08 Listopada 2016

Korzystniejsze wymagania fitosanitarne w eksporcie polskich jabłek do Indii – zatwierdzenie zabiegu chłodzenia

W dniu 8 listopada 2016 r. Ministerstwo Rolnictwa i Dobrostanu Rolników Indii poinformowało, że na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka, strona indyjska uznaje metodę chłodzenia (cold treatment) jako zabieg alternatywny dla fumigacji bromkiem metylu w odniesieniu do świeżych jabłek, eksportowanych z Polski do Indii. Jak poinformowała strona indyjska, zmiany importowych wymagań fitosanitarnych dla polskich jabłek, będą wprowadzone do przepisów indyjskich i zostaną stosownie opublikowane. 

Parametry zabiegu chłodzenia zostały zaakceptowane w uprzednio zaproponowanym zakresie przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.  

Wprowadzenie embarga rosyjskiego w 2014 r. na import świeżych owoców i warzyw z krajów UE, spowodowało także potrzebę dywersyfikacji kierunków eksportu polskich produktów rolno-spożywczych, zmobilizowało polskich eksporterów do poszukiwań nowych rynków zbytu. Do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa napływają liczne zapytania, dotyczące importowych wymagań fitosanitarnych wielu krajów trzecich, w których polskie podmioty widziałyby odbiorców świeżych owoców i warzyw, a gdzie wstępnie nawiązano kontakty z potencjalnymi odbiorcami wskazanych towarów. Aby wyjść naprzeciw potrzebom polskich eksporterów, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, przy współudziale Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Ambasady RP w Indiach, podjął działania w celu udostępnienia rynku indyjskiego, którym zainteresowani byli liczni polscy eksporterzy świeżych owoców. Jednakże wobec zakazu stosowania fumigacji bromkiem metylu na terenie Unii Europejskiej od 2004 r., wymóg określony w przepisach fitosanitarnych Indii dla świeżych jabłek był niemożliwy do spełnienia. Pierwotnie przyjęto rozwiązanie (na podstawie derogacji przepisu Indii o obowiązku fumigacji), w którym Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa wydawała świadectwa fitosanitarne dla przesyłek jabłek, a fumigacja bromkiem metylu była przeprowadzana w porcie wejścia. W związku z powyższym, w końcu 2014 r. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa wystąpił do służby ochrony roślin Indii z wnioskiem o uznanie, jako alternatywnej dla fumigacji bromkiem metylu (podstawowego wymagania w odniesieniu do jabłek pochodzących z Polski), metody chłodzenia dla polskich jabłek. Od tego czasu prowadzone były intensywne negocjacje pomiędzy stronami, w ramach których odbyło się wiele spotkań bilateralnych z udziałem Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Temat ten był omawiany również na szczeblu Ministrów Rolnictwa obu państw. W ramach działań popierających wnioskowaną metodę, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przekazywał służbie indyjskiej dodatkowe opracowania, odnoszące się do skuteczności proponowanej metody. W sierpniu br., na zaproszenie Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, przybyła do Polski delegacja indyjska, pod przewodnictwem Wiceministra Rolnictwa i Dobrostanu Rolników, która zapoznała się z technologią uprawy w sadach jabłoniowych, przechowalniach i pakowalniach owoców na terenie województwa łódzkiego oraz odbyła wizytę w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Wizyta indyjskiej delegacji oraz możliwość zapoznania się na miejscu ze standardami produkcji jabłek w Polsce zdecydowanie przyczyniły się do pozytywnego zakończenia dwuletnich negocjacji.