Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Laboratorium fitosanitarne - zakres działalności

        Laboratorium Wojewódzkie w Gorzowie Wlkp. wykonuje badania w zakresie wykrywania obecności i identyfikacji agrofagów w roślinach, produktach roślinnych i przedmiotach (Laboratorium Fitosanitarne) oraz oceny laboratoryjnej materiału siewnego i uznaniu go za materiał siewny spełniający wymagania jakościowe (Pracownia Oceny Nasion).

         Nadrzędnym celem działalności Laboratorium jest zapewnienie wysokiego poziomu świadczonych usług, realizowanych zgodnie z przepisami prawa i gwarantujących spełnienie oczekiwań klientów.

      Laboratorium funkcjonuje w oparciu o wdrożony i stale doskonalony system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02 oraz dokumentami Polskiego Centrum Akredytacji.

            Zakres działalności laboratoryjnej, dla której spełnione są wymagania ww. normy, jest udostępniony klientom na stronie internetowej PIORiN. Podstawę budowania i umacniania zaufania klientów do wyników badań stanowi Certyfikat Akredytacji, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Mając poczucie istoty i ważności powierzonych zadań, a także dbając o utrzymanie zaufania klientów i realizację ich potrzeb, Laboratorium gwarantuje dostarczanie klientom ważnych, rzetelnych i użytecznych wyników badań.

        Laboratorium Wojewódzkie w Gorzowie Wlkp. składa się z Laboratorium Fitosanitarnego znajdującego w Gorzowie Wlkp., przy ul. Zielenieckiej 11 oraz z Pracowni Oceny Nasion mieszczącej się w Zielonej Górze, przy ul. Olbrychta 10b.

 

Laboratorium Fitosanitarne - WIORiN Gorzów Wielkopolski

ul. Zieleniecka 11
66-400 Gorzów Wlkp.


fax: 95 723-90-08

 

Jolanta Ratajczak
Kierownik Laboratorium Wojewódzkiego

tel. 95 723-90-08 wew. 19

Beata Szurko
Starszy asystent laboratorium

tel. 95 723-90-08 wew. 29

Mariusz Treicher

Laborant

tel. 95 723-90-08 wew. 29

Paulina Suchenia
Laborantka

tel. 95 723-90-08 wew. 29

Sylwia Borowiec
Pomoc laboratoryjna

tel. 95 723-90-08 wew. 29

 

 

 

Zadania realizowane przez Laboratorium Fitosanitarne:

 1. Wykonywanie analiz fitosanitarnych materiału roślinnego, produktów roślinnych, przedmiotów pod kątem określonych organizmów szkodliwych.
 2. Współpraca z Centralnym Laboratorium oraz innymi laboratoriami Inspekcji, jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie prowadzonej działalności diagnostycznej.
 3. Współpraca z działem nadzoru fitosanitarnego w zakresie planowania kierunków działalności diagnostycznej laboratorium.
 4. Usługowe wykonywanie badań laboratoryjnych na zlecenie podmiotów.
 5. Udział w przedsięwzięciach mających na celu potwierdzenie biegłości, w szkoleniach, sesjach itp..
 6. Wdrażanie procedur diagnostycznych oraz jednolitych metodyk badawczych.
 7. Rozszerzanie bezpieczeństwa fitosanitarnego, programowanie rozwoju bazy laboratoryjnej.
 8. Prowadzenie ewidencji ilościowej i wartościowej wyposażenia, odczynników oraz ich właściwe rozliczanie.
 9. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników wojewódzkiego inspektoratu.
 10. Koordynacja i nadzór działalności diagnostycznej pracowni laboratoryjnych jednostek organizacyjnych oraz laboratorium rejonowego.
 11. Koordynacja i kontrola zapisów w zakresie dotyczącym działalności diagnostycznej w Zintegrowanym Systemie Informatycznym (ZSI).
 12. Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową.
 13. Prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej, wystawianie Wyników/Raportów z badań.
 14. Prowadzenie magazynu próbek, właściwe niszczenie/przekazywanie próbek.
 15. Sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu realizowanej działalności diagnostycznej.
 16. Wykonywanie innych zadań z zakresu diagnostyki zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

 

 

 

Podstawą analiz wykonywanych w Laboratorium Fitosanitarnym są wytyczne opracowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz procedury badawcze Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (European and Mediterranean Plant Protection Organization EPPO).


Wdrożone i sprawdzone metody badawcze, które stanowią usługę dostępną w Laboratorium Wojewódzkim przedstawione zostały w formularzu „Lista metod badań Laboratorium”.
Laboratorium Wojewódzkie współpracuje z klientem zewnętrznym na podstawie zawartego zlecenia. Zlecenie na wykonanie badań można dokonać na formularzu: „Zlecenie na wykonanie badania w Laboratorium Fitosanitarnym”.

Pliki do pobrania

Lista metod badań Laboratorium
Zlecenie na wykonanie badania w Laboratorium Fitosanitarnym
Ankieta badania zadowolenia klienta
Zgłoś błąd