15 Czerwca 2022

Kontrola w zakresie stosowania środków ochrony roślin Drukuj

Inspektorzy WIORiN w Kielcach z Oddziału w Ostrowcu Świętokrzyskim wykonali kontrole w ramach współpracy  Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego. Kontrole przeprowadzono zgodnie z harmonogramem wspólnych kontroli na 2022 r. w zakresie wdrożenia ,,Planu działania na 2022 r. dotyczącego produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego realizowanego w ramach porozumienia  w sprawie współdziałania PIORiN, IOŚ, PIS”.

W ramach współpracy wymienionych inspekcji pracownicy PIORiN zrealizowali kontrole w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin polegającą na sprawdzeniu posiadanych kwalifikacji w zakresie stosowania środków ochrony roślin, spełnieniu wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, sprawdzeniu ewidencji zabiegów wykonywanych środkami ochrony roślin, weryfikacji stosowanych środków ochrony roślin w tym dopuszczeniu do obrotu, użyciu zgodnie z zakresem określonym w etykiecie środków ochrony roślin. Pobrano do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin z uprawy rukoli zwyczajnej. Próbkę do badania  pobrano zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 3 września 2020 r w sprawie pobierania próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin ( Dz. U z 2020 r. poz. 1589 ). Próbkę pobrano zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa fitosanitarnego w czyste opakowania, które zabezpiecza próbkę przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. Opakowanie zabezpieczono przy użyciu plomby zawierającej indywidualny niepowtarzalny numer oraz umieszczono etykietę z numerem protokołu. Następnie próbka została schłodzona i przekazana niezwłocznie do badania w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach.
W ramach wspólnej kontroli Państwowa Inspekcja Sanitarna pobrała próbę rukoli zwyczajnej do badania pod kątem azotany/azotyny/metale ciężkie oraz przeprowadziła kompleksową kontrole gospodarstwa.