14 Czerwca 2022

Nadzór nad eksportem/reeksportem towarów pochodzenia roślinnego Drukuj

Do zadań PIOR i N należy między innymi sprawowanie nadzoru nad eksportem/reeksportem towarów pochodzenia roślinnego.

Pod pojęciem eksportu rozumiemy wywóz takich towarów do krajów trzecich, czyli innych niż państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Każdy eksportowany towar musi spełniać wymagania fitosanitarne kraju przeznaczenia w zakresie zdrowia roślin. Dokumentem poświadczającym spełnienie tych wymagań jest świadectwo fitosanitarne, które wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Wydanie świadectwa jest zawsze poprzedzone kontrolą, obejmującą sprawdzenie dokumentacji oraz sprawdzenie przesyłki.

Inspektorzy WIOR i N Kielce Oddział Starachowice dokonują kontroli drewna przeznaczonego na eksport. Sprawdzeniu podlega zdrowotność, wilgotność drewna oraz oznakowanie drewnianego materiału opakowaniowego towarzyszącego przesyłce, który również niesie ze sobą ryzyko rozprzestrzeniania się różnych chorób i szkodników i musi być wyprodukowany zgodnie ze standardem fitosanitarnym FAO w zakresie opakowań drewnianych – ISPM nr 15.