Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Informacje Ogólne

Laboratorium Wojewódzkie WIORiN w Rzeszowie wdrożyło System Zarządzania Laboratorium, który spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie planowania, przygotowania i realizacji wszystkich analiz wykonywanych w Laboratorium.

Dnia 26 stycznia 2010 r. Laboratorium Wojewódzkie otrzymało Certyfikat Akredytacji przyznany przez Centrum Akredytacji w Warszawie.

Akredytowana działalność określona jest w Zakresie Akredytacji Nr AB 1147.

Badania są realizowane w sposób zapewniający spełnienie wymagań wymienionej normy oraz zaspokojenie potrzeb Klienta.

System Zarządzania Laboratorium nie obejmuje prowadzenia produkcji ogrodniczej i sprzedaży wytworzonych produktów ogrodniczych.

Polityka jakości Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu WIORiN w Rzeszowie została przedstawiona w załączniku Polityka Jakości Laboratorium.

Zakres analiz wykonywanych przez Laboratorium Wojewódzkie

Podstawą analiz wykonywanych w Laboratorium są wytyczne opracowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w oparciu o procedury badawcze Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (European and Mediterranean Plant Protection Organization EPPO) oraz Międzynarodowy Związek Oceny Nasion (International Seed Testing Association ISTA).


Wdrożone i sprawdzone metody badawcze, które stanowią usługę dostępną w Laboratorium WIORiN w Rzeszowie przedstawione zostały w załączniku Lista metod badawczych. Wybór metod badawczych i zakres prowadzonych badań uzależniony jest od: rodzaju i przeznaczenia materiału, zakresu roślin żywicielskich, podejrzenia o porażenie, wymagań fitosanitarnych kraju przeznaczenia przesyłki, wymogów jakościowych.

Laboratorium w zależności od wymagań klienta i specyfiki badań zawiera z klientem zlecenie na badania. Dokumentem potwierdzającym zawarcie zlecenia jest wypełniony formularz zlecenia. Zlecenia zawierane są z klientami na  na odpowiednich formularzach.


Współpraca z klientem obejmuje uzyskiwanie informacji zwrotnych od klienta (opinie i uwagi) w postaci ankiet. Formularz ankiety znajduje się w załączniku Ankieta badania poziomu satysfakcji klienta. Informacje te są analizowane i wykorzystywane do doskonalenia Systemu Zarządzania Laboratorium.

Zgłoś błąd