04 Kwietnia 2022

ZGŁASZANIE WNIOSKÓW O DOKONANIE OCENY POLOWEJ MATERIAŁU SIEWNEGO Drukuj

Zgodnie z obowiązującym prawem, wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego składa się do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, właściwego ze względu na położenie plantacji nasiennej i składają go:

-  zachowujący odmianę lub upoważniona przez niego osoba, która będzie prowadzić obrót materiałem siewnym - w przypadku odmian chronionych wyłącznym prawem do odmiany;

-  prowadzący obrót - w przypadku odmian niechronionych wyłącznym prawem do odmiany.

Wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego wieloletnich roślin rolniczych składa się w każdym roku oceny polowej. W zależności od grupy lub gatunku zgłaszanego materiału siewnego do oceny oraz pochodzenia materiału siewnego (kraj, państwa członkowskie, państwa trzecie), do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające pochodzenie, jakość, a w przypadku sadzeniaków ziemniaka, również zdrowotność (potwierdzona przez paszport/etykietę) materiału zastosowanego do założenia plantacji nasiennej.

Dokumenty, jakie powinny zostać dołączone do wniosku o dokonanie oceny polowej zgłaszanych plantacji, zostały wymienione w art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. z 2021 r., poz. 129). Wnioskodawcy powinni załączać do wniosków oryginały albo urzędowo potwierdzone kopie upoważnień oraz oryginał albo kopię protokołu pobrania próby materiału siewnego do oceny tożsamości i czystości odmianowej. 

Przypominamy o terminach składania wniosków o dokonanie oceny polowej roślin rolniczych i warzywnych, wynikających z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 517 ze zm.)

 

W bieżącym sezonie obowiązuje nowy formularz wniosku o dokonanie oceny polowej plantacji nasiennych roślin rolniczych i warzywnych, który udostępniamy do pobrania poniżej.

 Nowy wzór wniosku został uzupełniony o: 

1) składnik odmiany mieszańcowej – informacja wymagana przy zgłaszaniu składników odmian mieszańcowych,

2) pole do wypełnienia oznaczone: "numer kwalifikatora akredytowanego" - w przypadku zgłoszenia do oceny plantacji ocenianej przez kwalifikatora akredytowanego,

3) pole o nazwie: "numer ewidencyjny obrębu, działki/działek" dla działek, na których plantacja jest położona.

4) oświadczenie RODO.

Wzór nowego wniosku do pobrania w formularzach.