29 Listopada 2022

Posiedzenie Rady Konsultacyjnej GIORiN

Posiedzenie Rady Konsultacyjnej GIORiN
Posiedzenie Rady...
Plany pracy PIORiN na 2023 rok
Plany pracy PIORiN...
Wytyczne w zakresie środków ochrony roślin i nawozów
Wytyczne w zakresie...
Uczestnicy spotkania Rady Konsultacyjnej
Uczestnicy...

Rada Konsultacyjna GIORiN to zespół opiniodawczo-doradczy Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie zdrowia roślin, zapobiegania zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz nadzorem nad wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego.

Kolejne już posiedzenie Rady, pod przewodnictwem prof. Bożeny Łozowickiej, miało miejsce 28 listopada 2022 r. . Uczestnicy zebrali się w siedzibie Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz dołączyli do spotkania w formie zdalnej.

W porządku obrad znalazły się przede wszystkim tematy związane z zamierzeniami Inspekcji na nadchodzący rok. Przedstawiono działania obejmujące obszar nasiennictwa, zakres kontroli fitosanitarnych oraz zagadnienia związane ze zmianą przepisów dotyczących agrofagów ziemniaka. Wśród poruszonych spraw znalazł się nadzór nad stosowaniem środków ochrony roślin oraz nawozów. Uczestnicy spotkania zapoznali się z planami obejmującymi działalność Centralnego Laboratorium oraz jego współpracę z biurami merytorycznymi GIORiN i europejskimi laboratoriami referencyjnymi.

Przewodnicząca Rady Konsultacyjnej prof. Bożena Łozowicka podkreśliła, że wszystkie przedstawione plany związane są z unowocześnianiem Inspekcji, jej cyfryzacją i elektronizacją. Przejawia się to chociażby poprzez uczestnictwo PIORiN w projektach naukowych, podejmowaniu starań o wykorzystanie najnowocześniejszych technik, jak np. bezzałogowe statki powietrzne czy laboratoryjne badania molekularne.

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzej Chodkowski zaznaczył, że działania Inspekcji skupiają się na trzech głównych aspektach. Pierwszym jest wykorzystanie potencjału polskiego rolnictwa przy zastosowaniu kluczowych środków do produkcji roślinnej spełniających wymogi jakościowe i zdrowotne, dzięki nieustanemu nadzorowi Inspekcji. Drugim kierunkiem działania jest rozwijanie eksportu i otwieranie nowych rynków zbytu dla polskich produktów. PIORiN przyczynia się także do ochrony polskiego rynku przed różnorodnymi zagrożeniami, takimi jak nielegalne lub sfałszowane środki ochrony roślin i nawozy, nowe agrofagi czy niekontrolowany obrót materiałem siewnym.

Tematyka zgłoszona przez członków Rady Konsultacyjnej obejmowała między innymi prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin, pochodzących z legalnych źródeł i bezpiecznych dla owadów zapylających. Poruszono również kwestię prowadzenia szkoleń z zasad stosowania pestycydów oraz zakresu rozpoznawania agrofagów w szkółkarstwie. Omówiono także kontrole jakości nawozów i środków ochrony roślin. Istotnym zagadnieniem poruszonym podczas spotkania było dążenie do zmiany projektu UE ograniczenia zużycia środków ochrony roślin o 50%. Wspomniano również o dążeniu do nowelizacji przepisów nakładających kary nieadekwatnie wysokie do przewinienia.