Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

laboratorium wojewódzkie - wiorin warszawa


fax: 22 773-59-09

 

Dorota Pawlak
Kierownik Laboratorium Wojewódzkiego

tel. 22 773-53-29 wew. 113

tel. 22 773-59-08 wew. 113

tel. 22 773-96-41

Małgorzata Skuzińska
Specjalista

 

Magdalena Kożuch
Główny specjalista

 

Edyta Paplak
Starszy specjalista

Kierownik ds. jakości

 

Dorota Szymborska
Starszy specjalista

 

Anna Zając
Starszy asystent w laboratorium

 

Jerzy Rogala
Specjalista

 

Urszula Michalik
Specjalista

 

Iwona Chudy
Specjalista

 

Magdalena Witowska
Specjalista

 

Natalia Dziugieł
Starszy asystent w laboratorium

 

Katarzyna Gąszczyk
Starszy asystent w laboratorium

zastępuje: Pauliny Prottung - asystent w laboratorium

 

Joanna Kozoń

Asystent w laboratorium

 

Anna Tracz
Starszy asystent w laboratorium

 

Joanna Rokicka
Starszy asystent w laboratorium

 

Beata Wyrozębska
Pomoc laboratoryjna

 

Elżbieta Malejczyk
Pracownik techniczny

 

Bożena Jackiewicz
Pracownik techniczny

 

Bernard Ciarkowski
Pracownik techniczny

 

 

Do głównych zadań Laboratorium Wojewódzkiego należy:

 1. Badanie próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, w tym podłoży, opakowań na obecność organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania pobieranych podczas urzędowej kontroli lub na zlecenie, a w szczególności:
  1. wykrywanie obecności i identyfikacja bakterii chorobotwórczych w materiale roślinnym;
  2. wykrywanie obecności wirusów i wiroidów w materiale roślinnym;
  3. wykrywanie obecności i identyfikacja grzybów w materiale roślinnym;
  4. ocena zdrowotności sadzeniaków ziemniaka pod kątem wirusów jakościowych;
  5. badanie gleby i podłoży uprawowych na obecność zarodni przetrwalnikowych grzyba Synchytrium endobioticum;
  6. badanie gleby i podłoży uprawowych na obecność nicieni z rodzaju Globodera;
  7. badanie materiału roślinnego, gleby i podłoży uprawowych w celu wykrycia i identyfikacji nicieni wolnożyjących;
  8. badanie meteriału roślinnego w celu wykrycia i identyfikacji owadów, roztoczy, nasion chwastów i roślin pasożytniczych;
  9. prowadzenie testów biologicznych i patogeniczności na roślinach wskaźnikowych;
 2. Badanie stanu zdrowia roślin, produktów roślinnych i przedmiotów przeznaczonych dla potrzeb obrotu wewnętrzneg, na eksport lub importowanych.
 3. Badanie zdrowotności materiału rozmnożeniowego, w tym sadzeniaków ziemniaka, szkółek, zraźników, roślin ozdobnych i innych znajdujących się w obrocie.
 4. Prowadzenie dokumentacji w zakresie próbek przyjętych do badania oraz wydawanie sprawozdań z badań, świadectw i informacji dla materiału siewnego ziemniaka.
 5. Wystawianie obciażeń finansowych za laboratoryjną ocenę zdrowtności sadzeniaków ziemniaka i badań wykonanych na zlecenie klienta zewnętrznego.
 6. Wdrażanie nowych metod badawczych.
 7. Zachowanie bezpieczeństwa fitosanitarnego oraz przestrzeganie zasad BHP podczas wykonywania badań.
 8. Gospodarka odpadami biologicznymi i technologicznymi stanowiącymi szczególne zagrożenie dla środowiska.
 9. Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Pracowni Laboratoryjnej w Oddziale Granicznym.
 10. Utrzymanie wdrożonego Systemu Zarządzania Laboratorium.
 11. Obsługa Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwa.
 12. Współpraca z Działem Nadzoru Fitosanitarnego w zakresie zwalczania organizmów szkodliwych, rozmiarów i terminów badań laboratoryjnych.
 13. Współpraca z Działem Nadzoru Nasiennego w zakresie badań materiału szkółkarskiego i materiału siewnego sadzeniaków ziemniaka.
 14. Sporządzanie i przygotowywanie planów, sprawozdań i informacji z zakresu działania laboratorium.
 15. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

 


System Zarządzania Laboratorium

Laboratorium Wojewódzkie WIORiN w Warszawie wdrożyło i utrzymuje System Zarządzania Laboratorium, spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz posiada kompetencje techniczne zgodne z wymaganiami w/w normy do wykonywania analiz prowadzonych w laboratorium.
Dnia 23 marca 2010 r. Laboratorium Wojewódzkie WIORiN w Warszawie-Wesołej otrzymało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1167 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.
Działalność objęta akredytacją określona została w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego AB 1167.
Wdrożony System Zarządzania Laboratorium służy realizacji badań w sposób zapewniający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, a tym samym zaspokojenie wymagań i potrzeb Klienta.


Podstawowe cele jakie stawia sobie Laboratorium Wojewódzkie w Warszawie przedstawiono w Polityce Jakości.


Polityka Jakości realizowana jest przez:

 1. zapewnienie najwyższego standardu badań laboratoryjnych oraz ich niezawodności,
 2. zapewnienie, że badania są prowadzone obiektywnie i rzetelnie,
 3. zagwarantowanie poufności wykonywanych badań i uzyskiwanych wyników,
 4. ugruntowanie zaufania klientów do wiarygodności i rzetelności badań.


Powyższe cele realizowane są przez:

 1. zapewnienie zgodności i powtarzalności niezależnych wyników badań otrzymanych w określonych warunkach i przy zastosowaniu obowiązujących w Laboratorium procedur badawczych,
 2. ciągłe monitorowanie pracy całego Laboratorium, dzięki systematycznie przeprowadzanym  auditom wewnętrznym,
 3. systematyczne uzupełnianie wyposażenia pomiarowego i badawczego zgodnie z potrzebami Laboratorium i postępem technicznym,       
 4. walidację metod badawczych,
 5. utrzymanie wymaganych kwalifikacji personelu poprzez szkolenia,
 6. ciągłe monitorowanie wymagań prawnych i wymagań naszych klientów,
 7. wykrywanie i korygowanie słabych ogniw w systemie zarządzania laboratorium.


Zakres badań wykonywanych w Laboratorium Wojewódzkim

Badania w Laboratorium Wojewódzkim wykonywane są w oparciu o wytyczne opracowane przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa na podstawie procedur badawczych Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin EPPO.

Laboratorium Wojewódzkie wykonuje badania próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, w tym podłoży i  opakowań na obecność organizmów szkodliwych według metod badań zamieszczonych w załączniku „Lista metod badań Laboratorium Wojewódzkiego WIORiN w Warszawie”, stanowiącym usługę dostępną dla klienta.

Laboratorium Wojewódzkie współpracuje z klientem zewnętrznym na podstawie zawartego zlecenia. Zlecenie na wykonanie badania dostępne jest  na poniższym formularzu:

„Zlecenie na wykonanie badania dla klienta zewnętrznego”

Laboratorium swoją współpracę z klientem opiera na pozyskiwaniu informacji, uwag i opinii w postaci ankiety, „Ankieta” . Zgromadzone informacje są analizowane i stanowią cenny materiał w procesie doskonalenia Systemu Zarządzania Laboratorium.

Zgłoś błąd