Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

System Jakości

                               

 

 

Celem działania Laboratorium Wojewódzkiego WIORiN w Katowicach jest wykonywanie badań mających na celu wykrycie i identyfikację organizmów szkodliwych oraz ocenę materiału nasiennego w sposób gwarantujący zapewnienie wiarygodności  i obiektywności wyników badań.

Do zadań Laboratorium Wojewódzkiego należy:

•             Badanie próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, w tym podłoży, opakowań na obecność organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania pobieranych podczas urzędowej kontroli lub na zlecenie.

•             Badanie stanu zdrowia roślin, produktów roślinnych i przedmiotów przeznaczonych dla potrzeb obrotu wewnętrznego, na eksport lub importowanych.

•             Badanie zdrowotności materiału rozmnożeniowego, pochodzącego z upraw sadzeniaków ziemniaka, zraźników, szkółek roślin sadowniczych i ozdobnych i innych znajdujących się w obrocie.

•             Badanie i ocena stanu materiału nasiennego.

•             Prowadzenie dokumentacji w zakresie próbek przyjętych do badań oraz wydawanie wyników badań, świadectw i informacji dla materiału siewnego ziemniaka.

•             Wdrażanie nowych metod badawczych zgodnie z wytycznymi Centralnego Laboratorium.

•             Zapewnienie bezpieczeństwa fitosanitarnego dla organizmów kwarantannowych przechowywanych, hodowanych lub wykorzystywanych jako materiał odniesienia.

•             Gospodarka odpadami biologicznymi i technologicznymi stanowiącymi szczególne zagrożenie dla środowiska.

•             Utrzymanie i doskonalenie systemów zapewnienia jakości pracy w laboratorium poprzez przestrzeganie zasad opisanych w dokumentacji SZL oraz inicjowanie działań doskonalących.

•             Współpraca z Działem Nadzoru Fitosanitarnego w zakresie zwalczania organizmów szkodliwych, rozmiarów i terminów badań laboratoryjnych oraz Działem Nasiennym w zakresie badań materiału rozmnożeniowego i siewnego.

•             Sporządzanie i przygotowywanie planów, sprawozdań i informacji z zakresu działania laboratorium.

•             Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

       

Laboratorium Wojewódzkie WIORiN w Katowicach wdrożyło i utrzymuje System Zarządzania Laboratorium, spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” . Wdrożony System Zarządzania Laboratorium służy realizacji badań w sposób zapewniający spełnienie wymagań ww. normy, a tym samym zaspokojenie wymagań i potrzeb Klienta.

W 2010 r. Laboratorium Wojewódzkie otrzymało Certyfikat Akredytacji przyznany przez Centrum Akredytacji w Warszawie. Po ponownej ocenie w marcu 2014 roku Polskie Centrum Akredytacji udzieliło akredytacji na kolejne cztery lata, co potwierdza Certyfikat Akredytacji Nr AB 1165. Akredytowana działalność określona jest w Zakresie Akredytacji.

 

Polityka Jakości realizowana jest przez:

•   zapewnienie najwyższego standardu badań laboratoryjnych oraz ich niezawodności,

•   zapewnienie, że badania są prowadzone obiektywnie i rzetelnie,

•   zagwarantowanie poufności wykonywanych badań i uzyskiwanych wyników,

•   ugruntowanie zaufania klientów do wiarygodności i rzetelności badań,

•   prowadzenie badań w sposób efektywny, zgodnie z zasadami profesjonalnej praktyki laboratoryjnej, udokumentowanymi metodami i wymaganiami klienta oraz zasadami wdrożonego systemu zarządzania,

•   wzrost jakości świadczonych usług poprzez podnoszenie kwalifikacji personelu, doskonalenie metod badań oraz sposobu obsługi klientów,

•   podejmowanie działań prowadzących do uzyskania akredytacji na wybrane metody badawcze,

•   wzrost jakości świadczonych usług poprzez wdrażanie nowych metod badawczych,

•   stosowanie zasady współpracy zespołowej oraz indywidualnej odpowiedzialności za jakość wykonywanych badań.

 

Zgłoś błąd