Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

laboratorium wojewódzkie - wiorin białystok


fax: 85 741-00-12

 

Teresa Matwiejczyk
Kierownik Laboratorium Wojewódzkiego

tel.  85 741-00-12 wew. 33

tel. bezpośredni 85 741-14-09

Barbara Daszuta
Główny Specjalista

tel. 85 741-00-12 wew. 33

Donata Biedulewicz
Starszy Specjalista

tel. 85 741-00-12 wew. 31

Jolanta Chraboł
Starszy Specjalista

tel. 85 741-00-12 wew. 34

Joanna Puchalska
Specjalista

tel. 85 741-00-12 wew. 31

Magdalena Kalinowska
Specjalista
tel. 85 741-00-12 wew. 31

Anna Ciborowska 

asystent w laboratorium

tel. 85 741-00-12 wew. 31

Jolanta Gierejko 

robotnik laboratoryjny

 

Henryk Waluk 

pracownik laboratoryjno – transportowy

 

 

System Zarządzania Laboratorium

Laboratorium Wojewódzkie posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Spełnienie wymagań zostało potwierdzone Certyfikatem Akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1392 nadanym  przez Polskie Centrum Akredytacji w dniu 27.12.2012 r. W trakcie całej działalności laboratoryjnej zgodnie z Politykami i celami  laboratorium dokłada wszelkich starań w celu zachowania bezstronności, poufności i ochrony praw własności Klienta oraz gwarantuje dostarczenie Klientowi ważnych, rzetelnych i użytecznych wyników badań.

 Gwarancją jakości wykonywanych badań laboratoryjnych jest: wykwalifikowany personel; wysokiej klasy aparatura pomiarowo - badawcza; monitorowanie ważności wyników realizowane w oparciu o system monitorowania wewnętrznego oraz monitorowania zewnętrznego poprzez udział w badaniach biegłości /międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych.

Laboratorium stosuje udokumentowane metody badań określone w Liście metod badań, które gwarantują otrzymanie użytecznego wyniku, spełniają wymagania Klienta i są właściwe do przewidywanego zastosowania. Współpraca z Klientami  realizowana jest począwszy od zapytania ofertowego po odbiór Sprawozdania z badań w oparciu o:  Zlecenie,  Zlecenie na wykonanie badań na okres/rok.

Pozyskiwanie informacji zwrotnych od Klientów dotyczących zakresu świadczonych usług odbywa się na podstawie Ankiety zadowolenia klienta . Uzyskane informacje zarówno pozytywne jak i negatywne wykorzystywane są do doskonalenia systemu zarządzania, działalności laboratoryjnej i usług świadczonych klientowi.

 

Do zakresu działania Laboratorium Wojewódzkiego należy:

• badanie próbek gleby, roślin, produktów roślinnych i przedmiotów w celu identyfikacji organizmów szkodliwych (kwarantannowych i niekwarantannowych), w tym próbek pochodzących z materiału przeznaczonego na eksport bądź pochodzącego z importu;
• prowadzenie oceny laboratoryjnej materiału szkółkarskiego, oceny weryfikacyjnej sadzeniaków ziemniaka oraz wystawianie stosownej dokumentacji tej oceny;
• realizowanie zaleceń jakościowych i ilościowych dotyczących diagnostyki laboratoryjnej zawartych w wytycznych Głównego Inspektora do planu działania na dany rok;
• prowadzenie dokumentacji próbek przyjętych do badań, wydawanie sprawozdań z badań, świadectw i informacji dla materiału siewnego ziemniaka, opracowywanie danych w Zintegrowanym Systemie Informatycznym;
• wydawanie etykiet do materiału szkółkarskiego oraz paszportów do sadzeniaków ziemniaka w zakresie ustalonym przez Głównego Inspektora;
• wystawianie obciążeń finansowych za badania weryfikacyjne sadzeniaków ziemniaka i za badania na indywidualne zlecenie Klienta,
• współdziałanie z Działem Nadzoru Fitosanitarnego w zakresie zwalczania organizmów kwarantannowych i rozmiarów badań laboratoryjnych;
• nadzór nad delegaturami i oddziałami w zakresie prowadzonych przez nie badań laboratoryjnych oraz zapewnienie potrzebnego instruktażu;
• przygotowywanie sprawozdań, informacji i planów z zakresu działania laboratorium;
• współpraca z Centralnym Laboratorium w zakresie prowadzonych badań laboratoryjnych oraz wdrażania nowych metod badawczych.

 

Zgłoś błąd