07 Lipca 2020

POSIEDZENIE WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Drukuj

W dniu 30 czerwca 2020 r. w  Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie należącym do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU),  odbyło się posiedzenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora COBORU dotyczącym ograniczenia zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa uczestniczyli w nim tylko członkowie prezydium zespołu w osobach wiceprzewodniczących: prof. dr hab. Marek Mrówczyński – Dyrektor IOR-PIB i Adam Błochowiak – Wojewódzki  Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Gwidon Tratwal Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej i Justyna Rejmaniak Kierownik ZDOD w Śremie Wójt. Wcześniej bo od 3.06 do 17.06.2020 r. wszyscy członkowie Zespołu mieli możliwość analizy dokumentów, zgłaszania uwag i propozycji oraz głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Z obowiązku wykonania tej pracy wywiązało się 22 na 33 członków zespołu. W czasie posiedzenia prezydium  Zespołu ustalono:  

  • plan doświadczeń PDO z roślinami ozimymi w województwie wielkopolskim na sezon 2020/2021,
  • dobór odmian do doświadczeń PDO na rok bieżący dla roślin ozimych.

Członkowie prezydium Zespołu, w czasie prac nad dokumentami wykorzystali uwagi i wnioski  Zespołu zgłoszone łącznie z głosowaniem elektronicznym. Dlatego ostateczna decyzja o pełnym doborze (dotyczy kilku odmian zbóż oz.), odmian do doświadczeń zakładanych jesienią z gatunkami ozimymi, zostanie podjęta po zbiorach tegorocznych doświadczeń i opracowaniu ich wyników. Następnie prezydium dokonało lustracji doświadczeń PDO prowadzonych w gospodarstwie ZDOD w Śremie Wójt., a dotyczących: rzepaku oz., zbóż oz., soi i roślin bobowatych oraz kukurydzy. Sposób prowadzenia doświadczeń i stan roślin oceniono jako wzorowy. Dało się zauważyć istotne różnice odmianowe zwłaszcza dotyczące odporności na wyleganie i zdrowotności roślin. Podkreślano zwłaszcza wartość tych cech odmian w świetle gwałtownego kurczenia się listy środków ochrony roślin dostępnych do ochrony poszczególnych upraw, czekających unijne rolnictwo wielkich ograniczeń w związku z przygotowywanym przez organy UE programem „Zielony ład od pola do stołu” zakładającym nawet 50 % obniżenie stosowania chemii w produkcji rolnej oraz trwającym Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Moją uwagę wzbudziły zwłaszcza doświadczenia z roślinami bobowatymi prowadzonymi w ramach „Inicjatywy białkowej COBORU”, pasy pożytkowe dla pszczół i innych zapylaczy oraz doświadczenia z kukurydzą. Wielkopolska posiada największą powierzchnię uprawy kukurydzy w Polsce i powierzchnia ta stale się zwiększa. W bieżącym roku Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w ramach rządowego planu kontroli upraw przeprowadzi kontrolę wszystkich plantacji nasiennych pod kontem obecności modyfikacji genetycznych. Obserwując zaawansowanie rozwoju plantacji kukurydzy w Wielkopolsce ubolewam nad trudnościami fizycznymi i niebezpieczeństwem, z którym muszą się zmierzyć nasi inspektorzy w trakcie tegorocznej, opóźnionej znacznie, kontroli plantacji kukurydzy.

Obserwując stan upraw można szacować, że tegoroczne zbiory zapowiadają się jako rekordowe.

 

 

Autor tekstu i zdjęć: Adam Błochowiak

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). WIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej http://piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie