Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

          W WIORiN w Olsztynie badania laboratoryjne z zakresu ochrony roślin wykonywane są w dwóch pracowniach: Laboratorium Fitosanitarnym w Olsztynie (LFO) i Laboratorium Rejonowym w Elblągu (LRE).

 

Do głównych zadań Laboratorium Fitosanitarnego w Olsztynie i Laboratorium Rejonowego w Elblągu należy:

  1. Badanie próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, w tym gleby i podłoży, na obecność organizmów szkodliwych, pobieranych podczas prowadzonych kontroli zdrowotności lub na zlecenie.
  2. Badanie stanu zdrowia roślin, produktów roślinnych i przedmiotów przeznaczonych dla potrzeb obrotu wewnętrznego, na eksport lub pochodzących z importu.
  3. Badanie zdrowotności materiału rozmnożeniowego, w tym sadzeniaków ziemniaka.
  4. Prowadzenie dokumentacji w zakresie próbek przyjętych do badania oraz wydawanie sprawozdań z badań.
  5. Wdrażanie nowych metod badawczych zgodnie z wytycznymi Centralnego Laboratorium.
  6. Utrzymanie i doskonalenie systemów zapewnienia jakości w laboratorium poprzez przestrzeganie zasad opisanych w dokumentacji SZL oraz inicjowanie działań doskonalących.
  7. Współpraca z Działem Nadzoru Fitosanitarnego w zakresie zwalczania organizmów szkodliwych oraz Działem Nadzoru Nasiennego w zakresie badań materiału rozmnożeniowego.
  8. Sporządzanie i przygotowywanie planów, sprawozdań i informacji z zakresu działania laboratorium.
  9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

 

Badania w Laboratorium wykonywane są w oparciu o wytyczne opracowane przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa na podstawie standardów Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (European and Mediterranean Plant Protection Organization - EPPO) oraz Dyrektyw UE.

 

Wybór metody badawczej oraz zakres prowadzonych badań uzależniony jest od: rodzaju i przeznaczenia materiału roślinnego, zakresu roślin żywicielskich, podejrzenia o porażenie, wymagań fitosanitarnych kraju przeznaczenia przesyłki (w przypadku eksportu) oraz wymagań jakościowych. Wszystkie badania wykonywane przez Laboratorium zostały określone w Liście metod badań.

 

Próby pobrane i dostarczone przez klienta zewnętrznego badane są odpłatnie na zlecenie. Wysokość opłat reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin i plomb urzędowych. (Dz.U.Nr122,poz.789). 

Laboratorium fitosanitarne - Olsztyn


fax: 89 534-36-23

 

Iwona Więcek
kierownik

tel. 89 538-88-01

Renata Bela
st. asystent - bakteriologia

tel. 89 538-88-00

Kamilla Koźmińska
st. specjalista - mikologia

tel. 89 538-88-01

Katarzyna Maląg-Czaplicka
st. specjalista - nematologia, entomologia, herbologia, techniki molekularne

tel. 89 538-88-01

Barbara Wojciechowska-Koszałka

st. specjalista- bakteriologia, wirusologia

tel. 89 538-88-01

Agnieszka Krajewska-Chomik

asystent - nematologia, entomologia, herbologia

 

Małgorzata Jaczewska

laborant

 

laboratorium rejonowe - Elbląg


tel/fax: 55 234-01-95


 

Sabina Tchórzewska
gł. specjalista - wirusologia

 

Grażyna Maciejewska
pracownik tech.

 

Joanna Nikadon
st. asystent - nematologia, entomologia, herbologia

 

Danuta Pakuła
st.specjalista - nematologia, entomologia, herbologia

 

Urszula Szaruga
st. specjalista - bakteriologia

 

Magdalena Szulc
asystent - mikologia
 
Zgłoś błąd