Godlo

Państwowa Inspekcja Ochrony
Roślin i Nasiennictwa


Strona GłównaBIP
Kierownictwo
Sekretariat
Działy
Stanowiska samodzielne
Rolnictwo ekologiczne
Oddziały
Procedury
Informacje
Prawo
Adresy
Aktualności
Druki
Informacja dla Eksporterów
do Federacji Rosyjskiej
Przemieszczanie ziemniaka
Informacja dla podmiotów obracających drewnem
lub DMO
Informacje o planowanych
zabiegach z zastosowaniem środka
ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego

DANE KONTAKTOWE:
ul. Kołobrzeska 11
10-444 Olsztyn
tel: 0-89 5332128
fax: 0-89 5343623
e-mail: wi-olsztyn@piorin.gov.pl  Godziny urzędowania: 7.30-15.30


zakres akredytacji

WM_Strona Główna

Stan techniczny sprzętu do stosowania środków

W związku z wejściem w życie obowiązku stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że jednym z kluczowych elementów warunkujących prawidłowość wykonania zabiegu chemicznej ochrony roślin oraz bezpieczeństwa takiego zabiegu jest stan techniczny sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.
więcej...
opublikował: Wojciech Gawryś
2014-05-08 08:18

KOMUNIKAT o skreśleniu z listy organizmów kwarantannowych zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte)

Wojewódzki  Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie informuje, że w dniu 6 lutego 2014 r. decyzją wykonawczą Komisji 2014/62/UE została uchylona decyzja 2003/766/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, która znosi szczegółowe obowiązki fitosanitarne dotyczące zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej, w związku z wykreśleniem jej z listy organizmów kwarantannowych na podstawie dyrektywy wykonawczej Komisji 2014/19/UE.

W myśl art. 2 dyrektywy 2014/19/UE, przedmiotowe przepisy powinny zostać przyjęte przez państwa członkowskie do dnia 31 maja 2014 r. i stosowane od dnia 1 czerwca 2014 r.

W związku ze skreśleniem stonki kukurydzianej z listy organizmów kwarantannowych, w dniu 7.02.2014 r. Komisja Europejska wydała Zalecenia Komisji 2014/63/UE z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie środków na rzecz zwalczania Diabrotica virgifera virgifera na obszarach Unii, na których potwierdzono jego obecność. Zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin oraz właściwego stosowania środków ochrony roślin, o których mowa w art. 55 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, obecnie zachodnią kukurydzianą stonkę korzeniową, należy zwalczać przedkładając stosowanie insektycydów nad zrównoważone metody biologiczne, fizyczne i inne niechemiczne.

Treść aktów prawnych dostępna jest na stronie internetowej Inspekcji http://piorin.gov.pl/.

                                                                                            Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor
                                                                                             Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie
                                                                                                                    Maria Paszkoopublikował: Wojciech Gawryś
2014-02-17 12:44

Komunikat

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. poz 455) z dniem 1 stycznia 2014 r. stosowanie integrowanej ochrony roślin stało się obowiązkiem wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Integrowana ochrona roślin została zdefiniowana w ww. ustawie jako sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Szczegółowe wymagania dot. integrowanej ochrony roślin zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin (Dz.U. poz. 505). Mając na uwadze wymienione przepisy zabiegi chemiczne w ochronie roślin powinny zostać poprzedzone działaniami lub metodami ograniczającymi zużycie środków ochrony roślin.
Podczas przeprowadzanych kontroli inspektorzy PIORIN, w zależności od typu uprawy, będą weryfikować spełnienie następujących wymagań:
 • stosowanie płodozmianu, terminu siewu lub sadzenia, lub obsady roślin, w sposób ograniczający występowanie organizmów szkodliwych,
 • stosowanie agrotechniki w sposób ograniczający występowanie organizmów szkodliwych, w tym stosowanie mechanicznej ochrony roślin,
 • wykorzystywanie odmian odpornych lub tolerancyjnych na organizmy szkodliwe oraz materiału siewnego wytworzonego i poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie,
 • stosowanie nawożenia, nawadniania i wapnowania, w sposób ograniczający występowanie organizmów szkodliwych,
 • przeprowadzanie czyszczenia i dezynfekcji maszyn, opakowań i innych przedmiotów, zapobiegające występowaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych,
 • ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu, w szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.
W ramach stosowania zasad integrowanej ochrony roślin, osoby wykonujące zabiegi chemicznej ochrony roślin muszą:
 • dobierać środki ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na organizmy niebędące celem zabiegu, w szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych;
 • ograniczać liczbę zabiegów i ilość stosowanych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum;
 • przeciwdziałać powstawaniu odporności organizmów szkodliwych na środki ochrony roślin poprzez właściwy dobór i przemienne stosowanie tych środków.
Podjęcie działań lub metod ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi powinno być poprzedzone monitorowaniem występowania tych organizmów oraz uwzględniać aktualną wiedzę z zakresu ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, w tym, jeżeli jest to uzasadnione, z wykorzystaniem:
 • progów ekonomicznej szkodliwości organizmów szkodliwych wskazujących, kiedy wykonanie chemicznych zabiegów ochrony roślin jest ekonomicznie uzasadnione, lub
 • wskazań wynikających z opracowań naukowych umożliwiających określenie optymalnych terminów wykonania chemicznych zabiegów ochrony roślin, w szczególności w oparciu o dane meteorologiczne oraz znajomość biologii organizmów szkodliwych (programów wspomagania decyzji w ochronie roślin), lub
 • informacji uzyskanych od osób świadczących usługi doradcze dotyczące metod ochrony roślin w zakresie realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin.

Szczegółowe informacje dotyczące integrowanej ochrony roślin wraz z pomocnymi narzędziami takimi jak metodyki integrowanej ochrony roślin, poradniki, systemy wspomagania decyzji zostały zamieszczone na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin.

Producenci rolni, którzy prowadzą uprawy zgodnie z wymogami Integrowanej Produkcji Roślin i uzyskują potwierdzenie tego działania certyfikatem IP, mają gwarancję spełnienia wymogów integrowanej ochrony roślin. Mając na uwadze powyższe Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa zachęca do zgłaszania się producentów rolnych do dobrowolnego systemu Integrowanej Produkcji Roślin nadzorowanego przez Inspekcję.

opublikował: Wojciech Gawryś
2014-02-10 07:58

Komunikat dla przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków

Stosownie do przepisu art. 85 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 455) uprzejmie informuję, że przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin w dniu 29.04.2013 r. zostali wpisani z urzędu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków, o którym mowa w art. 25 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy.

Rejestr dostępny jest na stronie BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Olsztynie w zakładce „Rejestry i ewidencje”.
opublikował: Wojciech Gawryś
2013-08-06 11:34

Komunikat dla przedsiębiorców i podmiotów prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin

Stosownie do przepisu art. 104 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 455) uprzejmie informuję, że
 • przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony roślin, w dniu 29.04.2013 r. zostali wpisani z urzędu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, o którym mowa w art. 67 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy,
 • podmioty wpisane do rejestru podmiotów prowadzących szkolenia w zakresie ochrony roślin zostały wpisane z urzędu do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin, o którym mowa w art. 70 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy.
Rejestry dostępne są na stronie BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie  w zakładce „Rejestry i ewidencje”.
opublikował: Wojciech Gawryś
2013-08-06 11:31

Targi Rolne

W dniach 21-23 czerwca 2013 roku uczestniczyliśmy w Targach Rolnych „Zielona Arena” w Arenie Ostróda Centrum Targowo-Konferencyjnym Warmii i Mazur, przy ul. Grunwaldzkiej 55, organizowanych m.in. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. Zwiedzającym na swoim stoisku przekazywaliśmy materiały informacyjne dotyczące zasad rejestracji przedsiębiorców, oznakowania i przemieszczania ziemniaków w szczególności do innych krajów UE, zagrożeń wynikających z występowania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka - Clavibacter michiganenis ssp. sepedonicus, zakazu stosowania materiału siewnego odmian GMO, zasad eksportu towarów pochodzenia roślinnego do Federacji Rosyjskiej. Inspektorzy udzielali również informacji zainteresowanym ochroną upraw przed organizmami szkodliwymi, integrowaną produkcją, użyciem konwencjonalnego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym i warunkami jakie należy spełnić przy zakupie materiału siewnego w celu otrzymania dopłat.

 

 

opublikował: Wojciech Gawryś
2013-08-06 11:31

Zasady przemieszczania polskich bulw ziemniaka do innych państw członkowskich UE - Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że w 2012 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpiło do Komisji Europejskiej o złagodzenie zasad wysyłki polskich ziemniaków do innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Jednakże, Komisja Europejska uzależniła podjęcie decyzji w tej sprawie, m.in. od wyeliminowania przypadków nielegalnego wywozu ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich UE, bez wymaganych dokumentów i oznakowań.

W powyższej sprawie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystosował następujący komunikat:

opublikował: Wojciech Gawryś
2013-04-25 07:58

Nowa ustawa o środkach ochrony roślin

27 kwietnia 2013 r. wejdzie w życie ustawa o środkach ochrony roślin, ogłoszona 12 kwietnia br. (Dz. U. poz. 455 ). Ustawa ta wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z 21 października 2009 r. – ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów oraz stanowi wykonanie przepisów rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 października 2009 r. – dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG.

Nowy akt prawny reguluje zadania i właściwości organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych w zakresie wykonania przepisów rozporządzenia nr 1107/2009, a także zasady prowadzenia obrotu i stosowania środków ochrony roślin, w tym reguluje prowadzenie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin oraz szkoleń w zakresie środków ochrony roślin. Ustawa zawiera także przepisy wprowadzające obowiązek przestrzegania przez profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin zasad integrowanej ochrony roślin, począwszy od 1 stycznia 2014 r.Podstawowym celem regulacji zawartych w ustawie z 8 marca 2013 r. jest ograniczenie zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz dla środowiska. Przyjęte zostały rozwiązania stanowiące minimalne obciążenia dla rolników i przedsiębiorców, niezbędne dla wdrożenia przepisów Unii Europejskiej, jednocześnie ograniczając część obowiązków wynikających z przepisów dotychczasowych.

 Ustawa

opublikował: Wojciech Gawryś
2013-04-17 13:55

Przemieszczanie ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa był wielokrotnie informowany przez organizacje ochrony roślin innych państw członkowskich Unii Europejskiej, o nieprawidłowościach przy przemieszczaniu przesyłek polskich ziemniaków do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, w odniesieniu do sezonu wywozowego 2012/2013.

Przypadki nielegalnego przemieszczania ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich UE, były również przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin przy Komisji Europejskiej, które odbyło się w dniach 28.02-01.03.2013 r. w Brukseli. Z wypowiedzi przedstawicieli organizacji ochrony roślin innych państw członkowskich Unii Europejskiej wynika, że masowy przywóz ziemniaków z Polski bez wymaganych dokumentów jest dużym problemem dla tych państw i w związku z tym, wprowadziły one dodatkowe kontrole z ukierunkowaniem na przesyłki ziemniaków pochodzących z Polski. Z przesyłek tych, pobierane były/są również próby do badań laboratoryjnych pod kątem bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, w wyniku których w kilkunastu przypadkach stwierdzono występowanie ww. bakterii.

Komisja Europejska wyraziła duże zaniepokojenie sytuacją nielegalnego wywozu przesyłek ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich UE i poinformowała, że w przypadku dalszego nieprzestrzegania, przez polskie podmioty, ustalonych zasad przemieszczania ziemniaków z Polski do innych państw UE, może nawet określić dodatkowe wymogi w tym zakresie.

Biorąc pod uwagę powyższe, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa ponownie przypomina o zasadach przemieszczania ziemniaków wyprodukowanych w Polsce, do innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Więcej...
opublikował: Wojciech Gawryś
2013-03-28 13:03

Komunikat


Zakaz stosowania
materiału siewnego
odmian GMOGłówny Inspektor informuje, że 28 stycznia 2013 r. weszły w życie akty prawne regulujące sprawy zakazu uprawy odmian roślin zmodyfikowanych genetycznie:
 • ustawa o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r (Dz. U. z 2012, poz.1512) oraz
 • wydane na podstawie art. 104 ust. 9 tej ustawy, 2 rozporządzenia Rady Ministrów:
  • w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON810,
  • w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka AmfloraTe akty prawne nakładają na Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa nowe zadania polegające na sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem materiału siewnego oraz sprawowanie kontroli przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie stosowania materiału siewnego.

Producenci rolni, którzy nie zastosują się do powyższych przepisów będą podlegali określonym sankcjom.

W celu uniknięcia wszelkich nieporozumień podczas działań kontrolnych apeluję do wszystkich uprawiających kukurydzę aby zadbali o przechowywanie dokumentów zakupu materiału siewnego kukurydzy oraz etykiet urzędowych, którymi oznakowane są wszystkie opakowania tego materiału. Dokumenty te będą podlegały sprawdzeniu podczas przeprowadzanych przez PIORiN kontroli przestrzegania zakazu stosowania materiału siewnego, w tym odmian zmodyfikowanych genetycznie. Jednocześnie przypominam, że brak etykiety na opakowaniu świadczy o nielegalnym pochodzeniu materiału siewnego.

opublikował: Wojciech Gawryś
2013-03-28 13:03

Komunikat

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o nasiennictwie z dnia 09.11.2012 r. (Dz.U.2012.1512), WIORiN w Olsztynie informuje  że:     - wpis przedsiębiorców do rejestru przedsiębiorców i rolników do rejestru rolników, dokonany na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie    (Dz.U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271 ze zm.), zachowuje ważność przez okres  6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy, tj. od 28.01.2013r.     - wpis dostawców  materiału szkółkarskiego, materiału rozmnożeniowego  lub nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych dokonany na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 o ochronie roślin (Dz.U. z 2008 r. Nr. 133, poz. 849 z późn. zm), również   zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy   
więcej...
opublikował: Wojciech Gawryś
2013-06-28 11:21

Wystawa rolnicza

W dniach 1-2 września 2012 r. uczestniczyliśmy w kolejnej edycji Wystawy Rolniczej zorganizowanej przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie na terenie WMODR, przy ul. Jagiellońskiej 91.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, tak jak w latach poprzednich, oferował zainteresowanym osobom materiały informacyjne na swoim stoisku, inspektorzy udzielali informacji i odpowiadali na pytania zadawane przez zwiedzających. Wśród najczęściej poruszanych zagadnień były sprawy związane z ochroną upraw przed organizmami szkodliwymi, zagrożeniami wynikającymi z występowaniem bakteriozy pierścieniowej ziemniaka - Clavibacter michiganenis ssp. sepedonicus, zasadami oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki oraz użycia konwencjonalnego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym i warunki jakie należy spełnić przy zakupie materiału siewnego w celu otrzymania dopłat.

Podczas Wystawy Rolniczej stoisko naszego inspektoratu zostało wyróżnione za WALORY MARKETINGOWE EKSPOZYCJI w kategorii jednostki obsługi rolnictwa.

 

     

 

opublikował: Wojciech Gawryś
2012-09-06 11:52

Komunikat

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że Inspekcja rozpoczęła działania kontrolne w ramach porozumienia pomiędzy Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie współpracy w zakresie prowadzenia kontroli wzajemnej zgodności (cross-compliance) dotyczących:


 1. zdrowia roślin wynikających z ust. 9 pkt. B załącznika II do rozporządzenia Rady (WE) Nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników;

 2. zdrowia publicznego w odniesieniu do żywności pochodzenia roślinnego, wynikających z ust. 11 pkt. B załącznika II do ww. rozporządzenia 73/2009;

 3. minimalnych wymogów dotyczących stosowania środków ochrony roślin, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 33, poz. 262, ze zm.).

Na mocy porozumienia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powierzyła Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa prowadzenie, w gospodarstwach rolnych, kontroli sprawdzających spełnienie ww. wymogów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. W 2012 r. inspektorzy PIORiN przeprowadzają również kontrole sprawdzające realizację, przez rolników, działań naprawczych wskazanych w decyzji o przyznaniu płatności/pomocy w przypadku niezgodności stwierdzonych w ubiegłym roku.

opublikował: Wojciech Gawryś
2012-08-29 09:24

Integrowana Produkcja

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że w ramach krajowego systemu jakości żywności „Integrowana Produkcja” utrzymuje w 2012 r. możliwość certyfikacji owoców i warzyw przeznaczonych na eksport do Federacji Rosyjskiej. Zasadniczym elementem są, przygotowane przez Instytut Ogrodnictwa, programy ochrony roślin, uwzględniające wymagania rosyjskie odnośnie bezpieczeństwa żywności w zakresie pozostałości środków ochrony roślin w produktach pochodzenia roślinnego przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Instytut Ogrodnictwa zaktualizował specjalny program ochrony jabłoni dla produkujących owoce na rynek Federacji Rosyjskiej który jest dostępny na stronie internetowej Instytutu pod adresem
http://www.inhort.pl/aktualnosci-news-430.html.

Ponadto informujemy, że do pobrania ze strony internetowej PIORiN są również programy ochrony:
 1. wiśni, czereśni i truskawki, uwzględniający wymagania Federacji Rosyjskiej odnośnie bezpieczeństwa żywności w zakresie pozostałości środków ochrony roślin;

 2. gruszy, uwzględniający wymagania Federacji Rosyjskiej odnośnie bezpieczeństwa żywności w zakresie pozostałości środków ochrony roślin;

 3. kapusty pekińskiej, uwzględniający wymagania Federacji Rosyjskiej odnośnie bezpieczeństwa żywności w zakresie pozostałości środków ochrony roślin;

 4. pomidorów, uwzględniający wymagania Federacji Rosyjskiej odnośnie bezpieczeństwa żywności w zakresie pozostałości środków ochrony roślin.

opublikował: Wojciech Gawryś
2012-08-29 09:25
Informacja dotycząca sprostowania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, iż w dniu 21 marca 2012 r. ukazało się sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 309 z dnia 24 listopada 2009 r.)

Sprostowanie odnosi się między innymi do błędu w polskim tłumaczeniu art. 46 ww. rozporządzenia, dotyczącego zużycia zapasów środków ochrony roślin.

Tekst sprostowania: tutaj

opublikował: Wojciech Gawryś
2012-04-05 09:10