18 Marca 2022

Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin Drukuj

W związku z okresem wzmożonego stosowania środków ochrony roślin przypominamy, iż zgodnie z art. 35 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 roku (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2097) środki ochrony roślin należy stosować w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu przedstawia poniżej zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin, którymi winien kierować się profesjonalny użytkownik środków ochrony roślin (osoba fizyczna, która stosuje środki ochrony roślin w celach innych niż własne niezarobkowe potrzeby, w szczególności w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w rolnictwie i leśnictwie):

 

  1. Integrowana ochrona roślin

Użytkownicy profesjonalni, stosujący środki ochrony roślin są zobligowani uwzględniać wymogi integrowanej ochrony roślin określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin (Dz. U. z 2013 roku, poz. 505). Według powyżej wskazanych przepisów rozporządzenia producent rolny powinien przed zastosowaniem chemicznej ochrony roślin wykorzystać wszelkie dostępne działania i metody ochrony przed agrofagami aby ograniczyć stosowane pestycydy. Zastosowanie chemicznej ochrony roślin powinno być również poprzedzone działaniami monitoringowymi w uprawie oraz podparte odpowiednimi instrumentami naukowymi i doradztwem. Jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest również ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu. W szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

 

        2. Tylko zarejestrowane środki ochrony roślin i zgodnie z etykietą

Do ochrony upraw można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy. Ich wykaz znajduje się w rejestrze udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rejestr-rodkow-ochrony-roslin  .

Na stronie Ministerstwa udostępnione są również etykiety środków. Zapisów etykiet należy bezwzględnie przestrzegać.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin  .

 

       3. Zachowanie warunków prawidłowego stosowania środków ochrony roślin

Użytkownicy profesjonalni muszą przestrzegać wymogów określonych
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 roku
w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin (Dz. U. z 2014 roku, poz. 516) tj. m.in. zachowywać minimalne odległości od określonych miejsc lub obiektów. Na terenie otwartym środki ochrony roślin można stosować, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s, w odległości co najmniej 20 m od pasiek.

 

        4. Obowiązkowe szkolenia

Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin lub doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, lub integrowanej produkcji roślin, lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do stosowania pestycydów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2097)

 

        5. Obowiązkowe badanie i kalibracja sprzętu do stosowania środków ochrony roślin

Na posiadaczach m.in. opryskiwaczy ciąży obowiązek przeprowadzania okresowych badań potwierdzających sprawność techniczną sprzętu. Pierwsze badanie nowego sprzętu przeprowadza się nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia. Aby zapewnić prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin do zabiegów można używać wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie oraz prawidłowo skalibrowanego.

      

        6. Dokumentowanie wykonanych zabiegów środkami ochrony roślin

Użytkownik profesjonalny jest zobligowany również do prowadzenia
 i przechowywania przez 3 lata dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin. W dokumentacji należy zanotować nazwę środka ochrony roślin, czas zastosowania i zastosowaną dawkę, obszar i uprawy, na których zastosowano środek ochrony roślin oraz wskazać sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin.

 

 

 

 

 

 

                                Wykonanie zdjęcia WIORiN Opole Oddział w Brzegu


lista aktualności