Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Nowe prawo UE w zakresie zdrowia roślin

Od połowy grudnia 2019 r. w krajach Unii Europejskiej będzie obowiązywało nowe prawo w zakresie zdrowia roślin. Zmiana wpłynie na produkcję roślinną i obrót roślinami, produktami roślinnymi i przedmiotami, w tym także nasiennictwo i obrót materiałem siewnym.

Podstawy prawne w tym zakresie zawarte zostały w rozporządzeniu 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin oraz w rozporządzeniu PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin. 

 

Pliki do pobrania:

 1. rozporządzenie nr 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin,
 2. rozporządzenie nr 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin.

 

Obecnie zarówno na poziomie UE jak również w kraju, prowadzone są prace nad przepisami wykonawczymi i delegowanymi do w/w rozporządzeń. Bieżące zagadnienia będą zamieszczane systematycznie na tej stronie. 

 

 

Jednolite wzory paszportów roślin w UE

Nowe przepisy prawa odnoszące się do zasad wydawania paszportów roślin oraz paszportów roślin łączonych z etykietą materiału siewnego, zakładają ujednolicenie wzorów paszportów roślin, które będą obowiązywały w całej Unii Europejskiej. 

Rozszerzony zostanie wykaz gatunków i rodzajów roślin, w tym materiału siewnego oraz  produktów roślinnych i przedmiotów podlegających obowiązkowi zaopatrzenia w paszport roślin.  Najistotniejszą zmianą będzie wymóg dołączenia w paszporty roślin do wszystkich roślin przeznaczonych do sadzenia, w tym do określonych gatunków nasion, gdzie obecnie dotyczy to tylko ściśle określonych rodzajów/gatunków.  Wyjątkiem od tego wymogu będzie tylko bezpośrednia sprzedaż użytkownikom ostatecznym (tj. nieprofesjonalistę, którego działalność nie jest działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową).


Szczegółowe przepisy w zakresie specyfikacji technicznej paszportów roślin oraz zasad ich łączenia z etykietami materiału siewnego: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2313 z dnia 13 grudnia 2017 r. określające specyfikacje dotyczące formatu paszportu roślin służącego przemieszczaniu na terytorium Unii oraz paszportu roślin służącego wprowadzaniu do strefy chronionej i przemieszczaniu w niej.

 

Co do zasady paszporty roślin powinny być  wydawane przez upoważnione do tego podmioty, pod nadzorem właściwego organu (art. 84  Rozporządzenia 2016/2031). Przewidziane jest odstępstwo od tej zasady, umożliwiające wydanie paszportów roślin przez właściwy organ. W art. 89 Rozp. 2016/2031 wskazano ogólne warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać upoważnienie do wydawania paszportów roślin, jednocześnie trwają prace nad przepisami, które określą szczegółowo te warunki (delegacja dla Komisji Europejskiej w art. 89 ust. 2).

 

Przypisy ze zdjęć druków paszportów:

 1. Słowa „Plant Passport” lub „Plant Passport – PZ” (Paszport roślin, Paszport roślin – strefa chroniona) oraz, w stosownych przypadkach, w jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej, mają być rozdzielone ukośnikiem.
 2. Nazwa(-y) botaniczna(-e) danego gatunku lub taksonu w przypadku roślin lub produktów roślinnych bądź w stosownych przypadkach nazwa danego przedmiotu oraz, opcjonalnie, nazwa odmiany.
 3. Dwuliterowy kod wskazany w normie ISO 3166-1-alfa-2 (1), o którym mowa w art. 67 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/2031, w odniesieniu do państwa członkowskiego, w którym podmiot zawodowy wydający paszport roślin jest zarejestrowany.
 4. Alfabetyczny, liczbowy lub alfanumeryczny krajowy numer rejestracyjny danego podmiotu zawodowego.
 5. W stosownych przypadkach, kod identyfikacyjny danej rośliny, produktu roślinnego lub innego przedmiotu.
 6. W stosownych przypadkach, niepowtarzalny kod kreskowy, kod QR, hologram, mikroprocesor lub inny nośnik danych, uzupełniający kod identyfikacyjny.
 7. W stosownych przypadkach, dwuliterowy kod wskazany w normie ISO 3166-1-alfa-2, o którym mowa w art. 67 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/2031, w odniesieniu do państwa członkowskiego pochodzenia.
 8. W stosownych przypadkach, nazwa(-y) danego państwa trzeciego/państw pochodzenia lub jego/ich dwuliterowy kod wskazany w normie ISO 3166-1 alfa-2.
 9. Nazwa(-y) botaniczna(-e) agrofaga kwarantannowego dla strefy chronionej lub, alternatywnie, kody konkretnie przypisane tym agrofagom, o których mowa w art. 32 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/2031.
 10. Informacje wymagane na potrzeby etykiety urzędowej dla nasion lub innego materiału rozmnożeniowego, o których mowa odpowiednio w art. 10 ust. 1 dyrektywy Rady 66/401/EWG, art. 10 ust. 1 dyrektywy Rady 66/402/EWG, art. 10 ust. 1 dyrektywy Rady 68/193/EWG, art. 12 dyrektywy Rady 2002/54/WE, art. 28 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/55/WE, art. 13 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/56/WE i art. 12 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/57/WE, lub etykiety dla przedelitarnego, elitarnego lub kwalifikowanego materiału rozmnożeniowego, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 2008/90/WE.

Laboratoria referencyjne Unii Europejskiej ds. agrofagów roślin

Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 przewidują ustanowienie laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej ds. agrofagów roślin. Zadaniem tych laboratoriów będzie przede wszystkim zapewnienie jednolitości metodyk badawczych stosowanych przez laboratoria urzędowe, wyznaczonych w państwach członkowskich  zgodnie z art. 37 ust. 1 ww. rozporządzenia (UE) 2017/625.

 

Treść rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/631 z dnia 07.02.2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 poprzez ustanowienie laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej ds. agrofagów roślin dostępna jest tutaj.

Pliki do pobrania

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/631 z dnia 7 lutego 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 poprzez ustanowienie laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej ds. agrofagów roślin
Zgłoś błąd