Błędny identyfikator strony. Przypisano domyślny. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Godlo

Państwowa Inspekcja Ochrony
Roślin i Nasiennictwa


Strona głównaEnglishBIPKontakt
Szukaj :  

Główny Inspektorat

Zdrowie roślin
Nasiennictwo
Obrót i stosowanie ś.o.r.
Bezpieczeństwo żywności
GMO
Eksport i Import
Działalność laboratoryjna
Rolnictwo ekologiczne
Rzecznik prasowy

Informacje dla:

Informacje dla eksporterów do Federacji Rosyjskiej
Podmiotów obracających drewnem lub DMO
Komunikat

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że 30 września 2014 r. upływa termin składania wniosków o wpisanie do krajowego rejestru, bez przeprowadzania badań OWT, odmian roślin sadowniczych, utrzymywanych przez dostawców na liście odmian materiału szkółkarskiego CAC w okresie od dnia 30 września 2004 r. do dnia 30 września 2012 r. (podstawa prawna: art. 132 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2012 r. poz. 1512, ze zm.)).
Szczegóły dotyczące trybu składania wniosków należy uzgadniać z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych (www.coboru.pl).

opublikował: Jerzy Ochnio
2014-09-15 12:59
Zasady eksportu towarów pochodzenia roślinnego do Białorusi

W dniach 28-29 sierpnia 2014 r. odbyły się rozmowy techniczne przedstawicieli służb ochrony roślin Polski i Białorusi. Podczas rozmów strona białoruska określiła warunki fitosanitarne, konieczne do spełnienia, przy eksporcie towarów pochodzenia roślinnego na terytorium tego kraju.

Towary wyprodukowane w Polsce i w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej muszą być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne dla eksportu, ze wskazaniem miejsca pochodzenia towaru.

W przypadku przesyłek pochodzących z krajów trzecich (tj. nie będących członkami UE) wystawiane są świadectwa fitosanitarne dla reeksportu, na podstawie wniosku z załączonym oryginałem świadectwa fitosanitarnego dla eksportu z kraju pochodzenia przesyłki. Dopuszczalna jest możliwość załączenia do wniosku kserokopii świadectwa fitosanitarnego dla eksportu z kraju pochodzenia towaru, oryginalnie poświadczonej przez służbę ochrony roślin państwa członkowskiego, na podstawie oryginału takiego dokumentu. Oznakowania opakowań jednostkowych bezwzględnie muszą być zgodne z danymi, wskazanymi w świadectwie fitosanitarnym i określać nazwę towaru, kraj pochodzenia towaru oraz informacje o eksporterze i/lub reeksporterze. Ponadto na opakowaniach nie mogą znajdować się informacje, które są niezgodne z danymi zawartymi w dokumentach towarzyszących.

opublikował: Jerzy Ochnio
2014-09-02 13:46
Zmiana do listy produktów objętych embargiem przez Federację Rosyjską

W dniu 20 sierpnia 2014 r. Rząd Federacji Rosyjskiej przyjął rozporządzenie nr 830, wprowadzające zmiany do listy produktów objętych sankcjami wprowadzonymi Dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej nr 560. Zmiany wchodzą w życie z dniem 29 sierpnia br.

Wprowadzone zostały następujące wyłączenia:
- ziemniaki sadzeniaki (070110)
- cebula dymka (070310)
- kukurydza cukrowa do siewu (071290)
- groch do siewu (071310)

W odniesieniu do eksportu sadzeniaków ziemniaka muszą być spełnione dodatkowe wymagania, z uwagi na zakaz eksportu sadzeniaków ziemniaka z obszaru Unii Europejskiej wprowadzony od dnia 1 lipca 2013. Informacje w tym zakresie można uzyskać w jednostkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

opublikował: Jerzy Ochnio
2014-08-26 14:15
Zakaz eksportu towarów roślinnych do Federacji Rosyjskiej

Na mocy dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej nr 560 został wprowadzony z dniem 6 sierpnia 2014 roku zakaz importu do Federacji Rosyjskiej z państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Królestwa Norwegii, następujących rodzajów produktów roślinnych:

Wykaz towarów objętych zakazem eksportu do Federacji Rosyjskiej

W związku z powyższym Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, nie będzie wydawała świadectw fitosanitarnych na towary objęte zakazem.

opublikował: Jerzy Ochnio
2014-08-26 14:47
Zasady przemieszczania ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina o szczególnych zasadach obowiązujących przy przemieszczaniu ziemniaków wyprodukowanych w Polsce i przeznaczonych do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
Więcej....

opublikował: Jerzy Ochnio
2014-07-30 16:36
Informacja

W dniach 22 i 23 lipca br. w Białymstoku odbyło się spotkanie przedstawicieli służb fitosanitarnych Polski (Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa) i Białorusi (Głównej Państwowej Inspekcji Nasiennictwa, Kwarantanny i Ochrony Roślin). Delegacjom przewodniczyli szefowie służb: Główny Inspektor Pan Tadeusz Kłos oraz Główny Inspektor Pan Leonid Pleszko. Celem spotkania było omówienie bieżących kwestii fitosanitarnych związanych z wymianą roślin i produktów roślinnych pomiędzy obydwoma krajami, a także zagadnień dotyczących eksportu, przez terytorium Białorusi, towarów pochodzenia roślinnego do pozostałych państw Unii Celnej tj. Federacji Rosyjskiej i Kazachstanu.
Należy podkreślić konstruktywną atmosferę spotkania, w czasie którego udało się omówić i wyjaśnić szereg kwestii związanych z obowiązującym i nowelizowanym prawem oraz procedurami importowo-eksportowymi obowiązującymi na Białorusi i w Unii Celnej. Omówiono także istotne problemy oraz działania na rzecz eliminacji przypadków nieprawidłowości stwierdzanych podczas dostaw artykułów pochodzenia roślinnego podlegających przepisom fitosanitarnym. Poruszono też tematy z innych dziedzin będących w kompetencji obu Służb, między innymi dotyczące środków ochrony roślin i nasiennictwa. Strony uznały i uzgodniły potrzebę dalszej bieżącej współpracy na poziomie technicznym, w tym wymianę specjalistów.

opublikował: Jerzy Ochnio
2014-07-25 17:09

STARSZE KOMUNIKATY -->

opublikował: Tomasz Leszczynski
2012-07-17 09:12

Polecamy:

Urzędy kwalifikacyjne państw UE i państw stowarzyszonych
Przemieszczanie ziemniaków
Przepisy fitosanitarne państw trzecich
Integrowana Produkcja Roślin
Katalogi odmian UE

Uzyskaj informacje:

Kontakt
Przydatne linki
Praca w służbie cywilnej
BIP GIORiN Ogłoszenia