Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Diagnostyka laboratoryjna prowadzona jest w oparciu o międzynarodowo uznane procedury, zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej, zalecane przez Europejsko-Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin (European and Mediterranean Plant Protection Organization EPPO) i Międzynarodowy Związek Oceny Nasion (International Seed Testing Association ISTA).

 

Laboratorium Wojewódzkie wykonuje badania próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, w tym podłoży i  opakowań na obecność organizmów szkodliwych według metod badawczych, które stanowią usługę dostępną dla klienta w Laboratorium.

Do głównych analiz wykonywanych w Laboratorium należą:

 •      Wykrywanie obecności bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus i Ralstonia solanacearum w bulwach ziemniaka i ich identyfikacja testem immunofluorescencji (IF), metodą FISH,  testem ELISA, metodą hodowlaną, testem patogeniczności, testem biologicznym (metoda akredytowana).
 •      Wykrywanie obecności fitoplazm w materiale roślinnym metodą PCR/RFLP (metoda akredytowana).
 •      Wykrywanie obecności wirusa PPV (Plum Pox Virus) metodą ELISA (metoda akredytowana).
 •      Wykrywanie obecności wiroidów PSTVd i CSVd metodą One-step RT-PCR.
 •      Prowadzenie testów biologicznych na roślinach wskaźnikowych.
 •      Badanie gleby i podłoży uprawowych na obecność zarodni przetrwalnikowych grzyba Synchytrium endobioticum metodą Jellema (metoda akredytowana).
 •      ​Wykrywanie i identyfikacja organizmu grzybopodobnego Phytophthora ramorum w materiale roślinnym i glebie metodą pułapkową, mikroskopową i hodowlaną (metoda akredytowana).
 •      Wykrywanie obecności i identyfikacja grzybów w materiale roślinnym metodami: makroskopową, pułapkową, mikroskopową, hodowlaną.
 •      Badanie makro- i mikroskopowe roślin i produktów roślinnych w celu wykrycia objawów porażenia przez nicienie i ich identyfikacja.
 •      Badanie gleby i podłoży uprawowych na obecność cyst nicieni (Globodera spp.) z zastosowaniem automatycznego ekstraktora do cyst i nicieni wolno żyjących z zastosowaniem aparatu Oostenbrinka (Xiphinema spp. i Longidorus spp.) oraz ich identyfikacja (metody akredytowane).
 •      Badanie drewna na obecność nicieni wolno żyjących z rodzaju Bursaphelenchus spp. i ich oznaczanie do grupy xylophilus (metoda akredytowana).
 •      Badanie makro- i mikroskopowe materiału roślinnego  w celu wykrycia owadów, roztoczy, nasion chwastów i roślin pasożytniczych oraz ich identyfikacja.
 •      Wykrywanie i oznaczanie owadów Diabrotica virgifera (metoda akredytowana).
 •      Ocena laboratoryjna materiału siewnego w obrocie krajowym i zagranicznym:

Ocena zdolności kiełkowania (metoda akredytowana)

Ocena czystości materiału siewnego (metoda akredytowana)

Ocena wilgotności

Ocena obecności nasion obcych w materiale siewnym (metoda akredytowana).

 

Wybór metod badawczych i zakres prowadzonych badań uzależniony jest od: rodzaju i przeznaczenia materiału, zakresu roślin żywicielskich, podejrzenia o porażenie, wymagań fitosanitarnych kraju przeznaczenia przesyłki, wymogów jakościowych. Laboratorium w zależności od wymagań klienta i specyfiki badań zawiera z klientem zlecenie na badania.

 

Laboratorium swoją współpracę z klientem opiera na pozyskiwaniu informacji, uwag i opinii w postaci ankiety. Zgromadzone informacje są analizowane i stanowią cenny materiał w procesie doskonalenia Systemu Zarządzania Laboratorium.

Zgłoś błąd