Godlo

Państwowa Inspekcja Ochrony
Roślin i Nasiennictwa


Strona głównaBIP
Struktura organizacyjna
Prawo
Ogłoszenia
Załatwianie spraw
Nadzór Fitosanitarny
Ochrona Roślin i Technika
Nadzór Nasienny
Laboratorium Wojewódzkie
Aktualności
Polityka Jakości
Kontakt

         AB 1229

  


 

 


KP_Strona główna

Witamy na stronie internetowej

 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy

 

 

ul. Cieplicka 7 85-377 Bydgoszcz

tel. (0-52) 3609641/42  fax. (0-52) 3797828

e-mail: wi-bydgoszcz@piorin.gov.pl 

 

opublikował: Łukasz Czajka
2008-02-25 11:25

Zasady eksportu towarów pochodzenia roślinnego do Białorusi 

W dniach 28-29 sierpnia 2014 r. odbyły się rozmowy techniczne przedstawicieli służb ochrony roślin Polski i Białorusi. Podczas rozmów strona białoruska określiła warunki fitosanitarne, konieczne do spełnienia, przy eksporcie towarów pochodzenia roślinnego na terytorium tego kraju.

Towary wyprodukowane w Polsce i w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej muszą być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne dla eksportu, ze wskazaniem miejsca pochodzenia towaru.

W przypadku przesyłek pochodzących z krajów trzecich (tj. nie będących członkami UE) wystawiane są świadectwa fitosanitarne dla reeksportu, na podstawie wniosku z załączonym oryginałem świadectwa fitosanitarnego dla eksportu z kraju pochodzenia przesyłki. Dopuszczalna jest możliwość załączenia do wniosku kserokopii świadectwa fitosanitarnego dla eksportu z kraju pochodzenia towaru, oryginalnie poświadczonej przez służbę ochrony roślin państwa członkowskiego, na podstawie oryginału takiego dokumentu. Oznakowania opakowań jednostkowych bezwzględnie muszą być zgodne z danymi, wskazanymi w świadectwie fitosanitarnym i określać nazwę towaru, kraj pochodzenia towaru oraz informacje o eksporterze i/lub reeksporterze. Ponadto na opakowaniach nie mogą znajdować się informacje, które są niezgodne z danymi zawartymi w dokumentach towarzyszących.

 


Zmiana do listy produktów objętych embargiem przez Federację Rosyjską


 

W dniu 20 sierpnia 2014 r. Rząd Federacji Rosyjskiej przyjął rozporządzenie nr 830, wprowadzające zmiany do listy produktów objętych sankcjami wprowadzonymi Dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej nr 560. Zmiany wchodzą w życie z dniem 29 sierpnia br.

Wprowadzone zostały następujące wyłączenia:
- ziemniaki sadzeniaki (070110)
- cebula dymka (070310)
- kukurydza cukrowa do siewu (071290)
- groch do siewu (071310)

W odniesieniu do eksportu sadzeniaków ziemniaka muszą być spełnione dodatkowe wymagania, z uwagi na zakaz eksportu sadzeniaków ziemniaka z obszaru Unii Europejskiej wprowadzony od dnia 1 lipca 2013. Informacje w tym zakresie można uzyskać w jednostkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 


Zakaz eksportu towarów roślinnych do Federacji Rosyjskiej


Na mocy dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej nr 560 został wprowadzony z dniem 6 sierpnia 2014 roku zakaz importu do Federacji Rosyjskiej z państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Królestwa Norwegii, następujących rodzajów produktów roślinnych:

Wykaz towarów objętych zakazem eksportu do Federacji Rosyjskiej

W związku z powyższym Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, nie będzie wydawała świadectw fitosanitarnych na towary objęte zakazem.
Komunikat dla producentów i eksporterów jabłek do Federacji Rosyjskiej

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach opublikował na swojej stronie internetowej komunikat „Uwagi dla producentów i eksporterów jabłek do Federacji Rosyjskiej dotyczące ochrony jabłoni w drugiej części sezonu”.
Treść komunikatu jest dostępna tutaj (źródło: www.inhort.pl).

Główny Inspektor mając na uwadze informacje otrzymywane od Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej o wykrywanych przekroczeniach rosyjskich norm pozostałości środków ochrony roślin i azotanów w wywożonych z Polski na rynek Federacji Rosyjskiej produktach pochodzenia roślinnego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, po raz kolejny przypomina o konieczność zapewnienia, aby przesyłki owoców i warzyw, kierowane do FR, spełniały wymagania norm rosyjskich pod względem najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin i azotanów.

Stosowanie się producentów produkujących na rynek Federacji Rosyjskiej do ww. zaleceń Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach będzie skutkować ograniczeniem problemów związanych z przekroczeniami rosyjskich norm dotyczących pozostałości środków ochrony roślin w jabłkach.Uchylenie rozporządzenia w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej

Główny Inspektor informuje, że weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2014 r., uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej. Z treścią tego rozporządzenia można zapoznać się tutaj. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Dyrektywą Wykonawczą Komisji 2014/19/UE z dnia 6 lutego 2014 r., zmieniającą załącznik I do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzeniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenieniem się we Wspólnocie, zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa skreślona została z listy organizmów kwarantannowychWymagania fitosanitarne przy eksporcie towarów pochodzenia roślinnego do krajów trzecich

W ostatnim czasie organizacja ochrony roślin Ukrainy systematycznie przekazuje stronie polskiej informacje o przypadkach wywozu z Polski na Ukrainę towarów pochodzenia roślinnego, bez zaopatrywania ich w wymagane świadectwa fitosanitarne.
Więcej...Komunikat w zakresie spełniania norm dotyczących pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych eksportowanych na rynek Federacji Rosyjskiej

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa został powiadomiony przez Federalną Służbę Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej (Rossielchoznadzor), że w dalszym ciągu stwierdzane są liczne przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin (NDP) w płodach rolnych eksportowanych na rynek rosyjski.
Więcej...Zmiana w zakresie udzielania dotacji

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że w związku ze skreśleniem zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej z listy organizmów kwarantannowych, nie będzie również możliwe uzyskanie dotacji przedmiotowych na dofinansowanie kosztów zwalczania tego organizmu. Zadanie to dotowane będzie jedynie do dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzeniania się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej. Rozporządzenie to skierowane zostało już do publikacji w Dzienniku Ustaw i powinno zostać opublikowane w najbliższych dniach – stosowna informacja na ten temat zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Inspekcji.

Podstawa prawna skreślenia zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej z listy organizmów kwarantannowych:
Dyrektywa Wykonawcza Komisji 2014/19/UE z dnia 6 lutego 2014 r., zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzeniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenieniem się we WspólnocieKomunikat w sprawie warunków wywozu z Polski do Federacji Rosyjskiej drewnianego materiału opakowaniowego (DMO) i drewna mocującego, towarzyszącego eksportowanym towarom

W dniu 22 maja br. Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej poinformowała o licznych przypadkach wwozu na ich terytorium z Polski drewnianego materiału opakowaniowego (DMO) i drewna mocującego, towarzyszącego eksportowanym towarowym, które nie spełniają rosyjskich wymagań fitosanitarnych.
Zgodnie z artykułem 9 ustawy „O kwarantannie roślin” z dnia 15.07.2000 r., Nr 99-FS oraz punktem 63 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa Federacji Rosyjskiej z dnia 29.12.2010 roku Nr 456 „Kwarantannowe fitosanitarne wymogi Federacji Rosyjskiej dotyczące procesu wwozu, przewozu, transportu, opakowania, przechowywania, wykorzystywania importowanych produktów podlegających kwarantannie”, DMO i drewno mocujące powinny spełniać wymagania Międzynarodowego Standardu o Środkach Fitosanitarnych ISPM FAO nr 15 „Przepisy dotyczące drewnianych materiałów opakowaniowych w handlu międzynarodowym” (http://piorin.gov.pl/index.php?pid=1388).
Jednocześnie nie spełnienie przedmiotowego wymagania będzie skutkowało odmową wydania przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa świadectwa fitosanitarnego dla przesyłki.Warunki eksportu do niektórych państw trzecich

W związku z docierającymi do Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa informacjami o zainteresowaniu, polskich producentów i eksporterów towarów pochodzenia roślinnego, nowymi rynkami zbytu, Główny Inspektor zwraca uwagę na specyficzne rozwiązania fitosanitarne funkcjonujące w wielu państwach trzecich w obszarze wymagań importowych.
więcej...Komunikat – Zabiegi Agrolotnicze

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy informuje, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu planuje wykonać w dniach od 21.05.2014 r. do 31.05.2014 r. zabiegi agrolotnicze z zastosowaniem środka ochrony roślin Dimilin 480 SC w dawce 0,1 kg/ha. Wykonanie zabiegów zaplanowano na następującym obszarze:

1.       Nadleśnictwo Włocławek

Gmina Włocławek                       –  620     ha                          mapa

 

Okres od zastosowania środka ochrony roślin Dimilin 480 SC do dnia, w którym na ten obszar mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta – nie dotyczy

 


Komunikat dot. warunków stosowania środków ochrony roślin

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że w dniu 8 maja br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin (Dz.U. poz. 516). Ww. rozporządzenie określa:

  • minimalne odległości od określonych miejsc lub obiektów, po uwzględnieniu których można stosować środki ochrony roślin;
  • warunki atmosferyczne, w jakich można stosować środki ochrony roślin;
  • minimalną powierzchnię, na której można stosować środki ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego.

Pełny tekst rozporządzenia dostępny jest tutaj >>

 


Komunikat – Zabiegi Agrolotnicze

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy informuje, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu planuje wykonać w dniach od 07.05.2014 r. do 20.05.2014 r. zabiegi agrolotnicze z zastosowaniem środka ochrony roślin Mospilan 20 SP w dawce 0,4kg/ha. Wykonanie zabiegów zaplanowano na następującym obszarze:

1.       Nadleśnictwo Golub Dobrzyń

Gmina Ciechocin                        – 500     ha                          mapa

2.       Nadleśnictwo Gołąbki

Gmina Rogowo                          – 900     ha                          mapa

 

Okres od zastosowania środka ochrony roślin Mospilan 20 SP do dnia, w którym na ten obszar mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta – nie dotyczy

 


Komunikat – Zabiegi Agrolotnicze

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy informuje, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu planuje wykonać w dniach od 05.05.2014 r. do 15.05.2014 r. zabiegi agrolotnicze z zastosowaniem środka ochrony roślin Foray 76 B w dawce 2,5 l/ha. Wykonanie zabiegów zaplanowano na następującym obszarze:

1.       Nadleśnictwo Dąbrowa

Gmina Dragacz                       – 100     ha                          mapa

Gmina Jeżewo                        – 72       ha                         

 

Okres od zastosowania środka ochrony roślin Foray 76 B do dnia, w którym na ten obszar mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta – nie dotyczy

 


Komunikat – Zabiegi Agrolotnicze

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy informuje, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu planuje wykonać w dniach od 02.05.2014 r. do 10.05.2014 r. zabiegi agrolotnicze z zastosowaniem środka ochrony roślin Foray 76 B w dawce 2,5 l/ha. Wykonanie zabiegów zaplanowano na następującym obszarze:

1.       Nadleśnictwo Brodnica

Gmina Bobrowo                         – 400     ha                          mapa

2.       Nadleśnictwo Lutówko

Gmina Sępólno Krajeńskie         – 290     ha                          mapa

Gmina Więcbork                        – 72       ha                          mapa

 

Okres od zastosowania środka ochrony roślin Foray 76 B do dnia, w którym na ten obszar mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta – nie dotyczy


Problemy w eksporcie produktów pochodzenia roślinnego z Polski do Federacji Rosyjskiej

W dniu 23 kwietnia br. wpłynęło do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismo Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej (Rossielchoznadzor) o zaniepokojeniu faktem, że eksportowane z Polski produkty pochodzenia roślinnego nie spełniają norm Federacji Rosyjskiej.
więcej...

 


Zagrożenia dla pszczół i innych zapylaczy

W związku z rozpoczynającym się sezonem wegetacyjnym oraz początkiem kwitnienia roślin będących pożytkiem dla owadów zapylających Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, iż nieprawidłowo wykonywane zabiegi chemicznej ochrony roślin, szczególnie przy użyciu insektycydów, niosą za sobą niezwykle duże zagrożenia dla pszczół i innych zapylaczy.
Główny Inspektor przypomina, że jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu, co w szczególności dotyczy owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.
Więcej>>Komunikat

W związku z rozpoczęciem wiosennych zabiegów ochrony roślin, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jako urząd odpowiedzialny za nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin przypomina, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do ochrony upraw można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy. Ich wykaz znajduje się w rejestrze udostępnionym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: http://www.bip.minrol.gov.pl, w zakładce: Rejestry/ Archiwum/Wykazy >> Rejestry >> Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Więcej>>Komunikat
 

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że na podstawie art. 58 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. poz 455) Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Roślin i Nasiennictwa rozpoczęli upoważnianie podmiotów do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin. Nazwy upoważnionych podmiotów wraz z adresami i siedzibami są opublikowane w wykazie zamieszczonym na stronie internetowej prowadzonej przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa pod adresem http://piorin.gov.pl/index.php?pid=1499. Ww. wykaz będzie aktualizowany na bieżąco po wydaniu kolejnych upoważnień przez wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa.


Komunikat
 

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. poz 455) z dniem 1 stycznia 2014 r. stosowanie integrowanej ochrony roślin stało się obowiązkiem wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szczegółowe wymagania dot. integrowanej ochrony roślin zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin (Dz.U. poz. 505). Mając na uwadze wymienione wyżej przepisy, zabiegi chemiczne w ochronie roślin powinny być stosowane w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska.
Podczas przeprowadzanych kontroli inspektorzy PIORIN, będą weryfikować spełnienie przez profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin wymagań integrowanej ochrony roślin posługując się listą kontrolną.
Lista kontrolna stosowania wymagań integrowanej ochrony roślin, stanowiąca część składową protokołu kontroli, została udostępniona tutaj>>Komuinikat dot. zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) 

 

<POBIERZ>

 


Informacja o skreśleniu z listy organizmów kwarantannowych zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) 


Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że w dniu 07.02.2014 r. została opublikowana dyrektywa wykonawcza Komisji 2014/19/UE z dnia 6 lutego 2014 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzeniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie. Zgodnie z ww. aktem prawnym, Diabrotica virgifera virgifera, została skreślona z listy organizmów kwarantannowych.

W ślad za ww. dyrektywą ukazała się decyzja wykonawcza Komisji z dnia 6 lutego 2014 r. uchylająca decyzję 2003/766/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Diabrotica virgifera virgifera Le Conte. Ww. decyzja znosi szczegółowe obowiązki fitosanitarne, dotyczące zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się ww. organizmu szkodliwego.

Zgodnie z art. 2 ww. dyrektywy, przedmiotowe przepisy powinny zostać przyjęte przez państwa członkowskie do dnia 31 maja 2014 r. i stosowane od dnia 1 czerwca 2014 r.

Jednocześnie informuję, że w związku ze skreśleniem stonki kukurydzianej z listy organizmów kwarantannowych, w dniu 7.02.2014 r. zostały opublikowane także zalecenia Komisji z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie środków na rzecz zwalczania Diabrotica virgifera virgifera na obszarach Unii, na których potwierdzono jego obecność. Treść zaleceń dostępna jest tutaj.  Tymczasowy zakaz importu z Unii Europejskiej na terytorium Republiki Białoruskiej ziemniaków oraz materiału szkółkarskiego 

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że na stronie organizacji ochrony roślin Republiki Białorusi został zamieszczony komunikat, iż z dniem 1 lutego br. zostaje wprowadzony tymczasowy zakaz importu z Państw Członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Republiki Białoruskiej ziemniaków (sadzeniaków oraz pozostałych – konsumpcyjnych i przemysłowych) oraz materiału szkółkarskiego.

W komunikacie zamieszczono wykaz towarów objętych ograniczeniami, wg. kodów celnych. Ponadto wskazano, iż ograniczenie to nie dotyczy gospodarstw szkółkarskich, uznanych za wolne od organizmów kwarantannowych dla Republiki Białoruskiej i Federacji Rosyjskiej (w wykazie zamieszczono polskie gospodarstwa szkółkarskie, które podlegały atestacji przez inspektorów rosyjskich na podstawie Porozumienia z roku 2009 pomiędzy PIORiN a Rossielchoznadzor).

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa polecił, aby z dniem 3 lutego br. nie były wystawiane przez inspektorów PIORiN świadectwa fitosanitarne dla towarów objętych zakazem, kierowanych na eksport do Republiki Białoruskiej.


 


Komunikat

 

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. poz 455) z dniem 1 stycznia 2014 r. stosowanie integrowanej ochrony roślin stało się obowiązkiem wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Integrowana ochrona roślin została zdefiniowana w ww. ustawie jako sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Szczegółowe wymagania dot. integrowanej ochrony roślin zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin (Dz.U. poz. 505). Mając na uwadze wymienione przepisy zabiegi chemiczne w ochronie roślin powinny zostać poprzedzone działaniami lub metodami ograniczającymi zużycie środków ochrony roślin.
więcej...Wystąpienie węgorka sosnowca w paletach składowanych na terytorium Polski
 

W listopadzie 2013 r. podczas badań monitoringowych wykryto, w paletach drewnianych składowanych w jednej z firm na terenie województwa mazowieckiego, nicienie z gatunku Bursaphelenchus xylophilus. Wyniki analiz morfometrycznych i molekularnych jednoznacznie wskazały na przynależność nicieni do gatunku Bursaphelenchus xylophilus. Wyniki te zostały dodatkowo potwierdzone przez urzędowe laboratorium fitosanitarne we Francji. Jest to pierwsze wykrycie tego organizmu w Polsce.
Więcej...Komunikat dla eksporterów towarów roślinnych do Federacji Rosyjskiej


Na wniosek strony polskiej, odbyło się w Głównym Inspektoracie spotkanie techniczne z przedstawicielem Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej, w trakcie którego omawiano problemy dotyczące spraw fitosanitarnych i bezpieczeństwa żywności występujące w eksporcie owoców i warzyw do Rosji. W wyniku rozmów wyjaśniono kwestie, które mogą negatywnie oddziaływać na wymianę handlową z tym krajem, Wobec konieczności wyeliminowania zasygnalizowanych przez stronę rosyjską nieprawidłowości, opracowane zostały zalecenia dla producentów i eksporterów, które stosownym pismem przekazano do wszystkich zainteresowanych. Ponadto powyższe kwestie będą szczegółowo omawiane podczas zaplanowanej na dzień 28 listopada br. o godz. 11.00 konferencji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z udziałem zainteresowanych producentów i eksporterów.


Do pobrania:

Zalecenia dla producentów i eksporterów

Zalecenia dla pełnomocników jakości


ULOTKI INFORMACYJNE DOTYCZĄCE ORGANIZMÓW SZKODLIWYCH


Owocanka południówka (Ceratitis capitata)

 

Owocówka południóweczka (Grapholita molesta)

 

Skośnik pomidorowy (Tuta absoluta)

 

Wciornastek zachodni (Frankliniella occidentalis)

 

Tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus)

  

Informacja

 

Informacja o kontrolach dot. występowania GMO na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - POBIERZ

 


Komunikat
 

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa został powiadomiony, że na stronie internetowej Rossielchoznadzoru opublikowano następną informację o wykrytych przekroczeniach rosyjskich norm pozostałości środków ochrony roślin i azotanów w importowanych do Federacji Rosyjskiej z Polski, produktach pochodzenia roślinnego.
W związku z powyższym powiadomieniem, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa kolejny raz zwraca uwagę na konieczność zapewnienia, aby przesyłki produktów pochodzenia roślinnego przeznaczone do spożycia przez ludzi, kierowane do Federacji Rosyjskiej, spełniały wymagania norm rosyjskich pod względem najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin i azotanów.
Należy zwrócić uwagę, że powtarzające się przypadki wykrywania przez stronę rosyjską przekraczania norm zawartości środków ochrony roślin i azotanów, w przesyłkach produktów roślinnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, mogą skutkować wprowadzeniem przez Federację Rosyjską ograniczenia importu owoców i warzyw z Polski


Ograniczenia w imporcie do Federacji Rosyjskiej 


Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej poinformowała Komisję Europejską, że od 1 lipca 2013 r. obowiązuje zakaz wprowadzania z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej sadzeniaków ziemniaka, ziemniaków innych niż przeznaczone do sadzenia, roślin do sadzenia z towarzyszącą glebą, roślin doniczkowych, sadowniczego i ozdobnego materiału rozmnożeniowego (spis kodów towarów objętych zakazem).
Jednocześnie, jak wynika z deklaracji strony rosyjskiej, zakazem nie są objęte rośliny przeznaczone do sadzenia, pochodzące ze szkółek zlokalizowanych na terytorium Państw Członkowskich UE, w tym Polski, które na podstawie wspólnych inspekcji z udziałem specjalistów rosyjskich, zostały uznane za miejsca produkcji wolne od organizmów kwarantannowych Federacji Rosyjskiej.  

 opublikował: Łukasz Czajka
2014-09-04 10:58

STARSZE KOMUNIKATY -->

opublikował: Łukasz Czajka
2013-07-02 08:33