01 Stycznia 2015

Projekty międzynarodowe

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) realizuje szereg działań i projektów w krajach nie należących do Unii Europejskiej, związanych z szeroko rozumianym wsparciem w zakresie ustanawiania i rozwoju struktur służb fitosanitarnych, nasiennych i ochrony roślin, opracowywania odpowiedniej legislacji, opracowywania i wdrażania operacyjnych procedur postępowania i instrukcji technicznych, a także szkoleń kierowanych do inspektorów i służb diagnostycznych. Działania te wpisują się w ogólny trend wspierania krajów mniej rozwiniętych i są zgodne z polityką Rządu Polskiego (np. w ramach Partnerstwa Wschodniego), a także strategicznymi kierunkami działania i wytycznymi Unii Europejskiej oraz Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa narodów Zjednoczonych (FAO). Wszelkie działania w tym zakresie PIORiN realizuje samodzielnie lub we współpracy z innymi instytucjami z Polski lub innych Państw Członkowskich UE, korzystając z dostępnych funduszy krajowych lub unijnych.


Wszelkie podejmowane działania są dostosowywane do oczekiwań i potrzeb kraju beneficjenta i mogą przybierać formę:

  • wizyt studyjnych w naszym kraju ekspertów z kraju beneficjenta, podczas których PIORiN prezentuje rozwiązania funkcjonujące w Polsce w zakresie zdrowia i ochrony roślin oraz nasiennictwa;
  • specjalistycznych szkoleń prowadzonych w Polsce dla ekspertów kraju beneficjenta (np. szkolenia laboratoryjne);
  • misji eksperckich do kraju beneficjenta w celu przeprowadzenia szkoleń, seminariów, dokonania analizy sytuacji, rozpoznania potrzeb, itp.
  • dłużej trwających projektów pomocowych (np. projekty bliźniacze), ukierunkowanych na wdrożenie w kraju beneficjenta trwałych rozwiązań legislacyjnych, strukturalnych i operacyjnych.
     

W ostatnich latach PIORiN kierunkował swe wsparcie głównie do krajów objętych programem Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Ukraina) oraz Krajów Bałkańskich (Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Kosowo, Serbia), a także na Jordanię i Maroko.