24 Października 2019

O ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU Drukuj

W dniu 16 października 2019 r. w ramach przedsięwzięcia, składającego się z cyklu szkoleń, pod nazwą „Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska na terenie województwa wielkopolskiego”, w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska odbyło się szkolenie pod tytułem „Działalność rolnicza – rola i zadania organów kontrolnych”.

Cykl szkoleń organizowanych przez WIOŚ w Poznaniu dofinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Szkolenia te kierowane były do pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska oraz innych organów ściśle współpracujących w zakresie wykonywania zadań kontrolnych. W szkoleniach wzięli udział eksperci z całej Polski będący przedstawicielami następujących służb: Policja, PSP, KAS, WIW, WITD, WSSE, CZK, WUW, PIORiN oraz Prokuratura. W trakcie 8 szkoleń poruszone zostały bloki tematyczne dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów, postępowania z substancjami niebezpiecznymi, ochrony powietrza, kontroli gospodarstw rolnych, odpadów, przestępstw przeciw środowisku.

Do uczestnictwa w bloku szkoleniowym dotyczącym kontroli w gospodarstwach rolnych zaproszonych zostało 4 pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. W trakcie tego szkolenia przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oraz WIORiN w Poznaniu opowiedzieli o kontrolach przeprowadzanych przez nich w gospodarstwach rolnych. Tematy dotyczące kontroli przeprowadzanych przez PIORiN omówiła dr Paulina Migdalska-Kustosik – starszy specjalista DORiT - która  przedstawiła prezentację pt. „Środki ochrony roślin – ich wpływ na środowisko. Działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie kontroli stosowania i obrotu środkami ochrony roślin.” W swoim wystąpieniu prelegentka wyjaśniła czym są środki ochrony roślin, jak trafiają do środowiska i jakie konsekwencje mogą grozić w przypadku nieprawidłowego ich zastosowania lub niekontrolowanego wycieku spowodowanego nieprawidłowym przechowywaniem preparatów, myciem, napełnianiem opryskiwacza lub sporządzaniem cieczy roboczej. W tym kontekście zostały szczegółowo omówione aspekty sprawdzane przez inspektorów PIORiN podczas kontroli w gospodarstwie rolnym. Prelegentka przypomniała, że w Polsce można stosować jedynie środki ochrony roślin posiadające zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na obrót i stosowanie na terenie RP. Preparaty używane w Polsce muszą być zaopatrzone w polskojęzyczne etykiety. Jeśli preparaty nie posiadają wymaganego zezwolenia lub etykiety w języku polskim, traktowane są jak odpad zgodnie z ustawą o odpadach. Prelegentka podkreśliła rozwijającą się bardzo dobrą współpracę pomiędzy WIORiN w Poznaniu oraz WIOŚ w Poznaniu polegającą zarówno na wzajemnym przekazywaniu informacji o uchybieniach stwierdzonych podczas przeprowadzonych kontroli jak i na przeprowadzaniu wspólnych kontroli w gospodarstwach rolnych.

W trakcie prezentacji poruszony został także temat nielegalnych środków ochrony roślin, ich negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie konsumentów. Prelegentka zreferowała działania podejmowane przez WIORiN w Poznaniu wspólnie z Policją w celu eliminacji tego zjawiska.