17 Lutego 2022

Wojewódzki Inspektor może upoważnić prowadzącego obrót do samodzielnego drukowania etykiet urzędowych na własnych drukach Drukuj

Informujemy, iż zgodnie z art.98 ustawy z dnia 09 listopada 2012 roku o nasiennictwie Wojewódzki Inspektor może upoważnić prowadzącego obrót do samodzielnego drukowania etykiet urzędowych na własnych drukach etykiet.

W związku z tym zachęcamy wszystkich przedsiębiorców i rolników prowadzących obrót materiałem siewnym do składania wniosków o uzyskanie upoważnienia do wydawania etykiet urzędowych.

 

Wprowadzając do obrotu materiał siewny, szczególną uwagę należy zwrócić na właściwy sposób zabezpieczania zamknięcia i zaopatrzenia w etykiety opakowań materiału siewnego, w tym szczególnie opakowań typu big-bag, stosowanie etykiet lub etykieto-paszportów spełniających wymagania i zawierających informacje określone w rozporządzeniu MRiRW w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania (Dz.U.2020 poz.196.).

Do udzielenia upoważnienia stosuje się przepisy działu II rozdziału 8a Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że termin określony w art. 122a § 2  liczy się od dnia złożenia przez prowadzącego obrót wniosku do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę prowadzącego obrót, albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania prowadzącego obrót – w przypadku gdy prowadzącym obrót jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (TRYB MILCZĄCEJ ZGODY).

 

Zgodnie z obowiązującymi od 14 grudnia 2019 r. przepisami fitosanitarnymi, materiał siewny niektórych gatunków roślin rolniczych tj. lucerna siewna, rzepak, soja, słonecznik, len, gorczyce biała – powinien być zaopatrzony w etykietę paszport. W przypadku materiału siewnego objętego obowiązkiem paszportowania konieczne jest uzyskanie upoważnienia WIORiN do wydawania paszportów roślin.

 

Ponadto informuję, iż nie będą wydawane formularze druków urzędowych podmiotom które uzyskają upoważnienia do wydawania etykiet i etykieto-paszportów.


lista aktualności