23 Listopada 2021

Kontrole upraw Drukuj

    Od 2018 roku Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U z 2021 r. poz.117) przeprowadza kontrole upraw pod kątem obecności GMO. Corocznie minister właściwy do spraw klimatu i środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określa PROGRAM KONTROLI UPRAW GMO.

 

Kontrole upraw GMO realizowane są:

  • poprzez kontrole materiału siewnego, w przypadku kukurydzy, przy wyborze prób do badań, należy zwrócić szczególną uwagę na partie wytworzone w państwach na których terytorium uprawa kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej jest dopuszczona (np. Hiszpania, Czechy, Słowacja).
  • poprzez kontrole materiału roślinnego, które wykonywane są na plantacjach nasiennych oraz plantacjach produkcyjnych. W  2021 roku kontrolą zostały objęte w 100 % plantacje nasienne. Ma to na celu niedopuszczenie do zanieczyszczeń GMO w podstawowym środku produkcji tj. materiale siewnym. Kontrole wykonywane były przed wydaniem świadectw oceny polowej. W 2021 r.  w województwie opolskim wykonano 54 kontrole upraw soi.

 

W ramach kontroli pobierany jest materiał roślinny do oceny laboratoryjnej pod kątem wykluczenia obecności domieszek GMO. Każda kontrola polega na ustaleniu stanu faktycznego dotyczącego plantacji. Należy ustalić m.in. podmiot prowadzący plantację, powierzchnię plantacji, położenie oraz rodzaj materiału użytego do założenia plantacji. Przed pobraniem prób należy ustalić czy na kontrolowanej plantacji były stosowane zabiegi chemiczne.


lista aktualności