybrane zagadnienia importowe

 

Towary tymczasowo zakazane, dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny ryzyka (PRA)

Na podstawie przepisów Rozporządzania 2016/2031 Komisja Europejska została uprawniona do ustalenia wykazu roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich (tj. nie będących członkami UE), które stwarzają niedopuszczalny poziom zagrożenia agrofagami dla terytorium Unii. Takie rośliny i produkty roślinne są kwalifikowane jako „wysokiego ryzyka”, a ich import jest zakazany do czasu przeprowadzenia oceny zagrożenia (tzw. PRA). Wykaz roślin i produktów wysokiego ryzyka stanowi załącznik I do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 r.

Procedura oceny zagrożenia (tzw. PRA) dla roślin i produktów roślinny zakwalifikowanych jako „wysokiego ryzyka" została określona w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2018/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

Procedura oceny jest inicjowana wyłącznie na wniosek złożony do Komisji przez krajową organizację ochrony roślin państwa trzeciego zainteresowanego eksportem danego asortymentu do UE. Ocenę przeprowadza Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

 

Wykaz owoców niewymagających zaopatrzenia w świadectwo fitosanitarne

Przepisy Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 r. pozwalają Komisji Europejskiej na określenie roślin, dla których nie jest wymagane świadectwo fitosanitarne w imporcie do UE, w przypadku gdy ocena oparta na dowodach dotyczących zagrożenia agrofagami i doświadczenie handlowe wskazują, że takie świadectwo nie jest konieczne. Wykaz owoców, dla których nie jest wymagane świadectwo fitosanitarne stanowi załącznik II do ww. Rozporządzenia 2018/2019.

 

Jednolite rozwiązania dotyczące kontroli

Rozporządzenie 2019/66 ustala m.in. (artykuł 5) częstotliwość kontroli roślin wymagających zaopatrzenia w świadectwo fitosanitarne w imporcie do UE (na podstawie artykuły 73 Rozporządzenia 2016/2031).

 

Dokument CHED-PP, wspólny zdrowotny dokumenty wejścia

Rozporządzenie delegowane Komisji nr 2019/1602 z dnia 23 kwietnia 2019 r., uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w zakresie wspólnego zdrowotnego dokumentu wejścia, który towarzyszy przesyłkom zwierząt i towarów do ich miejsca przeznaczenia.

 

Akty prawne regulujące zagadnienia dotyczące importu dostępne są poniżej.

 

3. Wykaz roślin i produktów roślinnych zakazanych w imporcie - informacja dla podróżnych

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi przygotowanymi przez KE, pokazującymi ograniczenia w przywozie roślin i produktów pochodzenia roślinnego do krajów UE, zgodnie z nowymi przepisami importowymi, które weszły w życie od 14 grudnia 2019 r.

 

Film omawiający problematykę importu do UE w zakresie nowych przepisów importowych: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-181068

Ulotka informacyjna dostępna jest poniżej. 

Pliki do pobrania

rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r., wersja polska
rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r., wersja angielska
rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 r., wersja polska
rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 r., wersja polska
rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/66 z dnia 16 stycznia 2019 r., wersja polska
rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1014 z dnia 12 czerwca 2019 r. - minimalne wymogi dotyczące punktów kontroli granicznej, wersja polska
rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1014 z dnia 12 czerwca 2019 r. - minimalne wymogi dotyczące punktów kontroli granicznej, wersja angielska
rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1012 z dnia 12 marca 2019 r. - odstępstwa od przepisów dotyczących wyznaczania punktów kontroli i od minimalnych wymogów dotyczących punktów kontroli granicznej, wersja polska
rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1012 z dnia 12 marca 2019 r. - odstępstwa od przepisów dotyczących wyznaczania punktów kontroli i od minimalnych wymogów dotyczących punktów kontroli granicznej, wersja angielska
rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1013 z dnia 16 kwietnia 2019 r. - wcześniejsze powiadamianie o przesyłkach niektórych kategorii zwierząt i towarów wprowadzanych na terytorium Unii, wersja polska
rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1013 z dnia 16 kwietnia 2019 r. - wcześniejsze powiadamianie o przesyłkach niektórych kategorii zwierząt i towarów wprowadzanych na terytorium Unii, wersja angielsk
rozporządzenie delegowane 2019/1602 uzupełniające rozporządzenie do 2017/625 w zakresie wspólnego zdrowotnego dokumentu wejścia, który towarzyszy przesyłkom zwierząt i towarów do ich miejsca przeznaczenia
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1714 z dnia 30 września 2019 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 136/2004 i (WE) nr 282/2004 w odniesieniu do wzoru wspólnego dokumentu weterynaryjnego wejścia dotyczącego produktów i zwierząt
Ulotka dla pasażerów, zakaz importu towarów roślinnych do UE