Godlo

Państwowa Inspekcja Ochrony
Roślin i Nasiennictwa


Strona głównaEnglishBIPKontakt
Szukaj :  

Główny Inspektorat

Zdrowie roślin
Nasiennictwo
Obrót i stosowanie ś.o.r.
Bezpieczeństwo żywności
GMO
Eksport i Import
Działalność laboratoryjna
Rolnictwo ekologiczne
Rzecznik prasowy

Informacje dla:

Informacje dla eksporterów do Federacji Rosyjskiej
Podmiotów obracających drewnem lub DMO

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Numer ogłoszenia: 476056 - 2012

 

 

I.               ZAMAWIAJĄCY

 

Główny Inspektorat  Ochrony Roślin i Nasiennictwa
al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa

 

II.             PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

„dostarczenie plomb urzędowych -  SZ-23/13/2012”

  

II.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 

         14 62 20 00–7 

 

II.3. Całkowita łączna wartość zamówienia brutto :  37.254,98 PLN.

 

III.           PROCEDURA

 

III.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.          UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1. Data podpisania umowy: 27.11.2012 r.

 

IV.2. Liczba otrzymanych ofert: 5

 

IV.3. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

 

 

PH-U ANDPOL  ul. Falista 4A lokal 7N, 61-249 Poznań

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Jerzy Woźniak

                                                                               

                                                                                DYREKTOR GENERALNY

opublikował: Jerzy Ochnio
2012-11-28 08:49

SZ – 23/13/2012                                                                                                  Warszawa, 21.11.2012 r.

 

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

(wszyscy)

I N F O R M A C J A

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Szanowni Państwo!

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.), niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr SZ-23/13/2012 z dnia 08.11.2012 r., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczenie plomb urzędowych , jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy:

 

PH-U „ANDPOL” S.C.  ul. Falista 4A, 61-249 Poznań.

Cena oferty wynosi – 37.254,98 zł. Oferta  otrzymała – 100 pkt.

 

Uzasadnienie:

 

                Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Zamawiającego w SIWZ.

Najkorzystniejszą ofertę wybrano bez zastosowania aukcji elektronicznej.          

 

Ponadto w postępowaniu oferty złożyły firmy:

 

1)  TRANSPOSAFE SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o., ul. Obornicka 80, 51-114 Wrocław.

      Cena oferty wynosi – 38.281,09 zł. Oferta otrzymała – 97,32 pkt.

2)  ORFIX Polska Sp. z o.o., ul. Czarny Dwór 8A, 80-365 Gdańsk.

 Cena oferty wynosi – 39.004,04 zł. Oferta  otrzymała – 95,52 pkt.

3)       Silny & Salamon Sp. z o.o., ul. Druskiennicka 20, 81-533 Gdynia.

      Cena oferty wynosi –  40.811,40 zł. Oferta  otrzymała – 91,29 pkt.

4)   P.P.H.U. Stilbos Janusz Mościcki, ul. Krzywa 18, 05-092 Łomianki.

      Cena oferty wynosi –  46.641 zł. Oferta  otrzymała – 79,88 pkt.

 

                Termin podpisania umowy ustalam na dzień 27 listopada 2012 roku, w siedzibie Głównego Inspektoratu  Ochrony Roślin i Nasiennictwa al. Jana Pawła II 11, 00 – 828 Warszawa, pokój nr  802, w godz. 9.00 – 14.00.

 

Dziękujemy Państwu za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

 

 

                                                                                Jerzy Woźniak

                                                                                 DYREKTOR GENERALNY

opublikował: Jerzy Ochnio
2012-11-21 10:37

 

SZ – 23/13/2012                                                                                                  Warszawa, 14.11.2012 r.

 

 

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

(wszyscy)

 

Szanowni Państwo!

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam, zapytania zgłoszone przez jednego z Oferentów i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczących przetargu SZ-23/13/2012 na zakup i dostarczenie plomb urzędowych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Pytanie 1

 

Czy dopuszczają Państwo tłoczenie logo na pierwszym segmencie plomby, a numer plomby

składający się ze stałego oznaczenia 13/ oraz sześciocyfrowego kolejnego numeru na drugim

segmencie plomby w dwóch liniach?

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie dopuszcza takich rozwiązań.

 

Pytanie 2

 

Czy ze względu na małe rozmiary plomby oraz czytelność nadruku dopuszczacie Państwo nadruk logo i numeracji na jednym segmencie plomby, a oznaczenie 13/ na drugim segmencie plomby?

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie dopuszcza takich rozwiązań.

 

 

 

 

 

                                                                                     Jerzy Woźniak         

                                                                                  DYREKTOR  GENERALNY

opublikował: Jerzy Ochnio
2012-11-14 12:24

 

SZ – 23/13/2012                                                                                                 Warszawa, 12.11.2012 r.

 

 

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

(wszyscy)

 

Szanowni Państwo!

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam, zapytanie zgłoszone przez jednego z Oferentów i odpowiedź udzieloną przez Zamawiającego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczących przetargu SZ-23/13/2012 na zakup i dostarczenie plomb urzędowych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Pytanie

 

Czy ze względu na małe rozmiary plomby oraz czytelność znaków dopuszczacie Państwo wytłoczenie na segmentach plomby koniecznych informacji wg. poniższego wzoru – nadruk w dwóch wersjach: w górnym wersie logo + rok, w dolnym wersie 7 cyfrowa numeracja?

 

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający dopuszcza możliwość druku w dwóch wersach jak na przedstawionym wzorze, jednak zwracamy uwagę, że oprócz roku edycji i ukośnika (pierwszy wiersz) wymagana jest sześciocyfrowa numeracja plomb (drugi wiersz). Należy również obrócić o 180° logo PIORIN.

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Jerzy Woźniak         

                                                                                  DYREKTOR  GENERALNY

opublikował: Jerzy Ochnio
2012-11-12 13:24

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

Numer ogłoszenia 438574-2012; data zamieszczenia: 08.11.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

SEKCJA I:  ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: 

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

00-828 Warszawa, al. Jana Pawła II 11, tel. 022 652 93 50, fax. 022 654 52 51.
• Adres strony internetowej zamawiającego:

www.piorin.gov.pl
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:  nie dotyczy


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Administracja rządowa.


SEKCJA II:  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

dostarczenie plomb urzędowych -  SZ-23/13/2012.   


II.1.2) Rodzaj zamówienia: DOSTAWY


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa 474.000 szt. plomb urzędowych.

 

     II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 

     14 62 20 00–7    

     
      II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

 

Od dnia 15 grudnia 2012 r. do 20 grudnia 2012 r.


SEKCJA III:   INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

III.1.1.) WADIUM


Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

      III.1.2.) ZALICZKI

 

      Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU      DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

 

  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

          Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

       Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

       Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

 

 III.3.3) Potencjał techniczny

 

        Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

        Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

        Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

          Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

        Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

        Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w   art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w   postępowaniu, należy przedłożyć: 

 

Zamawiający nie wymaga złożenia innych oświadczeń.

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

        ustawy, należy przedłożyć:

1)    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

       2)   aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

 

        III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

        Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

        Polskiej, przedkłada:

 

        III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

        potwierdzający, że:

   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż   6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

 

 III.6) INNE DOKUMENTY

 

 Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru nr 1 ),
 pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy),
 pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (jeśli uprawnienie tych  osób nie    wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty),

  do oferty należy dołączyć 10 szt. plomb jako wzór.

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:   przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:   najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

      IV.3) ZMIANA UMOWY

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści   oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

 

      Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.

 

Przewidywane możliwości dokonania zmian w umowie i warunki wprowadzania zmian  zostały określone w Rozdziale XV SIWZ.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.piorin.gov.pl  zakładka  zamówienia publiczne.


IV.4.2) Termin składania ofert: 20.11.2012 r. godzina 10:00,

 

IV.4.3) Miejsce:  ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Jana Pawła II 11  pokój nr 707 (sekretariat).


IV.4.4) Termin związania ofertą:  30 dni od terminu składania ofert.

     IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

 

                                                                                                        

                                                       

                                                                                                        Kierownik Zamawiającego

Warszawa, dnia 08.11.2012 r.                                         

 

 

 

                                                                                                         Jerzy Woźniak

                                                                                             DYREKTOR  GENERALNY

 

 

 

 

 

 

 

                 Główny specjalista

         ds. zamówień publicznych

 

               Ryszard Dymura

 DO POBRANIA: SIWZ
( suma kontrolna md5 A71CAF2509C313965AFA38C0BE56BC59 )

opublikował: Jerzy Ochnio
2012-11-08 10:59