Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

laboratorium wojewódzkie - wiorin warszawa


fax: 22 773-59-09

 

   

Dorota Pawlak
Kierownik Laboratorium Wojewódzkiego

tel. 22 773-53-29 wew. 113

tel. 22 773-59-08 wew. 113

tel. 22 773-96-41

Małgorzata Skuzińska
Specjalista

 

Magdalena Kożuch
Główny specjalista

 

Edyta Paplak
Główny specjalista

Kierownik ds. jakości

 

Dorota Szymborska
Główny specjalista

 

Jerzy Rogala
Specjalista

 

Urszula Michalik
Starszy specjalista

 

Iwona Chudy
Starszy specjalista

 

Magdalena Witowska
Specjalista

 

Emilia Szparaga
Starszy asystent w laboratorium

 

Joanna Kozoń

Starszy asystent w laboratorium

 

Anna Tracz
Specjalista

 

Joanna Rokicka
Starszy asystent w laboratorium

 

Elżbieta Malejczyk
Pracownik techniczny

 

Bożena Jackiewicz
Pracownik techniczny

 

Bernard Ciarkowski
Pracownik techniczny

 

 

Do głównych zadań Laboratorium Wojewódzkiego należy:

 1. Badanie próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, w tym podłoży, opakowań na obecność organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania pobieranych podczas urzędowej kontroli lub na zlecenie, a w szczególności:
  1. wykrywanie obecności i identyfikacja bakterii chorobotwórczych w materiale roślinnym;
  2. wykrywanie obecności wirusów i wiroidów w materiale roślinnym;
  3. wykrywanie obecności i identyfikacja grzybów w materiale roślinnym;
  4. ocena zdrowotności sadzeniaków ziemniaka pod kątem wirusów jakościowych;
  5. badanie gleby i podłoży uprawowych na obecność zarodni przetrwalnikowych grzyba Synchytrium endobioticum;
  6. badanie gleby i podłoży uprawowych na obecność nicieni z rodzaju Globodera;
  7. badanie materiału roślinnego, gleby i podłoży uprawowych w celu wykrycia i identyfikacji nicieni wolnożyjących;
  8. badanie meteriału roślinnego w celu wykrycia i identyfikacji owadów, roztoczy, nasion chwastów i roślin pasożytniczych;
  9. prowadzenie testów biologicznych i patogeniczności na roślinach wskaźnikowych;
 2. Badanie stanu zdrowia roślin, produktów roślinnych i przedmiotów przeznaczonych dla potrzeb obrotu wewnętrzneg, na eksport lub importowanych.
 3. Badanie zdrowotności materiału rozmnożeniowego, w tym sadzeniaków ziemniaka, szkółek, zraźników, roślin ozdobnych i innych znajdujących się w obrocie.
 4. Prowadzenie dokumentacji w zakresie próbek przyjętych do badania oraz wydawanie sprawozdań z badań, świadectw i informacji dla materiału siewnego ziemniaka.
 5. Wystawianie obciażeń finansowych za laboratoryjną ocenę zdrowtności sadzeniaków ziemniaka i badań wykonanych na zlecenie klienta zewnętrznego.
 6. Wdrażanie nowych metod badawczych.
 7. Zachowanie bezpieczeństwa fitosanitarnego oraz przestrzeganie zasad BHP podczas wykonywania badań.
 8. Gospodarka odpadami biologicznymi i technologicznymi stanowiącymi szczególne zagrożenie dla środowiska.
 9. Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Pracowni Laboratoryjnej w Oddziale Granicznym.
 10. Utrzymanie wdrożonego Systemu Zarządzania Laboratorium.
 11. Obsługa Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwa.
 12. Współpraca z Działem Nadzoru Fitosanitarnego w zakresie zwalczania organizmów szkodliwych, rozmiarów i terminów badań laboratoryjnych.
 13. Współpraca z Działem Nadzoru Nasiennego w zakresie badań materiału szkółkarskiego i materiału siewnego sadzeniaków ziemniaka.
 14. Sporządzanie i przygotowywanie planów, sprawozdań i informacji z zakresu działania laboratorium.
 15. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

 


System Zarządzania Laboratorium

Laboratorium Wojewódzkie WIORiN w Warszawie wdrożyło i utrzymuje System Zarządzania Laboratorium, spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz posiada kompetencje techniczne zgodne z wymaganiami w/w normy do wykonywania analiz prowadzonych w laboratorium.
Dnia 23 marca 2010 r. Laboratorium Wojewódzkie WIORiN w Warszawie-Wesołej otrzymało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1167 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.
Działalność objęta akredytacją określona została w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego AB 1167.
Wdrożony System Zarządzania Laboratorium służy realizacji badań w sposób zapewniający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, a tym samym zaspokojenie wymagań i potrzeb Klienta.


Podstawowe cele jakie stawia sobie Laboratorium Wojewódzkie w Warszawie przedstawiono w Polityce Jakości.


Polityka Jakości realizowana jest przez:

 1. zapewnienie najwyższego standardu badań laboratoryjnych oraz ich niezawodności,
 2. zapewnienie, że badania są prowadzone obiektywnie i rzetelnie,
 3. zagwarantowanie poufności wykonywanych badań i uzyskiwanych wyników,
 4. ugruntowanie zaufania klientów do wiarygodności i rzetelności badań.


Powyższe cele realizowane są przez:

 1. zapewnienie zgodności i powtarzalności niezależnych wyników badań otrzymanych w określonych warunkach i przy zastosowaniu obowiązujących w Laboratorium procedur badawczych,
 2. ciągłe monitorowanie pracy całego Laboratorium, dzięki systematycznie przeprowadzanym  auditom wewnętrznym,
 3. systematyczne uzupełnianie wyposażenia pomiarowego i badawczego zgodnie z potrzebami Laboratorium i postępem technicznym,       
 4. walidację metod badawczych,
 5. utrzymanie wymaganych kwalifikacji personelu poprzez szkolenia,
 6. ciągłe monitorowanie wymagań prawnych i wymagań naszych klientów,
 7. wykrywanie i korygowanie słabych ogniw w systemie zarządzania laboratorium.


Zakres badań wykonywanych w Laboratorium Wojewódzkim

Badania w Laboratorium Wojewódzkim wykonywane są w oparciu o wytyczne opracowane przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa na podstawie procedur badawczych Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin EPPO.

Laboratorium Wojewódzkie wykonuje badania próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, w tym podłoży i  opakowań na obecność organizmów szkodliwych według metod badań zamieszczonych w załączniku „Lista metod badań Laboratorium Wojewódzkiego WIORiN w Warszawie”, stanowiącym usługę dostępną dla klienta.

Laboratorium Wojewódzkie współpracuje z klientem zewnętrznym na podstawie zawartego zlecenia. Zlecenie na wykonanie badania dostępne jest  na formularzu „Zlecenie na wykonanie badania dla klienta zewnętrznego”. Do Zlecenia należy obowiązkowo dołączyć "Oświadczenie RODO do zlecenia na wykonanie badania".

Laboratorium swoją współpracę z klientem opiera na pozyskiwaniu informacji, uwag i opinii w postaci ankiety, „Ankieta” . Zgromadzone informacje są analizowane i stanowią cenny materiał w procesie doskonalenia Systemu Zarządzania Laboratorium.

Zgłoś błąd