Godlo

Państwowa Inspekcja Ochrony
Roślin i Nasiennictwa


Strona główna
Struktura organizacyjna
Działy
Komunikaty
Adresy
Informacje
Prawo
Aktualności
Druki
Rejestr zmian
Linki
Kontakt

 

 

 

ŁD_Strona główna

Witamy na stronie WIORIN w Łodzi

 

 

Komunikat

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że 30 września 2014 r. upływa termin składania wniosków o wpisanie do krajowego rejestru, bez przeprowadzania badań OWT, odmian roślin sadowniczych, utrzymywanych przez dostawców na liście odmian materiału szkółkarskiego CAC w okresie od dnia 30 września 2004 r. do dnia 30 września 2012 r. (podstawa prawna: art. 132 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2012 r. poz. 1512, ze zm.)).
Szczegóły dotyczące trybu składania wniosków należy uzgadniać z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych (www.coboru.pl).

Data publikacji: 16.09.2014r.

Źródło: piorin.gov.pl


Zasady eksportu towarów pochodzenia roślinnego do Białorusi


W dniach 28-29 sierpnia 2014 r. odbyły się rozmowy techniczne przedstawicieli służb ochrony roślin Polski i Białorusi. Podczas rozmów strona białoruska określiła warunki fitosanitarne, konieczne do spełnienia, przy eksporcie towarów pochodzenia roślinnego na terytorium tego kraju.

Towary wyprodukowane w Polsce i w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej muszą być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne dla eksportu, ze wskazaniem miejsca pochodzenia towaru.

W przypadku przesyłek pochodzących z krajów trzecich (tj. nie będących członkami UE) wystawiane są świadectwa fitosanitarne dla reeksportu, na podstawie wniosku z załączonym oryginałem świadectwa fitosanitarnego dla eksportu z kraju pochodzenia przesyłki. Dopuszczalna jest możliwość załączenia do wniosku kserokopii świadectwa fitosanitarnego dla eksportu z kraju pochodzenia towaru, oryginalnie poświadczonej przez służbę ochrony roślin państwa członkowskiego, na podstawie oryginału takiego dokumentu. Oznakowania opakowań jednostkowych bezwzględnie muszą być zgodne z danymi, wskazanymi w świadectwie fitosanitarnym i określać nazwę towaru, kraj pochodzenia towaru oraz informacje o eksporterze i/lub reeksporterze. Ponadto na opakowaniach nie mogą znajdować się informacje, które są niezgodne z danymi zawartymi w dokumentach towarzyszących.


Data publikacji: 05.09.2014r.

Źródło: piorin.gov.pl


Zmiana do listy produktów objętych embargiem przez Federację Rosyjską

W dniu 20 sierpnia 2014 r. Rząd Federacji Rosyjskiej przyjął rozporządzenie nr 830, wprowadzające zmiany do listy produktów objętych sankcjami wprowadzonymi Dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej nr 560. Zmiany wchodzą w życie z dniem 29 sierpnia br.

Wprowadzone zostały następujące wyłączenia:
- ziemniaki sadzeniaki (070110)
- cebula dymka (070310)
- kukurydza cukrowa do siewu (071290)
- groch do siewu (071310)

W odniesieniu do eksportu sadzeniaków ziemniaka muszą być spełnione dodatkowe wymagania, z uwagi na zakaz eksportu sadzeniaków ziemniaka z obszaru Unii Europejskiej wprowadzony od dnia 1 lipca 2013. Informacje w tym zakresie można uzyskać w jednostkach
Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Data publikacji: 01.09.2014r.

Źródło: piorin.gov.pl


Zakaz eksportu towarów roślinnych do Federacji Rosyjskiej

Na mocy dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej nr 560 został wprowadzony z dniem 6 sierpnia 2014 roku zakaz importu do Federacji Rosyjskiej z państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Królestwa Norwegii, następujących rodzajów produktów roślinnych:

Wykaz towarów objętych zakazem eksportu do Federacji Rosyjskiej

W związku z powyższym Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, nie będzie wydawała świadectw fitosanitarnych na towary objęte zakazem.


Zasady przemieszczania ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina o szczególnych zasadach obowiązujących przy przemieszczaniu ziemniaków wyprodukowanych w Polsce i przeznaczonych do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
Więcej....


Rozmowy Głównego Inspektora z przedstawicielami Rossielchoznadzor, dotyczące zagadnień fitosanitarnych i bezpieczeństwa żywności

W dniu 30 czerwca br. w Kaliningradzie odbyły się rozmowy techniczno-konsultacyjne przedstawicieli Polski i Federacji Rosyjskiej dotyczące zagadnień fitosanitarnych i bezpieczeństwa żywności w zakresie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych. Strony omówiły istotne problemy oraz podejmowane działania na rzecz eliminacji przypadków nieprawidłowości stwierdzonych podczas dostaw produkcji roślinnej z Polski do Federacji Rosyjskiej. Strony będą kontynuowały bieżącą współpracę oraz wymianę specjalistów. Ponadto, uzgodniono szereg kwestii technicznych dotyczących dokumentów stosowanych w certyfikacji fitosanitarnej.

Data publikacji: 02.07.2014r.

Źródło publikacji: piorin.gov.pl


Uchylenie rozporządzenia w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej

Główny Inspektor informuje, że weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2014 r., uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej. Z treścią tego rozporządzenia można zapoznać się tutaj. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Dyrektywą Wykonawczą Komisji 2014/19/UE z dnia 6 lutego 2014 r., zmieniającą załącznik I do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzeniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenieniem się we Wspólnocie, zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa skreślona została z listy organizmów kwarantannowych

Data publikacji: 16.06.2014r.

Źródło publikacji: piorin.gov.pl


Wymagania fitosanitarne przy eksporcie towarów pochodzenia roślinnego do krajów trzecich

W ostatnim czasie organizacja ochrony roślin Ukrainy systematycznie przekazuje stronie polskiej informacje o przypadkach wywozu z Polski na Ukrainę towarów pochodzenia roślinnego, bez zaopatrywania ich w wymagane świadectwa fitosanitarne.
Więcej...

Data publikacji: 13.06.2014r.

Źródło publikacji: piorin.gov.pl

 


Gatunki traw - szkolenia praktyczne dla kwalifikatorów - czytaj więcej

Data publikacji: 28.05.2014r.


Komunikat w sprawie warunków wywozu z Polski do Federacji Rosyjskiej drewnianego materiału opakowaniowego (DMO) i drewna mocującego, towarzyszącego eksportowanym towarom

W dniu 22 maja br. Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej poinformowała o licznych przypadkach wwozu na ich terytorium z Polski drewnianego materiału opakowaniowego (DMO) i drewna mocującego, towarzyszącego eksportowanym towarowym, które nie spełniają rosyjskich wymagań fitosanitarnych.
Zgodnie z artykułem 9 ustawy „O kwarantannie roślin” z dnia 15.07.2000 r., Nr 99-FS oraz punktem 63 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa Federacji Rosyjskiej z dnia 29.12.2010 roku Nr 456 „Kwarantannowe fitosanitarne wymogi Federacji Rosyjskiej dotyczące procesu wwozu, przewozu, transportu, opakowania, przechowywania, wykorzystywania importowanych produktów podlegających kwarantannie”, DMO i drewno mocujące powinny spełniać wymagania Międzynarodowego Standardu o Środkach Fitosanitarnych ISPM FAO nr 15 „Przepisy dotyczące drewnianych materiałów opakowaniowych w handlu międzynarodowym” (http://piorin.gov.pl/index.php?pid=1388).
Jednocześnie nie spełnienie przedmiotowego wymagania będzie skutkowało odmową wydania przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa świadectwa fitosanitarnego dla przesyłki.

Data publikacji: 27.05.2014r.

Źródło publikacji: piorin.gov.pl


INSTRUKCJA DLA KWALIFIKATORÓW
OCENA POLOWA ROŚLIN ZBOŻOWYCH, PASTEWNYCH, OLEISTYCH I WŁÓKNISTYCH
czytaj więcej

Data publikacji: 21.05.2014r.


Warunki eksportu do niektórych państw trzecich

W związku z docierającymi do Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa informacjami o zainteresowaniu, polskich producentów i eksporterów towarów pochodzenia roślinnego, nowymi rynkami zbytu, Główny Inspektor zwraca uwagę na specyficzne rozwiązania fitosanitarne funkcjonujące w wielu państwach trzecich w obszarze wymagań importowych.
więcej...

Data publikacji: 21.05.2014r.

Źródło publikacji: piorin.gov.pl


Komunikat dot. eksportu produktów pochodzenia roślinnego z Polski do Federacji Rosyjskiej

W dniu 15 maja br. na stronie Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej (Rossielchoznadzor) zostały kolejny raz opublikowane informacje, że eksportowane z Polski produkty pochodzenia roślinnego nie spełniają norm Federacji Rosyjskiej. Rossielchoznadzor zakwestionował jakość ponad 295 ton owoców i warzyw pochodzących m.in. z Polski.
Więcej...

Data publikacji: 21.05.2014r.

Źródło publikacji: piorin.gov.pl


Komunikat

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi zgodnie z art. 39 ust. 13 ustawy z dnia 8 marca 2014 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 455) informuje, że w dniach 19.05-31.05.2014 r. zostaną wykonane na terenie Nadleśnictwa Złoczew zabiegi ratownicze drzewostanów sosny pospolitej w celu zwalczania osnui gwiaździstej z wykorzystaniem sprzętu agrolotniczego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi. czytaj więcej

Mapa obszaru objętego zabiegami znajduje się tutaj część 1 i część 2.

Data publikacji: 15.05.2014r.


Komunikat

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi zgodnie z art. 39 ust. 13 ustawy z dnia 8 marca 2014 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 455) informuje, że w dniach 07.05-30.05.2014 r. zostaną wykonane na terenie Nadleśnictwa Przedborów zabiegi ratownicze drzewostanów wysokich sosny pospolitej w celu zwalczania  brudnicy mniszki oraz osnui gwiaździstej z wykorzystaniem sprzętu agrolotniczego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu czytaj więcej

Mapa obszaru objętego zabiegami znajduje się tutaj

Data publikacji: 12.05.2014r.


Problemy w eksporcie produktów pochodzenia roślinnego z Polski do Federacji Rosyjskiej

W dniu 23 kwietnia br. wpłynęło do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismo Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej (Rossielchoznadzor) o zaniepokojeniu faktem, że eksportowane z Polski produkty pochodzenia roślinnego nie spełniają norm Federacji Rosyjskiej.
więcej...

Data publikacji: 28.04.2014r.

Źródło publikacji: piorin.gov.pl


Komunikat

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi zgodnie z art. 39 ust. 13 ustawy z dnia 8 marca 2014 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 455) informuje o zamiarze przeprowadzenia przez Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Łodzi i Poznaniu zabiegów ratowniczych drzewostanów wysokich sosny pospolitej z wykorzystaniem sprzętu agrolotniczego. Zabiegi planowane są w maju 2014 r. na terenie Nadleśnictwa Złoczew oraz Nadleśnictwa Przedborów. czytaj więcej

Mapa obszaru objętego zabiegami znajduje się tutaj

Data publikacji: 17.04.2014r.


Ogłoszenie

W ramach działań prośrodowiskowych i promowanej przez resort rolnictwa koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa prowadzona jest ogólnokrajowa kampania informacyjna pn.: "Racjonalna gospodarka nawozami". czytaj więcej

Data publikacji: 17.04.2014r.

Źródło: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy


Zagrożenia dla pszczół i innych zapylaczy

W związku z rozpoczynającym się sezonem wegetacyjnym oraz początkiem kwitnienia roślin będących pożytkiem dla owadów zapylających Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, iż nieprawidłowo wykonywane zabiegi chemicznej ochrony roślin, szczególnie przy użyciu insektycydów, niosą za sobą niezwykle duże zagrożenia dla pszczół i innych zapylaczy.
Główny Inspektor przypomina, że jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu, co w szczególności dotyczy owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.
Więcej>>

Data publikacji: 09.04.2014r.

Żródło: piorin.gov.pl


Stan techniczny sprzętu do stosowania środków
ochrony roślin

W związku z wejściem w życie obowiązku stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że jednym z kluczowych elementów warunkujących prawidłowość wykonania zabiegu chemicznej ochrony roślin oraz bezpieczeństwa takiego zabiegu jest stan techniczny sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.
więcej...

Data publikacji: 09.04.2014r.

Żródło: piorin.gov.pl


 Komunikat

W związku z rozpoczęciem wiosennych zabiegów ochrony roślin, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jako urząd odpowiedzialny za nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin przypomina, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do ochrony upraw można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy. Ich wykaz znajduje się w rejestrze udostępnionym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: http://www.bip.minrol.gov.pl, w zakładce: Rejestry/ Archiwum/Wykazy >> Rejestry >> Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Więcej>>

Data publikacji: 09.04.2014r.

Żródło: piorin.gov.pl


Zapraszamy do udziału w spotkaniu z cyklu:
biznesowe porady
gospodarz: przewodniczący podregionu centralnego Edmund Kostecki, starosta brzeziński,
organizator: urząd marszałkowski województwa łodzkiego
czytaj więcej


Informacja o skreśleniu z listy organizmów kwarantannowych zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) 

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że w dniu 07.02.2014 r. została opublikowana dyrektywa wykonawcza Komisji 2014/19/UE z dnia 6 lutego 2014 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzeniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie. Zgodnie z ww. aktem prawnym, Diabrotica virgifera virgifera, została skreślona z listy organizmów kwarantannowych.

W ślad za ww. dyrektywą ukazała się decyzja wykonawcza Komisji z dnia 6 lutego 2014 r. uchylająca decyzję 2003/766/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Diabrotica virgifera virgifera Le Conte. Ww. decyzja znosi szczegółowe obowiązki fitosanitarne, dotyczące zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się ww. organizmu szkodliwego.

Zgodnie z art. 2 ww. dyrektywy, przedmiotowe przepisy powinny zostać przyjęte przez państwa członkowskie do dnia 31 maja 2014 r. i stosowane od dnia 1 czerwca 2014 r.

Jednocześnie informuję, że w związku ze skreśleniem stonki kukurydzianej z listy organizmów kwarantannowych, w dniu 7.02.2014 r. zostały opublikowane także zalecenia Komisji z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie środków na rzecz zwalczania Diabrotica virgifera virgifera na obszarach Unii, na których potwierdzono jego obecność. Treść zaleceń dostępna jest tutaj.

Data publikacji: 19.02.2014r.

Źródło: piorin.gov.pl 


Tymczasowy zakaz importu z Unii Europejskiej na terytorium Republiki Białoruskiej ziemniaków oraz materiału szkółkarskiego

 

 Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że na stronie organizacji ochrony roślin Republiki Białorusi został zamieszczony komunikat, iż z dniem 1 lutego br. zostaje wprowadzony tymczasowy zakaz importu z Państw Członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Republiki Białoruskiej ziemniaków (sadzeniaków oraz pozostałych – konsumpcyjnych i przemysłowych) oraz materiału szkółkarskiego.

W komunikacie zamieszczono wykaz towarów objętych ograniczeniami, wg. kodów celnych. Ponadto wskazano, iż ograniczenie to nie dotyczy gospodarstw szkółkarskich, uznanych za wolne od organizmów kwarantannowych dla Republiki Białoruskiej i Federacji Rosyjskiej (w wykazie zamieszczono polskie gospodarstwa szkółkarskie, które podlegały atestacji przez inspektorów rosyjskich na podstawie Porozumienia z roku 2009 pomiędzy PIORiN a Rossielchoznadzor).

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa polecił, aby z dniem 3 lutego br. nie były wystawiane przez inspektorów PIORiN świadectwa fitosanitarne dla towarów objętych zakazem, kierowanych na eksport do Republiki Białoruskiej.

Data publikacji: 05.02.2014r.

Źródło: piorin.gov.pl


Komunikat

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. poz 455) z dniem 1 stycznia 2014 r. stosowanie integrowanej ochrony roślin stało się obowiązkiem wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Integrowana ochrona roślin została zdefiniowana w ww. ustawie jako sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Szczegółowe wymagania dot. integrowanej ochrony roślin zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin (Dz.U. poz. 505). Mając na uwadze wymienione przepisy zabiegi chemiczne w ochronie roślin powinny zostać poprzedzone działaniami lub metodami ograniczającymi zużycie środków ochrony roślin.
więcej...

Data publikacji: 07.01.2014r.

Źródło: piorin.gov.pl

 


Archiwum wiadomości z roku 2013

Archiwum wiadomości z roku 2012

Archiwum wiadomości z roku 2011

Archiwum wiadomości z roku 2010

Archiwum wiadomości z lat 2007 - 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opublikował: Dariusz Cyppel
2014-09-16 07:51