Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

laboratorium wojewódzkie - wiorin łódź


fax: 43 827-11-60

 

Maria Prusaczyk 
Kierownik Wojewódzkiego Laboratorium

tel. 43 827-11-60

Irena Paszkowska
St. specjalista

tel.43 827-11-60

Beata Tomczak
Starszy specjalista 

tel. 43 827-11-60

Joanna Bilska 
St. asystent 

tel. 43 827-11-60

Ewelina Sobczak
Asystent

tel. 43 827-11-60

 

 

Agnieszka Mulik

Starszy asystent w laboratorium

tel. 42 611-66-60 wew. 20

 

Zadania Laboratorium Wojewódzkiego:

1)  rejestracja prób i wprowadzanie danych z zakresu oceny laboratoryjnej do Zintegrowanego Systemu Informatycznego PIORiN,

2) sporządzanie planów pracy, sprawozdań i informacji z zakresu działania Laboratorium Wojewódzkiego,

3) planowanie i nadzór nad realizacją zaopatrzenia Laboratorium Wojewódzkiego,

4) współpraca z innymi działami WIORiN oraz  z placówkami i instytucjami naukowo-badawczymi,

5) wdrażanie nowych metod badawczych oraz systemów jakości pracy w laboratorium,

6) planowanie i wnioskowanie w zakresie zakupów inwestycyjnych, modernizacji i doposażenia placówek Laboratorium Wojewódzkiego,

7) zadania z zakresu badań fitosanitarnych:

a) badanie prób gleby, roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania oraz nie podlegających obowiązkowi zwalczania pobieranych z urzędu w ramach kontroli lub na zlecenie,

b) przeprowadzanie oceny zdrowotności sadzeniaków ziemniaka w zakresie ustalonym przez Głównego Inspektora,

c) wypełnianie paszportów i wydawanie plomb dla sadzeniaków ziemniaka,

d) badanie zdrowotności materiału szkółkarskiego drzew i krzewów owocowych w zakresie ustalonym przez Głównego Inspektora,

e) badanie stanu zdrowotności roślin, produktów roślinnych i przedmiotów przeznaczonych na eksport, importowanych lub z przeznaczeniem ich do czyszczenia, odkażania i przerobu,

f) prowadzenie dokumentacji prób przyjętych do badań laboratoryjnych, wydawanie wyników przeprowadzonych badań,

g) współudział z Działem Nadzoru Nasiennego w szkoleniu próbobiorców sadzeniaków ziemniaka do badań weryfikacyjnych,

h) współpraca z Działem Nadzoru Fitosanitarnego w zakresie zwalczania organizmów kwarantannowych,

i) nadzór i koordynacja zadań diagnostycznych realizowanych przez delegatury i oddziały.

   8)  zadania z zakresu  oceny nasion:

a)   dokonywanie oceny laboratoryjnej materiału siewnego i wystawianie dokumentacji w zakresie ustalonym przez Głównego Inspektora,

b)  wypełnianie etykiet urzędowych do materiału siewnego oraz zaopatrywanie w etykiety urzędowe podmioty upoważnione do ich wypełniania,

c) wystawianie obciążeń finansowych za ocenę laboratoryjną materiału siewnego, wydawane etykiety i plomby urzędowe,    

d)  wydawanie świadectw mieszanek nasiennych,

e)   wykonywanie badań kontrolnych oraz oceny okresowej materiału siewnego,

f)   opiniowanie wniosków o nadanie uprawnień do działania w imieniu Wojewódzkiego Inspektora w zakresie pobierania prób i oceny materiału,

g)  kontrola prawidłowości wypełniania etykiet urzędowych przez podmioty upoważnione,

h)  organizowanie pobierania prób materiału siewnego,

i)   szkolenie i egzaminowanie próbobiorców,

j)  nadzór i kontrola działalności laboratoriów akredytowanych w zakresie oceny materiału siewnego,

k)  szkolenie i egzaminowanie kandydatów i analityków nasiennych,

l)  nadzór i kontrola działalności laboratoriów akredytowanych w zakresie oceny materiału siewnego,

m)  prowadzenie archiwum prób po badaniach laboratoryjnych,

n)  współpraca z Działem Nadzoru Fitosanitarnego w zakresie zdrowotności nasion,

o)  współpraca z Działem Nadzoru Nasiennego w zakresie kontroli materiału siewnego.

9) Udział w testach sprawdzających w zakresie ustalanym przez Głównego Inspektora.

10)  Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

 

Zgłoś błąd