Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Pracownia oceny nasion - wiorin olsztyn


fax: 89 534-36-23

 

Elżbieta Smólczyńska
z-ca kierownika lab.

tel. 89 538-88-07

Anna Jednacz
st. specjalista

tel. 89 539-06-90

Anna Krakowiak
st. specjalista

tel. 89 538-88-06

Danuta Welc
specjalista

tel. 89 539-06-90

 

Do głównych zadań Pracowni Oceny Nasion (PON) należy:

 • Ocena laboratoryjna materiału siewnego i wystawianie dokumentacji w zakresie ustalonym przepisami prawa oraz Głównego Inspektora.
 • Organizowanie pobierania prób materiału siewnego z wyłączeniem sadzeniaków ziemniaka.
 • Wydawanie świadectw mieszanek nasiennych.
 • Opiniowanie wniosków o nadanie uprawnień do działania w imieniu Wojewódzkiego Inspektora w zakresie pobierania prób i oceny materiału siewnego.
 • Szkolenie i egzaminowanie próbobiorców materiału siewnego.
 • Sprawowanie nadzoru i kontroli nad pracą próbobiorców materiału siewnego.
 • Szkolenie i egzaminowanie analityków nasiennych.
 • Nadzór i kontrola działalności laboratoriów akredytowanych w zakresie oceny materiału siewnego.
 • Wydawanie etykiet i plomb urzędowych dla materiału siewnego.
 • Kontrola prawidłowości wypełniania etykiet urzędowych przez podmioty upoważnione.
 • Badanie prób nasion na zlecenie klientów zewnętrznych.

 

Badania w Pracowni Oceny Nasion wykonywane są w oparciu o Międzynarodowe Przepisy Oceny Nasion ISTA zgodnie z aktualną Listą metod badań Laboratorium na podstawie zlecenia.

 

Wysokość opłat regulują:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego (Dz. U. 2015 poz. 88)

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie stawek opłat usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin i plomb urzędowych. (Dz.U. Nr 122, poz. 789 ze zmianami).

 

Zgłoś błąd