Godlo

Państwowa Inspekcja Ochrony
Roślin i Nasiennictwa


Strona głównaEnglishBIPKontakt
Szukaj :  

Główny Inspektorat

Zdrowie roślin
Nasiennictwo
Obrót i stosowanie ś.o.r.
Bezpieczeństwo żywności
GMO
Eksport i Import
Działalność laboratoryjna
Rolnictwo ekologiczne
Rzecznik prasowy

Informacje dla:

Informacje dla eksporterów do Federacji Rosyjskiej
Podmiotów obracających drewnem lub DMO

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

I.               ZAMAWIAJĄCY

 

Główny Inspektorat  Ochrony Roślin i Nasiennictwa
ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa

 

II.             PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

„Odnowienie asysty i wsparcia technicznego ”

 

II.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 

CPV:       72 26 70 00-4

 

II.3. Całkowita łączna wartość zamówienia brutto :  28.548,00 PLN.

 

Część 1  -   brak ofert

Część 2  -   brak ofert

Część 3  -      7.930,00

Część 4  -    20.618,00

 

III.           PROCEDURA

 

III.1. Tryb udzielenia zamówienia:    przetarg nieograniczony

 

IV.          UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1. Data podpisania umowy: 02.11.2009r.

IV.2. Liczba otrzymanych ofert: 2

IV.3. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

 

Część 3   Biztech Konsulting S.A., il. Wolności 3A, 01-018 Warszawa

Część 4   Biztech Konsulting S.A., il. Wolności 3A, 01-018 Warszawa

 

       

 

                                                                                   Jerzy Woźniak

                                                                               

                                                                                   DYREKTOR GENERALNY

opublikował: Jerzy Ochnio
2009-11-03 13:27

 

SZ – 23/15/09                                                                                                          Warszawa, 23.10.2009 r.

 

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

(wszyscy)

Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE OFERTY

 

 

Szanowni Państwo!

 

Niniejszym mam przyjemność poinformować, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr SZ-23/15/09, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odnowienie asysty i wsparcia technicznego, w poszczególnych częściach wybrane zostały jako najkorzystniejsze oferty następujących firm:

 

Część 1     brak ofert (postępowanie w zakresie tej części zostaje unieważnione)

 

Część 2    brak ofert (postępowanie w zakresie tej części zostaje unieważnione)

 

Część 3

       

Oferta nr: 2 - zaproponowana przez firmę:

Biztech Konsulting S.A., il. Wolności 3A, 01-018 Warszawa

Cena oferty wynosi 7.930,00 zł. brutto.

 

Część 4

 

Oferta nr: 2 - zaproponowana przez firmę:

Biztech Konsulting S.A., il. Wolności 3A, 01-018 Warszawa

Cena oferty wynosi 20.618,00 zł. brutto.

 

 Uzasadnienie:

                                Z uwagi na to, iż jedynym kryterium wyboru ofert była cena, a oferty tych firm w  poszczególnych częściach opiewały na najniższe kwoty, dlatego też oferty te uzyskały maksymalną ilość po 100 punktów, ponadto oferty te spełniają wszystkie wymogi stawiane przez Zamawiającego w SIWZ.

           

Szczegółowe informacje dotyczące Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom (Druk ZP-12, Druk ZP-21), znajdują się na stronie internetowej www.piorin.gov.pl w zakładce zamówienia publiczne.

 

Najkorzystniejsze oferty wybrano bez zastosowania aukcji elektronicznej.         

Unieważnienie postępowania:

 

 Część 1;  Część 2

 

a)       podstawa prawna - art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.),

b)       podstawa faktyczna – brak ofert na w/w części.

 

                Termin podpisania umowy ustalamy na dzień 2 listopada 2009 roku, w siedzibie Głównego Inspektoratu  Ochrony Roślin i Nasiennictwa ul. Młynarskiej 42, 01 – 171 Warszawa, pokój nr  102, w godz. 8.00 – 15.00.

 

Dziękujemy Państwu za udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 

 

                                                                                     

 

                                                                                   Jerzy Woźniak

 

                                                                                  DYREKTOR  GENERALNY

 

 

 DO POBRANIA: DRUK ZP-12, DRUK ZP-21

opublikował: Jerzy Ochnio
2009-10-23 13:19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

Ogłoszenie opublikowane w BZP na portalu UZP pod numerem 176863-2009

data zamieszczenia: 13.10.2009

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I:  ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:  GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

01-171 Warszawa, ul. Młynarska 42, tel. 022 385 57 70, fax. 022 385 57 50.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.piorin.gov.pl
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa.


SEKCJA II:  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  SZ-23/15/09
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odnowienie asysty i wsparcia technicznego do posiadanych oprogramowań.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.26.70.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Do 14 dni od dnia podpisania umowy.


SEKCJA III:   INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:  nie jest wymagane.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki:

1) określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp;

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

Wyszczególnionych w pkt IV SIWZ.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:

1) wypełniony formularz Ofertowy;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

3) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.piorin.gov.pl zakładka zamówienia publiczne.
IV.3.2) Termin składania ofert: 23.10.2009 godzina 10:00,

IV.3.3) Miejsce: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Młynarska 42  pokój nr 118 (sekretariat).
IV.3.4) Termin związania ofertą:  30 dni od terminu składania ofert.

                                                                                                    

                                                                 

                                                                                                        Kierownik Zamawiającego

Warszawa, dnia 13.10.2009 r.                                         

 

 

 

                                                                                                         Jerzy Woźniak

                                                                                             DYREKTOR  GENERALNY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Główny specjalista

         ds. zamówień publicznych

 

               Ryszard Dymura

 

Do pobrania: SIWZ

opublikował: Tomasz Leszczynski
2009-10-13 13:00