Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Krakowie

Dział Ochrony Roślin i Techniki

30-134 Kraków, ul. Kołowa 3
email: dorit-krakow@piorin.gov.plJózef Wróbel Kierownik Działu
tel: (12) 623-28-45
Elżbieta Orszulak stanowisko pracy do spraw obrotu środkami ochrony roślin
tel: (14) 626-46-81
Małgorzata Drozd stanowisko pracy do spraw szkolenia
i upowszechniania postępu
tel: (14) 626-46-81
Magdalena Jurczak stanowisko pracy do spraw stosowania środków
ochrony roślin
tel: (18) 441-27-65
Andrzej Kasperkiewicz stanowisko pracy do spraw techniki ochrony roślin
tel: (12) 623-28-44


Do zakresu działania Działu Ochrony Roślin i Techniki należą w szczególności:
prowadzenia rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie konfekcjonowania i obrotu środkami ochrony roślin,
wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie konfekcjonowania i obrotu środkami ochrony roślin,
nadzoru nad rejestracją przedsiębiorców,
systematycznego nadzoru nad prowadzeniem kontroli punktów sprzedaży środków ochrony roślin,
prowadzenia spraw związanych z przygotowywaniem decyzji administracyjnych nakazujących wycofanie środków ochrony roślin z obrotu i stosowania,
nadzoru nad pobieraniem próbek środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie w celu dokonania kontroli ich jakości,
nadzoru nad stanem technicznym sprzętu do wykonywania zabiegów ochrony roślin,
przygotowywania upoważnień dla jednostek organizacyjnych prowadzących badania sprawności technicznej opryskiwaczy,
prowadzenia ewidencji wydanych znaków kontrolnych dla jednostek upoważnionych do prowadzenia badań opryskiwaczy,
nadzoru nad prowadzeniem kontroli jednostek upoważnionych do prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy,
nadzoru nad dofinansowaniem do badań sprawności technicznej opryskiwaczy,
systematycznego nadzoru nad prowadzeniem kontroli prawidłowości wykonywania zabiegów ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie w zakresie:
    zgodności stosowania środków ochrony roślin z instrukcją podaną na etykiecie i obowiązującymi zasadami ich stosowania,
    przestrzegania okresów karencji i prewencji,
    przestrzegania przepisów stosowania środków ochrony roślin w strefach ochronnych ujęć wody, na terenach uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów przyrody,
pobierania prób roślin i produktów roślinnych do analizy na pozostałości środków ochrony roślin,
monitorowania zużycia środków ochrony roślin,
nadzoru nad wydawaniem certyfikatów dla producentów stosujących integrowaną produkcję roślin,
przygotowywania upoważnień dla jednostek organizacyjnych do prowadzenia szkoleń i nadzoru nad przeprowadzaniem tych szkoleń,
nadzoru nad wprowadzaniem do zintegrowanego systemu informatycznego danych dotyczących opryskiwaczy, osób przeszkolonych, zużycia środków ochrony roślin,
nadzoru nad jednostkami upoważnionymi do przeprowadzania badań skuteczności działania środków ochrony roślin,
prowadzenia postępowania egzekucyjnego oraz sporządzania wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia,
opracowywania sprawozdań i informacji z wykonania zadań z zakresu Działu Ochrony Roślin i Techniki,
nadzoru nad realizacją spraw z zakresu obrotu i stosowania środków ochrony roślin w oddziałach,
współpracy z organami administracji rządowej, zwłaszcza ze służbami sanitarnymi i ochrony środowiska z zakresie likwidacji zagrożeń spowodowanych przez środki ochrony roślin, zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Inspektora,
współpracy z jednostkami naukowymi i innymi instytucjami w zakresie technik i metod ochrony roślin.Dnia 27 lipca 1999 roku Pan Andrzej Chodkowski
Główny Inspektor Ochrony Roślin
dokonał uroczystego przyklejenia
znaku kontrolnego nr 000001 (pierwszy znak w Polsce) na opryskiwaczu
przebadanym w Centrum Szkoleniowym Techniki Ochrony Roślin
w Zgłobicach.

Copyright © 2006 WIORiN w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone