18 Października 2021

Zaprawianie materiału siewnego a rola PIORiN Drukuj

Jedyną skuteczną metodą, która ochroni plantację przed chorobami odnasiennymi i odglebowymi jest użycie zaprawionego materiału siewnego.

Wybór kwalifikowanego materiału siewnego na początkowym etapie produkcji skutkuje lepszą opłacalnością założonej uprawy, wielkością plonu, mniejszym zastosowaniem środków ochrony roślin ale także możliwością pozyskania dopłat do materiału siewnego. Gwarantem dobrego ziarna jest kontrola Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa już w trakcie uprawy plantacji nasiennej, następnie  zbiorów, przechowywania, zaprawiania, pakowania oraz znakowania partii materiału siewnego.

Pierwszym krokiem do dobrego zaprawienia ziarna jest wybór skutecznego preparatu a następnie sam proces zaprawiania, czyli przygotowanie ziarna i oczyszczenie go. Ziarniaki, które nie zostaną dokładnie pokryte zaprawą nasienną, nie będą całkowicie chronione przed chorobami grzybowymi. Dobór odpowiedniej zaprawy skutkuje dobrą ochroną przed m.in. śnieciami, głownią, pleśnią czy zgorzelą siewek.

Kolejnym krokiem jest przebadany, w pełni sprawny sprzęt do zaprawiania ziarna tak, aby pokryte one były jak najbardziej precyzyjnie, jak najmniejsza ilością środków co także minimalizuje negatywny wpływ na środowisko. Do zaprawiania warto używać zapraw, które zapewniają niski stopień pylenia podczas siewu, co chroni pszczoły oraz owady zapylające przed zatruciem.

 

O kontroli materiału siewnego mówi art. 121.1 Ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 568):

 

1. Kontrola materiału siewnego polega na losowym sprawdzeniu wymagań w zakresie jakości oraz spełniania innych wymagań w zakresie wytwarzania, oceny i przechowywania materiału siewnego, a także obrotu tym materiałem.

 

2. Kontrolę materiału siewnego przeprowadza wojewódzki inspektor.

3. Pobieranie prób urzędowych i ocena materiału siewnego, dokonywane przez organy Państwowej Inspekcji w ramach kontroli, nie podlegają opłacie.

4. Jeżeli w wyniku kontroli materiału siewnego stwierdzono, że jedna lub kilka partii materiału siewnego nie odpowiadają wymaganiom w zakresie jakości albo wytwarzania, oceny i przechowywania materiału siewnego lub obrotu tym materiałem, wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, w zależności od zakresu i stopnia naruszeń, może:

1) nakazać usunięcie, w określonym terminie, nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli;

2) zakazać prowadzenia obrotu partią materiału siewnego niespełniającą wymagań;

3) nakazać poddanie partii materiału siewnego niespełniającej wymagań zabiegom uniemożliwiającym użycie go do siewu, sadzenia, szczepienia, okulizacji lub tylko do rozmnażania roślin.

 

5. Decyzje, o których mowa w ust. 4, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

6. Do podmiotów, o których mowa w art. 86 ust. 1 i art. 87 ust. 1, niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), przepisy rozdziału 5 tej ustawy stosuje się odpowiednio (źródło: www.piorin.gov.pl).

 

 

Tekst: Agnieszka Jaszczur – Kierownik Oddziału PIORiN we Wschowie