Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Pracownia oceny nasion - wiorin kraków


fax: 12 430-49-64

 

Ewa Moskal
Kierownik Laboratorium

tel. 12 623-28-34

Emilia Szymusiak
St. Specjalista

tel. 12 623-28-41

Jadwiga Warszawska - Jurek
St. Specjalista

tel. 12 623-28-41

Bogusława Partyka
St. Asystent

tel. 12 623-28-42

Adrianna Małysa
Asystent

tel. 12 623-28-03

Józefa Nosal
Asystent

tel. 12 623-28-38

                                                                                                    
  

 

Urzędowe próbobranie materiału siewnego

 

Urzędowe próbobranie materiału siewnego odbywa się na wniosek przedsiębiorcy, zgodnie z załącznikiem:
RB-06.02.06 - Wniosek o urzędowe próbobranie materiału siewnego do oceny laboratoryjnej

 

Zadania realizowane przez Pracownię Oceny Nasion

Do zakresu działania Pracowni Oceny Nasion należy:

 

1. Ocena laboratoryjna materiału siewnego w obrocie krajowym i wystawianie stosownej dokumentacji w zakresie ustalonym przez Głównego Inspektora oraz identyfikacja nasion chwastów i roślin pasożytniczych.

2. Wypełnianie i wydawanie etykiet urzędowych dla materiału siewnego wprowadzonego do obrotu oraz wydawanie plomb urzędowych – zgodnie z zaleceniami Głównego inspektora.

3. Opiniowanie wniosków przedsiębiorców o udzielenie akredytacji w zakresie wypełniania etykiet urzędowych dla materiału siewnego oraz kontrola prawidłowości wypełniania etykiet urzędowych przez upoważnione przedsiębiorstwa.

4. Opiniowanie wniosków przedsiębiorców o udzielenie akredytacji w zakresie pobierania prób oraz wykonywania analiz laboratoryjnych materiału siewnego.

5. Organizowanie szkoleń i przeprowadzanie egzaminów dla próbobiorców materiału siewnego i analityków nasiennych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie .

6. Nadzór nad pracą laboratoriów akredytowanych oraz próbobiorców urzędowych i akredytowanych.

7. Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla próbobiorców materiału siewnego i analityków nasiennych oraz upoważnień i decyzji akredytacyjnych.

8. Wystawianie obciążeń finansowych za ocenę laboratoryjną, wydawane etykiety i plomby urzędowe oraz za informacje udzielane hodowcom.

9. Prowadzenie archiwum prób.

   10. Udział w badaniach międzylaboratoryjnych.

   11. Wdrożenie i utrzymanie udokumentowanego Systemu Zarządzania Laboratorium.

Zgłoś błąd