17 Stycznia 2020

Rejestracja zakładów znakujących drewniany materiał opakowaniowy (DMO) wg. Standardu ISPM Nr 15 Drukuj

Informacja na temat zasad upoważniania zakładów wykonujących zabiegi wg. Standardu ISPM Nr 15

 

Podstawy prawne

Od dnia 14.12.2019 r. we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy w zakresie zdrowia roślin - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, tzw. Prawo Zdrowia Roślin. Przepisy Rozporządzenia są stosowane wprost. Projektowane przepisy krajowe, wprowadzające to Rozporządzenie określą jedynie organy właściwe do realizacji przepisów oraz doprecyzują sposoby realizacji niektórych wymogów, wynikających z tego Rozporządzenia.  

 

Rejestracja podmiotów w urzędowym rejestrze podmiotów profesjonalnych

Zgodnie z zapisami Art. 65 Rozporządzenia 2016/2031 zakłady/podmioty profesjonalne upoważnione do stosowania oznaczeń, o których mowa w art. 98 tego Rozporządzenia (czyli zakłady znakujące drewniany materiał opakowaniowy (DMO) wg. Standardu ISPM Nr 15) muszą być zarejestrowane przez właściwy organ prowadzący „urzędowy rejestr podmiotów profesjonalnych”. Zgodnie z projektem ustawy o ochronie roślin przed agrofagami w Polsce organem właściwym do prowadzenia „rejestru podmiotów profesjonalnych” będzie Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu (art. 21 projektu ustawy o ochronie roślin przed agrofagami).

Wpis do „urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych” jest jednym z dwóch warunków, określonych w art. 71 projektu ustawy, aby zakłady posiadające aktualnie uprawnienie do znakowania DMO wg. standardu ISPM Nr 15 (tj. znajdujące się w rejestrze, prowadzonym przez Instytut Technologii Drewna) utrzymały to uprawnienie.

W celu spełnienia powyższego wymogu, zakłady zostaną wpisane w urzędowym rejestrze podmiotów profesjonalnych, prowadzonym przez Wojewódzkiego Inspektora i otrzymają indywidualny numer. Forma numeru wynika z rozwiązań stosowanych przez PIORiN od 2003 roku dla wszystkich podmiotów, których w przeszłości dotyczył obowiązek wpisu do rejestru. Uwzględniając jednakże aspekt praktyczny, numer nadany przez Wojewódzkiego Inspektora będzie oznaczeniem identyfikacyjnym, wykorzystywanym do kontaktów pomiędzy podmiotem a Wojewódzkim Inspektorem i nie będzie miał wpływu na dotychczas nadany numer przez Instytut Technologii Drewna. Ponadto, nie będzie on również umieszczany na znakowanym przez zakład DMO. Do znakowania DMO zakłady będą stosowały dotychczasowe numery, nadane wcześniej przez ITD.

Zapisy Rozporządzenia 2016/2031 określają obowiązek rejestracji od 14.12.2019 r., a po wejściu w życie przepisów krajowych, będzie to jeden z dwóch wymogów dla utrzymania posiadanego dotychczas uprawnienia do znakowania DMO wg. Standardu ISPM Nr 15. Wobec powyższego zakłady mogą już składać wnioski do WIORiN o wpis do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych.

Upoważnianie podmiotów

Artykuły 96-98 ww. rozporządzenia odnoszą się do kwestii znakowania drewnianego materiału opakowaniowego (DMO), wg. zasad Standardu ISPM Nr 15. Artykuł 98 dotyczy upoważniania podmiotów znakujących drewniane materiały opakowaniowe (DMO). Upoważnienie do stosowania oznaczenia oraz naprawiania drewnianego materiału opakowaniowego jest udzielane zarejestrowanemu podmiotowi na jego wniosek przez właściwy organ, po spełnieniu warunków określonych w tym artykule 98. Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa będzie organem właściwym do udzielania upoważnienia, o którym mowa w art. 98 Rozporządzenia 2016/2031 (art. 29 projektu ustawy).

W celu utrzymania posiadanego już uprawnienia do znakowania DMO, w ciągu 90 dni od dnia wejścia w życie ustawy o ochronie roślin przed agrfgagami (obecnie projekt został skierowany do Sejmu), zakłady muszą dopełnić warunków określonych w art. 71 tego projektu. W przypadku niedopełnienia tych warunków przez zakład, właściwy Wojewódzki Inspektor będzie zobowiązany wszcząć postępowanie administracyjne w celu cofnięcia upoważnienia zakładowi do znakowania DMO zgodnie z wymaganiami Standardu ISPM Nr 15.

Jednocześnie warunkiem, aby utrzymać uprawnienie (art. 71 projektu ustawy o ochronie rosłin przed agrofagami) jest przekazanie do WIORiN informacji i dokumentów określonych w art. 29 ust. 3 i 4, dotyczących:

  • wskazania rodzaju zabiegów, jakie zakład będzie stosował,
  • opisu procedur zapewniających spełnienie wymagań, wskazanych w art. 98 ust.2 Rozporządzenia 2016/2031, w przypadku stosowania drewna poddanego zabiegom
    w innym zakładzie,
  • wskazania, czy zakład będzie się ubiegał o upoważnienie do naprawiania DMO,
  • opisu zakładu i stosowanego sprzętu, odpowiedniego do przeprowadzania wnioskowanych zabiegów,
  • dokumentów potwierdzających posiadanie wiedzy niezbędnej do przeprowadzania zabiegów.

Aby było możliwe przekazanie przez zakład do WIORiN informacji i dokumentów określonych w art. 29 ust.3 i 4 projektowanej ustawy, musi wejść w życie ustawa o ochronie roślin przed agrofagami, a następnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi musi zrealizować delegację wskazaną w art. 30 tej ustawy, tj. określić wymagania szczegółowe.

Załączniki

  1. Wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów profesjonalnych. Dla zakładów istotne są: część główna i załącznik A (częściowo).

lista aktualności