28 Maja 2019

Rejestracja podmiotów profesjonalnych i wydawanie paszportów roślin

Przykładowe wzory...
Przykładowe wzory...

Prezentacja omawiająca podstawowe zasady rejestracji podmiotów profesjonalnych i zasady paszportowania

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją omawiającą podstawowe zasady rejestracji podmiotów profesjonalnych i zasady paszportowania roślin w oparciu o Rozporządzenie 2016/2031. Zasady te wejdą w życie w dniu 14 grudnia 2019 r. Dotychczasowe zasady w tym zakresie staną się nieobowiązujące lub zostaną zmienione w celu dostosowania ich do nowych zasad. Pobierz prezentacje.

 

Jednolite wzory paszportów roślin w UE

Nowe przepisy prawa odnoszące się do zasad wydawania paszportów roślin oraz paszportów roślin łączonych z etykietą materiału siewnego, zakładają ujednolicenie wzorów paszportów roślin, które będą obowiązywały w całej Unii Europejskiej. 

Rozszerzony zostanie wykaz gatunków i rodzajów roślin, w tym materiału siewnego oraz  produktów roślinnych i przedmiotów podlegających obowiązkowi zaopatrzenia w paszport roślin.  Najistotniejszą zmianą będzie wymóg dołączenia w paszporty roślin do wszystkich roślin przeznaczonych do sadzenia, w tym do określonych gatunków nasion, gdzie obecnie dotyczy to tylko ściśle określonych rodzajów/gatunków.  Wyjątkiem od tego wymogu będzie tylko bezpośrednia sprzedaż użytkownikom ostatecznym (tj. nieprofesjonalistę, którego działalność nie jest działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową).


Szczegółowe przepisy w zakresie specyfikacji technicznej paszportów roślin oraz zasad ich łączenia z etykietami materiału siewnego określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2313 z dnia 13 grudnia 2017 r.

 

Co do zasady paszporty roślin powinny być  wydawane przez upoważnione do tego podmioty, pod nadzorem właściwego organu (art. 84  Rozporządzenia 2016/2031). Przewidziane jest odstępstwo od tej zasady, umożliwiające wydanie paszportów roślin przez właściwy organ. W art. 89 Rozp. 2016/2031 wskazano ogólne warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać upoważnienie do wydawania paszportów roślin, jednocześnie trwają prace nad przepisami, które określą szczegółowo te warunki (delegacja dla Komisji Europejskiej w art. 89 ust. 2).

 

Przypisy ze zdjęć druków paszportów:

 1. Słowa „Plant Passport” lub „Plant Passport – PZ” (Paszport roślin, Paszport roślin – strefa chroniona) oraz, w stosownych przypadkach, w jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej, mają być rozdzielone ukośnikiem.
 2. Nazwa(-y) botaniczna(-e) danego gatunku lub taksonu w przypadku roślin lub produktów roślinnych bądź w stosownych przypadkach nazwa danego przedmiotu oraz, opcjonalnie, nazwa odmiany.
 3. Dwuliterowy kod wskazany w normie ISO 3166-1-alfa-2 (1), o którym mowa w art. 67 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/2031, w odniesieniu do państwa członkowskiego, w którym podmiot zawodowy wydający paszport roślin jest zarejestrowany.
 4. Alfabetyczny, liczbowy lub alfanumeryczny krajowy numer rejestracyjny danego podmiotu zawodowego.
 5. W stosownych przypadkach, kod identyfikacyjny danej rośliny, produktu roślinnego lub innego przedmiotu.
 6. W stosownych przypadkach, niepowtarzalny kod kreskowy, kod QR, hologram, mikroprocesor lub inny nośnik danych, uzupełniający kod identyfikacyjny.
 7. W stosownych przypadkach, dwuliterowy kod wskazany w normie ISO 3166-1-alfa-2, o którym mowa w art. 67 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/2031, w odniesieniu do państwa członkowskiego pochodzenia.
 8. W stosownych przypadkach, nazwa(-y) danego państwa trzeciego/państw pochodzenia lub jego/ich dwuliterowy kod wskazany w normie ISO 3166-1 alfa-2.
 9. Nazwa(-y) botaniczna(-e) agrofaga kwarantannowego dla strefy chronionej lub, alternatywnie, kody konkretnie przypisane tym agrofagom, o których mowa w art. 32 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/2031.
 10. Informacje wymagane na potrzeby etykiety urzędowej dla nasion lub innego materiału rozmnożeniowego, o których mowa odpowiednio w art. 10 ust. 1 dyrektywy Rady 66/401/EWG, art. 10 ust. 1 dyrektywy Rady 66/402/EWG, art. 10 ust. 1 dyrektywy Rady 68/193/EWG, art. 12 dyrektywy Rady 2002/54/WE, art. 28 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/55/WE, art. 13 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/56/WE i art. 12 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/57/WE, lub etykiety dla przedelitarnego, elitarnego lub kwalifikowanego materiału rozmnożeniowego, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 2008/90/WE.

 

Jednolite rozwiązania dotyczące kontroli

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/66 z dnia 16 stycznia 2019 r. ustala częstotliwość kontroli urzędowych określonych podmiotów profesjonalnych, tj.:

 • upoważnionych do wydawania paszportów roślin, określając także warunki zwiększenia oraz zmniejszenia tej częstotliwości; oraz
 • upoważnionych do znakowania drewnianych materiałów opakowaniowych (DMO) zgodnie z zasadami określonymi w Międzynarodowym Standardzie ds. Środków Fitosanitarnych (ISPM nr 15), ustalając również warunki zwiększenia częstotliwości kontroli;  
 • określonych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z obszaru wyznaczonego w związku z występowaniem agrofaga kwarantannowego.

 

Pliki do pobrania

rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2313 z dnia 13 grudnia 2017 r., wersja polska
rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2313 z dnia 13 grudnia 2017 r., wersja angielska
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/827 z dnia 13 marca 2019 r., wersja polska
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/827 z dnia 13 marca 2019 r., wersja angielska
rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/66 z dnia 16 stycznia 2019 r., wersja polska
Prezentacja wygłoszona na targach "Zieleń to Życie". Rejestracja podmiotów profesjonalnych i paszportowanie roślin w oparciu o Rozporządzenie 2016/2031