10 Grudnia 2021

Ważna informacja dla podmiotów upoważnionych do wydawania paszportów roślin Drukuj

W związku z wejściem w życie w dniu 31 grudnia 2021 r. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1770 z dnia 26 listopada 2020 r. – w sprawie rodzajów i gatunków roślin przeznaczonych do sadzenia, które nie są zwolnione z wymogu dotyczącego kodu identyfikacyjnego w paszportach roślin na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 oraz uchylającego dyrektywę Komisji 92/105/EWG,

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu informuje, że następujące rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, od dnia 31 grudnia 2021 r. nie będą zwolnione z wymogu dotyczącego umieszczania kodu identyfikacyjnego w paszportach roślin:

Gatunki:

  1. Lavandula dentata L. – lawenda hiszpańska
  2. Nerium oleander L. – oleander pospolity
  3. Olea europaea L. – oliwka europejska / oliwka uprawna
  4. Polygala myrtifolia L. – krzyżownica mirtolistna
  5. Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb – śliwa migdał / migdałowiec pospolity
  6. Solanum tuberosum L. - ziemniak

Rodzaje:

  1. Citrus L. – Cytrus -  wszystkie gatunki
  2. Coffea L. - Kawa/Kawowiec  – wszystkie gatunki

Dla przypomnienia: zgodnie z zapisami, zawartymi w art. 83 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia 2016/2031, paszport roślin zawiera elementy określone w Załączniku VII do przedmiotowego rozporządzenia, między innymi literowe oznaczenia: A, B, C, D.

Po literze C – podaje się kod identyfikacyjny danej rośliny (produktu roślinnego lub innego przedmiotu) – gdy wymaga ona zaopatrzenia w paszport.

Pojęcie kodu identyfikacyjnego zostało przedstawione w art. 2 pkt 21 rozporządzenia 2016/2031:

 „kod identyfikacyjny” oznacza kod literowy, liczbowy lub alfanumeryczny, który identyfikuje przesyłkę, partię lub jednostkę handlową, wykorzystywany do celów identyfikacji, w tym kody odnoszące się do danej partii, części zamówienia, serii, daty produkcji lub dokumentów podmiotu profesjonalnego.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2313 z dnia 13 grudnia 2017 r. określające specyfikacje dotyczące formatu paszportu roślin służącego przemieszczaniu na terenie Unii oraz paszportu roślin służącego wprowadzaniu do strefy chronionej i przemieszczaniu w niej, doprecyzowuje zapisy rozporządzenia 2016/2031, ponadto podaje graficzne wzory paszportów.

W myśl obecnie obowiązujących zapisów (art. 83 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia 2016/2031)

w drodze odstępstwa od zapisów załącznika VII do rozporządzenia 2016/2031 – kod identyfikacyjny nie jest wymagany w przypadku, gdy rośliny do sadzenia spełniają następujące warunki:

a)  są przygotowane w taki sposób, że są gotowe do sprzedaży użytkownikowi ostatecznemu bez jakichkolwiek dalszych przygotowań i nie zachodzi ryzyko rozprzestrzeniania się agrofagów kwarantannowych dla Unii lub agrofagów objętych środkami przyjętymi zgodnie z art. 30 ust . 1;

b) nie należą do rodzajów lub gatunków wymienionych w akcie wykonawczym do rozporządzenia 2016/2031.

Tym aktem wykonawczym jest rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1770, które będzie stosowane od 31 grudnia 2021 r.

W związku z tym wymienione wyżej rośliny, w przypadku wyprowadzania ich do odbiorcy profesjonalnego – z dniem 31.12.2021 r. – zawsze powinny posiadać na  paszportach kod identyfikacyjny.

 

Przykład paszportu dla gatunku rośliny objętej rozporządzeniem 2020/1770