13 Kwietnia 2022

Import używanych maszyn rolniczych i leśnych spoza Unii Europejskiej Drukuj

 

Import używanych maszyn rolniczych i leśnych spoza Unii Europejskiej wiąże się z  ryzykiem przeniesienia agrofagów mogących wyrządzać szkody w uprawach rolnych, jak również na terenach leśnych.

Zgodnie z załącznikiem XI pkt. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r (…) „Maszyny i pojazdy, które były używane przed wywozem do celów rolniczych i leśnych”, pochodzące z państw trzecich innych niż Szwajcaria, przy wprowadzaniu na terytorium Unii Europejskiej wymagają zaopatrzenia w świadectwo fitosanitarne oraz przeprowadzenia granicznej kontroli fitosanitarnej. Celem kontroli jest sprawdzenie, czy  wwóz danego towaru na terytorium Unii Europejskiej nie stanowi zagrożenia fitosanitarnego.

Graniczna kontrola fitosanitarna powinna zostać przeprowadzona w punkcie kontroli granicznej pierwszego przybycia do Unii Europejskiej. Importowane przesyłki przed wprowadzeniem na terytorium Unii Europejskiej muszą zostać zgłoszone do granicznej kontroli fitosanitarnej za pośrednictwem systemu TRACES NT poprzez wypełnienie przez osobę odpowiedzialną za przesyłkę pierwszej części dokumentu CHED-PP. Osobą odpowiedzialną za przesyłkę może być importer lub osoba przez niego wyznaczona (np. agent celny). Wykonanie granicznej kontroli fitosanitarnej jest odpłatne, a wysokość opłaty jest zależna od ilości i rodzaju importowanego towaru. Aby możliwe było dokonanie zgłoszenia, osoba importująca musi założyć darmowe konto w unijnym systemie informatycznym TRACES NT.

Ponadto osoby zainteresowane przywozem towarów podlegających regulacjom do Unii Europejskiej, niezależnie, czy są one przeznaczone do celów prywatnych, czy komercyjnych, muszą zarejestrować się w rejestrze podmiotów profesjonalnych, prowadzonym przez właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Niezastosowanie się do powyżej wskazanych zasad może wiązać się z zatrzymaniem przesyłki, jej odesłaniem do miejsca pochodzenia lub jej zniszczeniem. Koszty tych działań ponosi importujący.

 


lista aktualności