Godlo

Państwowa Inspekcja Ochrony
Roślin i Nasiennictwa


Szukaj :  
Strona główna
Struktura organizacyjna
Działy
Komunikaty
Adresy
Informacje
Prawo
Aktualności
Druki
Rejestr zmian
Linki
Kontakt

ŁD_Druki

Druki

Strona ta zawiera druki i inne pliki, z których można korzystać w celu ułatwienia kontaktu z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

Pliki są do pobrania w formacie pdf.

LABORATORIUM OCENY NASION

1. Sprawozdanie z działalności próbobiorcy urzędowego w zakresie pobierania prób materiału siewnego nasion (format pliku: Microsoft Word)

 

2. Próbobiorca Akredytowany - Sprawozdanie z ilości pobranych prób (format pliku: Microsoft Word)

 

3. Test sprawdzający 1/2009 (format pliku: Microsoft Word)

 

4. Wniosek o akredytację laboratorium

 

5. Wniosek na etykiety rolnicze (format pliku: Microsoft Word)

 

6. Wniosek na etykiety dla mieszanek (format pliku: Microsoft Word)

 

7. Świadectwo oceny laboratoryjnej

 

8. Świadectwo mieszanki nasiennej

 

9. Informacja o wynikach badania

 

10. Informacja o dyskwalifikacji partii materialu siewnego

 

11. Protokół pobrania prób materiału siewnego roślin rolniczych i warzywniczych

 

12. Załącznik do protokołu pobrania prób

 

 

DZIAŁ NADZORU NASIENNEGO

 

Wpis do ewidencji podmiotów

 

1. Zgłoszenie o wpis do ewidencji podmiotów dokonujących obrotu materiałem siewnym (format pliku: Microsoft Word)

 

Rolnictwo ekologiczne

 

2. Formularz zgłoszeniowy dostawcy ekologicznego materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego

 

3. Formularz zgłoszeniowy ekologicznego materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego 

 

4. Wzór wniosku o pozwolenie na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym materiału siewnego niespełniającego wymogów przewidzianych w rozporządzeniu Rady nr 834/2007/WE

 

Oena polowa materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych

 

5. Wniosek o dokonanie oceny materiału siewnego (format pliku: Microsoft Word)

 

6. Objaśnienia dotyczące wypełniania wniosku o dokonanie oceny materiału siewnego

 

7. Arkusz oceny polowej - strona 1

 

8. Arkusz oceny polowej wg norm powierzchni

 

9. Arkusz oceny polowej wg norm powierzchni - strona dodatkowa

 

10. Arkusz oceny polowej wg norm procentowych

 

11. Arkusz oceny polowej wg norm procentowych - strona dodatkowa

 

12. Arkusz oceny polowej dla plantacji nasiennej ziemniaka

 

13. Arkusz oceny polowej dla plantacji nasiennej roślin warzywnych

 

14. Arkusz oceny polowej metodą powierzchniową plantacji nasiennej odmian mieszańcowych

 

15. Arkusz oceny polowej metodą procentową plantacji nasiennej odmian mieszańcowych

 

16. Świadectwo oceny polowej

 

17. Informacja o dyskwalifikacji materiału siewnego po ocenie polowej

 

Ocena cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka

 

18. Świadectwo oceny cech zewnętrznych materiału siewnego ziemniaka

 

19. Informacja o dyskwalifikacji materialu siewnego ziemniaka po ocenie cech zewnętrznych

 

20. Wniosek o wydanie paszportów dla sadzeniaków ziemniaka

 

Ocena polowa materiału szkółkarskiego

 

21. Wniosek o dokonanie oceny drzewek i krzewów

 

22. Wniosek o dokonanie oceny plantacji matecznych materiału szkółkarskiego

 

23. Wniosek o dokonanie oceny plantacji sadzonek truskawek

 

24. Wypis ze swiadectw oceny polowej materialu szkółkarskiego

 

25. Dokument dostawcy

 

26. Wniosek o wydanie paszportu dla elitarnego i kwalifikowanego materiału szkółkarskiego, będącego jednocześnie etykieta urzędową

 

27. Wniosek o wydanie etykiet urzędowych dla materiału szkółkarskiego (dotyczy porzeczki i agrestu)

 

Obrót materiałem siewnym

 

28. Informacja o zakupionym materiale siewnym z państw trzecich - Aktualne na rok 2012 (format pliku: Microsoft Excel)

 

29. Informacja o wprowadzonym do obrotu materiale siewnym - Aktualne na rok 2012 (format pliku: Microsoft Excel)

 

30. Informacja z obrotu materiałem rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin warzywnych, który po raz pierwszy został wprowadzony do obrotu - Aktualne na rok 2012 (format pliku: Microsoft Exel)

 

 

 

DZIAŁ NADZORU FITOSANITARNEGO

 

1. Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego /świadectwa fitosanitarnego dla reeksportu (format pliku: Microsoft Word)

 

2. Wniosek o przyznanie statusu miejsca produkcji wolnego od Synchytrium endobioticum (format pliku: Microsoft Word)

 

3. Wniosek o wyrażenie zgody na uprawę w gruncie ziemniaków odmian nieodpornych lub o nieustalonej odporności na grzyba Synchytrium endobioticum (format pliku: Microsoft Word)

 

4. Wniosek o wydanie paszportu roślin

 

5. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców (format pliku: Microsoft Word)

 

6. Zlecenie wykonania badań (format pliku: Microsoft Word)

 

7. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie fitosanitarnym roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów (dokument *tif)

 

8. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie fitosanitarnym roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów (format pliku: Microsoft Word)

 

9. Wniosek o wydanie zaświadczenia - potwierdzającego, że ziemniaki przemieszczane w przesyłce, pochodzą z miejsca(-sc) produkcji uznanego(-nych) za wolne od grzyba Synchytrium endobioticum - potwierdzającego, że w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych wskazanych we wniosku i przeznaczonych do wyprowadzenia, partii(-ach) bulw ziemniaków, nie stwierdzono występowania bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (dokument *tif)

 

 

DZIAŁ OCHRONY ROŚLIN I TECHNIKI

 

1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (format pliku: .doc)

 

2. Wniosek o certyfikat Integrowanej Produkcji

 

3. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków (format pliku: Microsoft Word)

 

4. Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków (format pliku: Microsoft Word)

 

5. Nowe: Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej (format pliku: Microsoft Word)

 

6. Nowe: Zgłoszenie szkolenia (format pliku: Microsoft Word)

 

7. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców / podmiotów niebędących przedsiębiorcami wykonujących działalność w zakresie prowadzania szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (format pliku: Microsoft Word)

 

8. Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców / podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin (format pliku: Microsoft Word)

 

9. Protokół badania technicznego opryskiwacza (format pliku: Microsoft Word)

 

10. Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru podmiotów (SKO) (format pliku: .doc)

 

11. Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców (SKO) (format pliku: .doc)

 

12. Rejestr przedsiębiorców wykonujących badania opryskiwaczy (format pliku: doc)

 

opublikował: Dariusz Cyppel
2014-06-11 09:37