Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Informacje ogólne

Do zakresu działań Laboratorium Wojewódzkiego należy w szczególności:
1)    badanie prób gleby, roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, pobranych w trakcie lustracji poszukiwawczych i monitoringu, a także pochodzących z upraw lub partii towarów przeznaczonych dla potrzeb obrotu wewnętrznego, na eksport oraz importowanych, na obecność czynników sprawczych chorób, szkodników, chwastów i roślin pasożytniczych;
2)    przeprowadzanie oceny zdrowotności sadzeniaków ziemniaka oraz materiału szkółkarskiego drzew owocowych w zakresie ustalonym przez Głównego Inspektora;
3)    prowadzenie dokumentacji prób przyjętych do badań laboratoryjnych, wydawanie sprawozdań z badań oraz  świadectw i informacji po laboratoryjnej ocenie zdrowotności;
4)    zapewnienie bezpieczeństwa fitosanitarnego w miejscach prowadzenia prac
z wykorzystaniem organizmów szkodliwych;
5)    gospodarka odpadami biologicznymi i technologicznymi stanowiącymi szczególne zagrożenie dla środowiska;
6)    koordynacja i prowadzenie szkoleń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej;
7)    wdrażanie nowych metod identyfikacji organizmów szkodliwych zgodnie z wytycznymi Centralnego Laboratorium;
8)    utrzymywanie systemu zarządzania Laboratorium Wojewódzkim;
9)    drukowanie paszportów i wydawanie plomb dla sadzeniaków ziemniaka;
10)    wystawianie obciążeń finansowych za przeprowadzone badania laboratoryjne oraz wydane paszporty i plomby.


ZAKRES BADAŃ:
Laboratorium wykonuje badania próbek roślin, produktów roślinnych i przedmiotów
w oparciu międzynarodowo uznane procedury, zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej, zalecane przez Europejsko-Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin (European and Mediterranean Plant Protection Organization EPPO) oraz opracowanych na ich podstawie protokołów diagnostycznych PIORiN
Wybór metody badawczej oraz zakres prowadzonych badań uzależniony jest od: rodzaju i przeznaczenia materiału roślinnego, zakresu roślin żywicielskich, podejrzenia o porażenie, wymagań fitosanitarnych kraju przeznaczenia przesyłki (w przypadku eksportu) oraz wymagań jakościowych. Wszystkie badania wykonywane przez Laboratorium zostały określone w Liście metod badań.
Próby pobrane i dostarczone przez klienta zewnętrznego badane są odpłatnie na zlecenie. Wysokość opłat reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin i plomb urzędowych. (Dz.U. Nr 122, poz. 789).
Współpraca z klientem obejmuje pozyskiwanie informacji zwrotnych od klienta (uwagi i opinie) w postaci ankiety.

 

 

 

Zgłoś błąd