Godlo

Państwowa Inspekcja Ochrony
Roślin i Nasiennictwa


Opole

opublikował: Paweł Nowak
2012-02-23 09:14
Aktualności
Struktura Organizacyjna
Sygnalizacja
ŚOR Dopuszczone do obrotu w Polsce
Informacje Prawne
Ogłoszenia
Adresy
BIP Opole
Druki

Zakaz eksportu towarów roślinnych do Federacji Rosyjskiej

   

 Na mocy dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej nr 560 został wprowadzony z dniem 6 sierpnia 2014 roku zakaz importu do Federacji Rosyjskiej z państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Królestwa Norwegii, następujących rodzajów produktów roślinnych:

 

Wykaz towarów objętych zakazem eksportu do Federacji Rosyjskiej


W związku z powyższym Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, nie będzie wydawała świadectw fitosanitarnych na towary objęte zakazem.

 

Źrodło: www.piorin.gov.pl

opublikował: Paweł Nowak
2014-08-08 14:41
Zasady przemieszczania ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina o szczególnych zasadach obowiązujących przy przemieszczaniu ziemniaków wyprodukowanych w Polsce i przeznaczonych do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Więcej..:

 

 

Źrodło: www.piorin.gov.pl

opublikował: Paweł Nowak
2014-07-31 11:22

KOMUNIKAT

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin

i Nasiennictwa w Opolu

w zwiazku z wykryciem w 2014 r.

                 zachodniej stonki korzeniowej     

                                                            

            Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu informuje, że dnia 16.07.2014 r., w ramach monitoringu prowadzonego z wykorzystaniem pułapek feromonowych, na plantacji kukurydzy zlokalizowanej w miejscowości Wrzoski, gmina Dąbrowa, powiat opolski, stwierdzono pierwsze osobniki dorosłe zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej Diabrotica virgifera.

             Jednocześnie przypomina się, że na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 571), zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa utraciła status organizmu kwarantannowego. W związku z tym, dnia 30 maja 2014 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2014 r. uchylające dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 707).

                                           Opolski Wojewódzki Inspektor
                                         Ochrony Roślin i Nasiennictwa
                                               Izabela Kik

opublikował: Paweł Nowak
2014-07-25 08:26
Uchylenie rozporządzenia w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej

Główny Inspektor informuje, że weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2014 r., uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej. Z treścią tego rozporządzenia można zapoznać się tutaj. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Dyrektywą Wykonawczą Komisji 2014/19/UE z dnia 6 lutego 2014 r., zmieniającą załącznik I do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzeniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenieniem się we Wspólnocie, zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa skreślona została z listy organizmów kwarantannowych.

 

Źrodło: www.piorin.gov.pl

opublikował: Paweł Nowak
2014-06-18 14:46
Uchylenie rozporządzenia w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej

Główny Inspektor informuje, że weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2014 r., uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej. Z treścią tego rozporządzenia można zapoznać się tutaj. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Dyrektywą Wykonawczą Komisji 2014/19/UE z dnia 6 lutego 2014 r., zmieniającą załącznik I do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzeniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenieniem się we Wspólnocie, zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa skreślona została z listy organizmów kwarantannowych.

 

Źrodło: www.piorin.gov.pl

opublikował:
2014-06-18 14:46

Wymagania fitosanitarne przy eksporcie towarów pochodzenia roślinnego do krajów trzecich

W ostatnim czasie organizacja ochrony roślin Ukrainy systematycznie przekazuje stronie polskiej informacje o przypadkach wywozu z Polski na Ukrainę towarów pochodzenia roślinnego, bez zaopatrywania ich w wymagane świadectwa fitosanitarne.

W związku z powyższym, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa pragnie przypomnieć, że rośliny, produkty roślinne lub przedmioty wyprowadzane z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich (nie będących członkami Unii Europejskiej) zaopatruje się w świadectwa fitosanitarne lub świadectwa fitosanitarne dla reeksportu, jeżeli wymagają tego przepisy państwa, do którego są przeznaczone lub państwa, przez które są przemieszczane. Wydanie takiego świadectwa musi zostać z kolei poprzedzone sprawdzeniem, czy eksportowany towar spełnia wymagania państwa docelowego w zakresie zdrowia roślin.

Ponadto, drewniane materiały opakowaniowe (w tym palety drewniane), wykorzystywane w eksporcie różnych towarów poza Unię Europejską, dla zapewnienia bezpieczeństwa fitosanitarnego z zasady powinny być poddane stosownym zabiegom i oznakowane zgodnie ze standardem ISPM15. Ze względu na fakt, że Inspekcja nie posiada pełnej wiedzy dotyczącej tego, które państwa trzecie nie wdrożyły tego wymogu, zalecane jest stosowanie oznakowanego drewnianego materiału opakowaniowego, w każdym przypadku wywozu towarów do państw trzecich.

Biorąc pod uwagę powyższe, wskazanym jest, aby przed planowanymi wysyłkami towarów pochodzenia roślinnego do państw trzecich, kontaktowali się Państwo z najbliższą jednostką organizacyjną Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w celu ustalenia warunków eksportu określonego towaru do konkretnego kraju. Szczegółowe informacje na temat zasad certyfikacji fitosanitarnej eksportu dostępne są tutaj, przepisy fitosanitarne państw trzecich tutaj, natomiast adresy jednostek Inspekcji tutaj.

Źródło: www.piorin.gov.pl

opublikował: Paweł Nowak
2014-06-18 14:47

Wyniki informatyk

Wyniki z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej na stanowisko informatyka

opublikował: Paweł Nowak
2014-05-30 16:07

barszcz Sosnowskiego

UWAGA - BARSZCZ SOSNOWSKIEGO!

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu zawiadamia o rosnącym zagrożeniu ze strony barszczu Sosnowskiego – Heracleum sosnowskyi, obcego gatunku inwazyjnego, powiększającego z roku na rok zasięg występowania w Polsce, w tym również na terenie Opolszczyzny. Aktualny przebieg warunków pogodowych (ciepło i częste opady deszczu) sprzyja szybkiemu wzrostowi i rozwojowi roślin tego gatunku,
które od połowy czerwca wejdą w okres kwitnienia, mogąc osiągać wysokość nawet do 5 m.
Poza silnym zachwaszczaniem terenu i wypieraniem z niego naturalnej roślinności, barszcz Sosnowskiego ma własności silnie drażniące skórę i błony śluzowe osób, które się z nim zetkną. Włoski pokrywające liście i łodygę rośliny wydzielają parzącą substancję, która podczas kontaktu ze skórą może spowodować długotrwałe, trudne do wyleczenia stany zapalne skóry, a także spojówek oczu. Działanie drażniące nasila się podczas słonecznej pogody. Barszcz Sosnowskiego jest podobny do pospolicie występującego na terenie naszego kraju rodzimego gatunku – barszczu zwyczajnego, który jednak nigdy nie osiąga tak dużych rozmiarów, ani też nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.
Informacje na temat biologii, szkodliwości oraz sposobów zwalczania barszczu Sosnowskiego zawarte są w ulotce opracowanej wspólnie przez PIORiN i IOR PIB. Ulotkę można pobrać TUTAJ.

                                       

                                         Opolski Wojewódzki Inspektor
                                         Ochrony Roślin i Nasiennictwa
                                               Izabela Kik

opublikował: Paweł Nowak
2014-05-28 17:52

Kuprówka rudnica

UWAGA - KUPRÓWKA RUDNICA!

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu zawiadamia, iż w bieżącym roku, szczególnie na terenie powiatów: oleskiego i strzeleckiego, stwierdzono wzrost nasilenia występowania gąsienic kuprówki rudnicy - Euproctis chrysorrhoea L., motyla z rodziny brudnicowatych, groźnego szkodnika wielu różnych gatunków drzew i krzewów owocowych, leśnych i ozdobnych. Jest to gatunek powszechnie występujący w naszej faunie; co kilkanaście lat pojawia się w większym nasileniu, powodując lokalnie duże uszkodzenia roślin żywicielskich, aż do gołożerów włącznie.
Kuprówka rudnica jest motylem nocnym, dającym jedno pokolenie w roku. Motyle, o długości ciała do 2 cm i rozpiętości skrzydeł do 4 cm, mają białe skrzydła i białe włoski na ciele. Samice posiadają rude włoski na spodniej części odwłoka. Loty godowe motyli odbywają się latem, od połowy czerwca do połowy sierpnia, po czym na pędach lub na spodniej stronie liści następuje składanie jaj. Jaja, barwy pomarańczowej, są składane w złożach, po kilkadziesiąt do kilkuset sztuk; są one przykryte rudymi włoskami z odwłoka samicy.
Gąsienice wylęgają się w lipcu i w pierwszej połowie sierpnia. Żerują wspólnie w pobliżu miejsca wylęgu, szkieletując liście rośliny żywicielskiej. Pod koniec lata gąsienice oplatają przędzą kilkanaście liści na końcach pędów żywiciela, tworząc tzw. gniazda zimowe, w których następnie zimują. Wiosną, gdy ukazują się pierwsze liście, gąsienice przerywają spoczynek zimowy, opuszczają gniazda i rozpoczynają intensywne żerowanie na liściach i pąkach liściowych oraz kwiatowych, doprowadzając niekiedy do całkowitego ogołocenia drzewa lub krzewu, na którym żerują. Tak uszkodzone rośliny regenerują ulistnienie dopiero w lipcu, co skutkuje brakiem plonowania w przypadku gatunków sadowniczych, utratą dekoracyjności w przypadku gatunków ozdobnych, a także małą mrozoodpornością w okresie zimy. W przypadku ogołocenia rośliny, na której żerują, gąsienice rozchodzą się w różnych kierunkach w poszukiwaniu pokarmu. Takie migrujące larwy, poza drzewami i krzewami, można spotkać na meblach ogrodowych, na budynkach, na ścieżkach.
Gąsienice dorastają do długości ok. 3 cm, są czarne, pokryte brązowymi włoskami, wzdłuż boków ciała posiadają białą, przerywaną linię, a w grzbietowej części 9 i 10 segmentu odwłokowego dwie czerwone, pulsujące brodawki. W czerwcu wewnątrz oplecionych przędzą liści, w rozwidleniach pędów, czasem w spękaniach kory lub nawet w ściółce
na ziemi następuje przepoczwarczenie. Dorosłe motyle wylatują po ok. 2 tygodniach.
Zwalczanie kuprówki rudnicy na roślinach sadowniczych i ozdobnych można przeprowadzić z użyciem insektycydów zarejestrowanych do zwalczania gąsienic minujących lub zjadających liście, w dawkach zalecanych na etykiecie, z zachowaniem okresów karencji oraz prewencji dla pszczół. Należy wybrać insektycyd przeznaczony do stosowania
w nasadzeniach drzew ozdobnych i/lub owocowych – w zależności od potrzeb.
Przed zastosowaniem preparatu należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji - etykiety stosowania. Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu
i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Szkodnika można także zwalczać mechanicznie, poprzez ręczne zbieranie i palenie zimowych gniazd z gąsienicami – w okresie zimy oraz wczesnej wiosny. Należy przy tym zachować szczególną ostrożność, ponieważ włoski pokrywające ciała gąsienic tego gatunku, jak i innych należących do rodziny brudnicowatych, są bardzo kruche i zakończone haczykami, które po dostaniu się na skórę i błony śluzowe mogą powodować silne podrażnienie. Nie zaleca się zbierania gniazd z gąsienicami, ani tym bardziej dotykania samych gąsienic gołymi rękami (konieczne rękawice, najlepiej z długimi mankietami).
W chwili obecnej gąsienice bytujące na ścianach budynków, meblach ogrodowych i innych przedmiotach należy zbierać i niszczyć (w rękawiczkach), a następnie zakopywać. Zapobiegnie to wylęgowi dorosłych motyli i przerwie cykl rozwojowy tego gatunku.

 

                            Opolski Wojewódzki Inspektor
                                        Ochrony Roślin i Nasiennictwa
                                                Izabela Kik

opublikował: Paweł Nowak
2014-05-28 17:43

Uwaga ślimaki

UWAGA  -  ŚLIMAKI !

Przebieg pogody na terenie województwa opolskiego od kilku tygodni sprzyja aktywności ślimaków, których niektóre gatunki, z uwagi na dużą żarłoczność, są groźnymi szkodnikami większości gatunków roślin, zarówno uprawnych jak i dzikorosnących. Lokalnie, zwłaszcza w bliskim sąsiedztwie rowów, wilgotnych łąk, nieużytków i wszelkich terenów zaniedbanych, z niewykoszoną roślinnością, stwierdza się duże ilości ślimaków, które rozprzestrzeniają się z tych miejsc na nowe tereny w poszukiwaniu pokarmu. Najgroźniejsze dla roślinności są ślimaki nagie (nieposiadające muszli). W chwili obecnej szkodniki te mogą powodować dotkliwe szkody, szczególnie w ogrodach działkowych
i przydomowych oraz na plantacjach truskawek i innych krzewów jagodowych. Mogą również uszkadzać uprawy rolnicze, zwłaszcza jare.
Aby nie dopuścić do powstawania szkód, należy ślimaki zwalczać, przede wszystkim poprzez ich regularne zbieranie i niszczenie. Najlepszą porą jest wieczór, kiedy to zwierzęta te wychodzą z kryjówek na żerowanie. W przypadku deszczowej pogody można zbierać ślimaki w ciągu całego dnia, ponieważ z uwagi na zachmurzenie i dużą wilgotność otoczenia
nie muszą one przebywać w kryjówkach.
W celu zwalczania ślimaków można również stosować preparaty chemiczne (moluskocydy) - wabiące ślimaki i następnie je niszczące. Przed zastosowaniem preparatu należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji - etykiety stosowania. Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi:

Niezależnie od aktywnego zwalczania ślimaków należy podejmować inne działania zmierzające do ograniczenia liczebności tych szkodników bądź uniemożliwienia
im przemieszczania się na nowe tereny, a więc:

 • wykaszanie traw i chwastów na miedzach, nieużytkach i wzdłuż rowów oraz utrzymywanie porządku w miejscach wilgotnych i zacienionych, w których ślimaki przebywają w ciągu dnia i przeczekują niesprzyjające okresy suszy,
 • posypywanie miejsc przemieszczania się ślimaków, obrzeży grządek z warzywami lub roślinami ozdobnymi warstwą popiołu, wapna, drobnego piasku lub innego materiału, w celu utworzenia bariery uniemożliwiającej jej pokonanie przez mięczaki (po każdym opadzie deszczu posypywanie należy powtórzyć); do posypywania nie należy używać soli kuchennej, która powoduje degradację gleby, uniemożliwiającą uprawę roślin.

Uwaga na pryzmy kompostowe – tam istnieją idealne warunki do przebywania i żerowania ślimaków. Należy przeglądać ich zawartość i niszczyć stwierdzone szkodniki.

                                                           

                         Opolski Wojewódzki Inspektor
                                     Ochrony Roślin i Nasiennictwa

                                 Izabela Kik

opublikował: Paweł Nowak
2014-05-28 17:35

Stosowanie sprzęt naziemny

INFORMACJA
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
INFORMUJE
iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 31 marca 2014 roku 
w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin
(Dz. U. z 2014 roku, poz. 516)

 

środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się przy użyciu:

 • sprzętu naziemnego w odległości co najmniej 20 m od pasiek;
 • opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych w odległości co najmniej 3 m od krawędzi jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych;
 • opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych sadowniczych w odległości co najmniej 3 m od zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, innych niż będących celem zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin;
 • opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych w odległości co najmniej 1 m od zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, innych niż będących celem zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin

chyba, że w etykiecie środków ochrony roślin podano większe odległości od tych miejsc lub obiektów, po uwzględnieniu których można stosować te środki.

 

Środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się,
jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s.


IZABELA KIK                   
 WOJEWÓDZKI INSPEKTOR         
OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
W OPOLU                     

 

opublikował: Paweł Nowak
2014-05-27 08:43

Stosowanie sprzęt agrolotniczy

INFORMACJA


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

INFORMUJE


iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 31 marca 2014 roku 
w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin
(Dz. U. z 2014 roku, poz. 516)

 

środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się przy użyciu:

 • sprzętu agrolotniczego w odległości co najmniej 100 m od pasiek, krawędzi jezdni dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg krajowych, zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, innych niż będących celem zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin, przy kierunku wiatru wiejącego w stronę tych miejsc lub obiektów;
 • sprzętu agrolotniczego montowanego na śmigłowcu w odległości co najmniej 15 m od krawędzi jezdni dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg krajowych, zbiorników i cieków wodnych  oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, innych niż będących celem zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin, przy kierunku wiatru wiejącego od strony tych miejsc lub obiektów;
 • sprzętu agrolotniczego montowanego na śmigłowcu w odległości co najmniej 20 m od pasiek, przy kierunku wiatru wiejącego od strony tego obiektu;
 • sprzętu agrolotniczego montowanego na statku powietrznym innym niż śmigłowiec w odległości co najmniej 20 m od pasiek, krawędzi jezdni dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg krajowych, zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, innych niż będących celem zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin, przy kierunku wiatru wiejącego od strony tych miejsc lub obiektów

chyba, że w etykiecie środków ochrony roślin podano większe odległości od tych miejsc lub obiektów, po uwzględnieniu których można stosować te środki.

 

Środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się, przy użyciu sprzętu agrolotniczego, jeżeli:

 • wilgotność względna powietrza jest nie mniejsza niż 60;
 • obszar, na którym stosuje się te środki, wynosi co najmniej 3 ha.

 

IZABELA KIK                     
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR         
OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
W OPOLU                        

 

 

opublikował: Paweł Nowak
2014-05-27 08:42

Lista kandydatów Informatyk

Lista kandydatów spełniających wymogi na stanowisko
 informatyka
w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
nr ogłoszenia 159765 z dnia 06 maja 2014 r.

 

 

 

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 28 maja 2014 r. ( środa)

od  godz 9,00  do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Opolu, ul. Wrocławska 172  na  rozmowę kwalifikacyjną.

 

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

 

Dodatkowe informacje pod nr Tel. 77/ 4744619 wew.37

 

L.p.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

godzina

1.

Dzierżak Dariusz

Osowiec

9,00

2.

Franiczek Bogusław

Opole

10,00

3.

Ryba Andrzej

Komprachcice

11,00

4.

Biegun Dariusz

Dąbrowa

12,00

5.

Nowak Paweł

Strzelin

13,00

 

opublikował: Paweł Nowak
2014-05-27 08:19

Zabiegi agrolotnicze

KOMUNIKAT
ZABIEGI AGROLOTNICZE


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu informuje, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach planuje wykonać w dniach od 10.05.2014 r. zabiegi agrolotnicze z zastosowaniem środków ochrony roślin Mospilan 20 SP w dawce 0,4 kg/ha oraz Sherpa 100 EC w dawce 0, 2 l/ha.

 

Wykonanie zabiegów zaplanowano na następującym obszarze:

 1. Nadleśnictwo Zawadzkie – 202 ha
  Powiat Strzelce Opolskie
  Gmina Zawadzkie

Mapa z lokalizacją pół zabiegowych z zaznaczeniem granic  powiatów i gmin – mapa

 

Okres od zastosowania środka ochrony roślin Mospilan 20 SP do dnia, w którym na ten obszar mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta – nie dotyczy.
Okres prewencji dla ludzi i zwierząt (okres zapobiegający zatruciu) środka ochrony roślin Sherpa 100 EC -  nie dotyczy.

opublikował: Paweł Nowak
2014-05-06 13:02

Wolne stanowisko pracy

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów na stanowisko: informatyk
opublikował: Paweł Nowak
2014-05-05 13:11

Racjonalna gospodarka nawozami

 

Ogólnopolska kampania informacyjna o zasadach racjonalnego gospodarowania nawozami znajduje się pod adresem http://www.iung.pulawy.pl/dpr/index.html

 

 

opublikował: Paweł Nowak
2014-04-23 11:13

Komunikat

 

 

KOMUNIKAT

DLA PRODUCENTÓW KUKURYDZY!!!

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu informuje, że opublikowane zostały akty prawne:
- Dyrektywa wykonawcza Komisji 2014/19/UE z dnia 6 lutego 2014 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 200/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie,
- Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 6 lutego 2014 r uchylająca decyzję 2003/766/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Diabrotica virgifera Le Conte.

Zgodnie z ww. aktami prawnymi, Diabrotica virgifera virgifera – zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa została skreślona z listy organizmów kwarantannowych oraz zostały zniesione szczegółowe obowiązki fitosanitarne, dotyczące zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się Diabrotica virgifera.

Jednocześnie informuję, że ukazały się Zalecenia Komisji z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie środków na rzecz zwalczania Diabrotica virgifera virgifera Le Conte na obszarach Unii, na których potwierdzono jego obecność. Treść zaleceń dostępna jest tutaj.

 

Wojewódzki Inspektor     
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Opolu               
 Izabela Kik            

      

opublikował: Paweł Nowak
2014-02-18 09:04

Wyniki naboru

Informuję, iż w związku z zakończeniem procedury naboru został wyłoniony na stanowisko inspektora w Oddziale w Oleśnie kandydat:

Pan Marek Zgoda

więcej

opublikował: Paweł Nowak
2013-11-18 15:26

Komunikat

UWAGA !!!
PRODUCENCI, DYSTRYBUTORZY, FIRMY TRANSPORTOWE
PRZEMIESZCZAJĄCE ZIEMNIAKI


Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu informuje, że na terenie województwa opolskiego, inspektorzy WIORiN prowadzą wspólnie z Inspekcja Transportu Drogowego i Policją kontrole na drogach, których tematem jest przemieszczanie ziemniaków.
W związku z powyższym przypomina się wszystkim podmiotom przemieszczającym ziemniaki o obowiązku zaopatrzenia  przesyłki w odpowiednie niezbędne dokumenty:

Dla ziemniaków przemieszczanych na terenie kraju:
- oznakowanie, zawierające numer wpisu do rejestru przedsiębiorców podmiotu, który wyprowadza ziemniaki do obrotu oraz kod statystyczny powiatu, na terenie którego ziemniaki były uprawiane - ziemniaki inne niż sadzeniaki,
- paszport roślin  - sadzeniaki ziemniaka.
ponadto

Dla ziemniaków przemieszczanych do innych państw członkowskich UE:
- Zaświadczenie, wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, potwierdzające niewystępowanie w przemieszczanej partii bulw bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepodonicus - ziemniaki inne niż sadzeniaki i sadzeniaki ziemniaka.

Opole, 04.09.2013 r.

Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Opolu                   

Izabela Kik                

 

 

 

opublikował: Paweł Nowak
2013-09-05 12:02

KOMUNIKAT

 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

w związku w wykryciem w 2013 r.  zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu informuje, że dnia 05.08.2013 r., w ramach monitoringu prowadzonego z wykorzystaniem pułapek feromonowych, na plantacjach kukurydzy zlokalizowanych w miejscowościach:

1.        Dębowa (gmina Reńska Wieś, powiat kędzierzyńsko-kozielski),

2.        Kujakowice Dolne (gmina Kluczbork, pow. kluczborski),

3.        Żużela (gmina Krapkowice, powiat krapkowicki),

4.        Sucha (gmina Strzelce Opolskie, powiat strzelecki)

oraz dnia 06.08.2013 r. na plantacjach kukurydzy zlokalizowanych w miejscowościach:

5.        Lubotyń (gmina Kietrz, powiat głubczycki),

6.        Głębinów (gmina Nysa, powiat nyski),

7.        Trzebina (gmina Lubrza, powiat prudnicki)

stwierdzono dorosłe osobniki zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej – Diabrotica virgifera Le Conte, groźnego kwarantannowego szkodnika upraw kukurydzy. Są to pierwsze w bieżącym roku wykrycia na terenie województwa opolskiego.

Kolejne ogniska zostały wykryte na stanowiskach zlokalizowanych w następujących miejscowościach:

·          Skarbimierz (gmina Skarbimierz, powiat brzeski),

·          Świercze (gmina Olesno, powiat oleski)

·          Wrzoski (gmina Dąbrowa, powiat opolski)

Z uwagi na fakt, że zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa posiada status organizmu kwarantannowego, a więc takiego, którego zwalczanie podlega urzędowemu obowiązkowi, o każdym zaobserwowanym wystąpieniu lub o podejrzeniu wystąpienia, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 ze zm.), należy zawiadomić Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, bądź też właściwego terytorialnie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Uregulowania prawne dotyczące zasad zwalczania tego szkodnika znajdują się w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 171).

Informacje na temat biologii, szkodliwości oraz zwalczania zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej można uzyskać

na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (www.piorin.gov.pl), na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu (www.piorin.gov.pl/opole), a także w jednostkach terenowych WIORiN w Opolu.

 

 Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
Izabela Kik

opublikował: Jerzy Ochnio
2013-08-29 13:12

komunikat stonka kukurydziana

KOMUNIKAT
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
w związku w wykryciem w 2013 r.  zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej
    
więcej...
opublikował: Paweł Nowak
2013-08-09 12:16

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

DLA PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW

PRZEMIESZCZAJĄCYCH ZIEMNIAKI DO INNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

UNII EUROPEJSKIEJ

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu przypomina, że zgodnie z obowiązującymi regulacjami, wyprodukowane w Polsce ziemniaki mogą być wprowadzane do obrotu i przemieszczane do innych państw członkowskich Unii Europejskiej jeśli:

 

1. Podmioty prowadzące uprawę ziemniaków, ich magazynowanie, sortowanie, pakowanie, przemieszczanie lub wprowadzające je do obrotu zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

2. Wszystkie ziemniaki w miejscu produkcji, z którego pochodzą przemieszczane bulwy, zostały przebadane przez wojewódzkiego inspektora i uznane za wolne od bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepodonicus.

Wyjątek stanowią ziemniaki wyprodukowane w miejscach produkcji, w których wysadzone zostały wyłącznie sadzeniaki kwalifikowane lub ziemniaki badane na obecność bakterii Cms przez PIORiN. Z takich miejsc ziemniaki będą mogły być wysłane do innych państw członkowskich Unii Europejskiej po przeprowadzeniu badań jedynie wysyłanej partii ziemniaków.

 

Przesyłki ziemniaków przemieszczane do innych państw członkowskich UE powinny być zaopatrzone w:

 Zaświadczenie, wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, potwierdzające niewystępowanie bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepodonicus, oraz odpowiednio:

 Paszport roślin, wydany przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa – w przypadku sadzeniaków ziemniaka, albo

 Oznakowanie, zawierające co najmniej numer wpisu do rejestru przedsiębiorców podmiotu, który wyprowadza ziemniaki do obrotu oraz kod statystyczny powiatu, na terenie którego ziemniaki były uprawiane – w przypadku ziemniaków innych niż sadzeniaki (oznakowanie może mieć dowolna formę np. prostej naklejki lub etykiety).

 

Jednocześnie informujemy, że niektóre z państw członkowskich UE w związku z masowym przywozem ziemniaków z Polski bez wymaganych dokumentów, wprowadziły dodatkowe kontrole z ukierunkowaniem na przesyłki ziemniaków z Polski (np. Rumunia, Bułgaria). Z kolei Czechy wprowadziły, jako dodatkowy środek służący zapobieżeniu i rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepodonicus, za pośrednictwem bulw ziemniaków z Polski możliwość nałożenia na podmioty odpowiedzialne za wwóz ziemniaków bez obowiązujących zaświadczeń, kary pieniężnej w wysokości do 1,5 mln czeskich koron (tj.ok.240 tys. zł).

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przemieszczania ziemniaków do innych państw członkowskich Unii Europejskiej można uzyskać w jednostkach Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie całego kraju (www.piorin.gov.pl).

 

Kierownik Działu Nadzoru Fitosanitarnego 

WIORiN w Opolu 

Dorota Hornik

opublikował: Jerzy Ochnio
2013-08-29 13:06

UWAGA - ŚLIMAKI !

Opole, 14.06.2013 r.
UWAGA  -  ŚLIMAKI !
Okres deszczowej pogody, który rozpoczął się na Opolszczyźnie w ostatnich dniach kwietnia i trwał, z niewielkimi przerwami, do końca pierwszej dekady czerwca, w połączeniu z dość umiarkowanymi temperaturami, sprzyjał znacznemu wzrostowi liczebności ślimaków, szczególnie ślimaków nagich, które są groźnymi szkodnikami większości gatunków roślin, zarówno uprawnych jak i dzikorosnących. Lokalnie, zwłaszcza w bliskim sąsiedztwie rowów, wilgotnych łąk, nieużytków i wszelkich terenów zaniedbanych, z niewykoszoną roślinnością, stwierdza się bardzo duże ilości ślimaków, które rozprzestrzeniają się z tych miejsc na nowe tereny w poszukiwaniu pokarmu. W chwili obecnej szkodniki te mogą powodować dotkliwe szkody, szczególnie w ogrodach działkowych i przydomowych oraz na plantacjach truskawek i innych krzewów jagodowych. Mogą również uszkadzać uprawy rolnicze, zwłaszcza jare.W bieżącym roku nie należą do rzadkości przypadki żerowania ślimaków nawet na drzewach i krzewach ozdobnych i owocowych.
Aby nie dopuścić do powstawania szkód, należy ślimaki zwalczać, przede wszystkim poprzez ich regularne zbieranie i niszczenie mechaniczne, jak również poprzez stosowanie preparatów chemicznych (moluskocydów) przeznaczonych do tego celu - wabiących ślimaki i następnie je niszczących.
Niezależnie od aktywnego zwalczania ślimaków należy podejmować inne działania zmierzające do ograniczenia liczebności tych szkodników bądź uniemożliwienia im przemieszczania się na nowe tereny, a więc:
 • wykaszanie traw i chwastów na miedzach, nieużytkach i wzdłuż rowów oraz utrzymywanie porządku w miejscach wilgotnych i zacienionych, w których ślimaki przebywają w ciągu dnia i przeczekują niesprzyjające okresy suszy,
 • posypywanie miejsc przemieszczania się ślimaków, obrzeży grządek z warzywami lub roślinami ozdobnymi warstwą popiołu, wapna, drobnego piasku lub innego materiału, w celu utworzenia bariery uniemożliwiającej jej pokonanie przez mięczaki (po każdym opadzie deszczu posypywanie należy powtórzyć); do posypywania nie należy używać soli kuchennej, która powoduje degradację gleby, uniemożliwiającą uprawę roślin.
Uwaga na pryzmy kompostowe – tam istnieją idealne wręcz warunki do przebywania i żerowania ślimaków. Należy przeglądać ich zawartość i niszczyć stwierdzone szkodniki.

UWAGA! Przed przystąpieniem do zabiegu zwalczania z użyciem środków ochrony roślin należy dokładnie zapoznać się z instrukcją-etykietą, dołączoną do opakowania preparatu.

Krystyna Krawczyk      
Dział Nadzoru Fitosanitarnego
w Opolu                

opublikował: Jerzy Ochnio
2013-08-29 13:01

Wyniki naboru

Informuję, iż w związku z zakończeniem procedury naboru została wyłoniona na stanowisko asystenta  w  Wojewódzkim Inspektoracie  Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu   kandydat:

 

Pani Daria Riedel

 

Wiecej>>>

opublikował: Paweł Nowak
2013-04-16 10:36

Zasady przemieszczania polskich bulw ziemniaka do innych państw członkowskich UE - Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że w 2012 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpiło do Komisji Europejskiej o złagodzenie zasad wysyłki polskich ziemniaków do innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Jednakże, Komisja Europejska uzależniła podjęcie decyzji w tej sprawie, m.in. od wyeliminowania przypadków nielegalnego wywozu ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich UE, bez wymaganych dokumentów i oznakowań. 

W powyższej sprawie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystosował następujący komunikat:  

opublikował: Paweł Nowak
2013-06-07 13:23

Sankcje karne z tytułu przemieszczania ziemniaków z Polski do Republiki Czeskiej

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że w związku z odnotowywanymi przypadkami dokonywania nielegalnego wywozu polskich ziemniaków do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, z pominięciem obowiązujących wymagań i procedur w tym zakresie, czeska organizacja ochrony roślin, wprowadziła regulacje, w których szczegółowo określono środki fitosanitarne obowiązujące w przypadku przywozu polskich ziemniaków do Republiki Czeskiej. Ww. wymagania zostały określone w "Rozporządzeniu Państwowego Urzędu Fitosanitarnego w sprawie doraźnych środków służących zapobieżeniu i rozprzestrzenianiu na terytorium Republiki Czeskiej bakterii Clavibacter michiganensisssp. sepedonicus za pośrednictwem bulw ziemniaka pochodzących z Polski". Tłumaczenie ww. dokumentu na język polski dostępne jest tutaj (tłumaczenie nieoficjalne). 

Jednocześnie należy zauważyć, że w art. 2 ww. dokumentu wskazano, że w przypadku stwierdzenia przesyłki ziemniaków pochodzących z Polski, niezaopatrzonej w wydawane przez PIORiN zaświadczenie potwierdzające, że przesyłka jest wolna od ww. bakterii, Państwowy Urząd Fitosanitarny w Republice Czeskiej, może nałożyć na podmioty odpowiedzialne, karę pieniężną w wysokości do 1,5 mln CZK (tj. ok. 240 tys. PLN).
opublikował: Paweł Nowak
2013-06-07 12:51

Przemieszczanie ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Przemieszczanie ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa był wielokrotnie informowany przez organizacje ochrony roślin innych państw członkowskich Unii Europejskiej, o nieprawidłowościach przy przemieszczaniu przesyłek polskich ziemniaków do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, w odniesieniu do sezonu wywozowego 2012/2013.

Przypadki nielegalnego przemieszczania ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich UE, były również przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin przy Komisji Europejskiej, które odbyło się w dniach 28.02-01.03.2013 r. w Brukseli. Z wypowiedzi przedstawicieli organizacji ochrony roślin innych państw członkowskich Unii Europejskiej wynika, że masowy przywóz ziemniaków z Polski bez wymaganych dokumentów jest dużym problemem dla tych państw i w związku z tym, wprowadziły one dodatkowe kontrole z ukierunkowaniem na przesyłki ziemniaków pochodzących z Polski. Z przesyłek tych, pobierane były/są również próby do badań laboratoryjnych pod kątem bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, w wyniku których w kilkunastu przypadkach stwierdzono występowanie ww. bakterii.

Komisja Europejska wyraziła duże zaniepokojenie sytuacją nielegalnego wywozu przesyłek ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich UE i poinformowała, że w przypadku dalszego nieprzestrzegania, przez polskie podmioty, ustalonych zasad przemieszczania ziemniaków z Polski do innych państw UE, może nawet określić dodatkowe wymogi w tym zakresie.

Biorąc pod uwagę powyższe, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa ponownie przypomina o zasadach przemieszczania ziemniaków wyprodukowanych w Polsce, do innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Więcej...

opublikował: Paweł Nowak
2013-04-16 08:49

Zakaz stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych

Do pobrania:

 • Kampania informacyjna: Polska wolna od upraw GMO
 • Podstawy prawne wprowadzenia zakazów stosowania materiału siewnego kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora
 • Nadzór nad stosowaniem materiału siewnego (uprawą odmian GMO) –nowa ustawa o nasiennictwie nowe zadanie dla Inspekcji
 • Ulotka informacyjna - wersja 1
 • Ulotka informacyjna - wersja 2
 • opublikował: Paweł Nowak
  2013-03-07 09:36

  Wolne stanowisko pracy

  2013.02 Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów na stanowisko: asystent

  opublikował: Paweł Nowak
  2013-03-01 08:55

  Komunikat

  Zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO

   

  Główny Inspektor informuje, że 28 stycznia 2013 r. weszły w życie akty prawne regulujące sprawy zakazu uprawy odmian roślin zmodyfikowanych genetycznie:  

  -        ustawa o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r (Dz. U. z 2012, poz.1512) oraz

  -        wydane na podstawie art. 104 ust. 9 tej ustawy, 2 rozporządzenia Rady Ministrów:

  ·         w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON810,

  ·         w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka Amflora

  Te akty prawne nakładają na Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa nowe zadania polegające na sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem materiału siewnego oraz sprawowanie kontroli przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie stosowania materiału siewnego.

  Producenci rolni, którzy nie zastosują się do powyższych przepisów będą podlegali określonym sankcjom.

  W celu uniknięcia wszelkich nieporozumień podczas działań kontrolnych apeluję do wszystkich uprawiających kukurydzę aby zadbali o przechowywanie dokumentów zakupu materiału siewnego kukurydzy oraz etykiet urzędowych, którymi oznakowane są wszystkie opakowania tego materiału. Dokumenty te będą podlegały sprawdzeniu podczas przeprowadzanych przez PIORiN kontroli przestrzegania zakazu stosowania materiału siewnego, w tym odmian zmodyfikowanych genetycznie. Jednocześnie przypominam, że brak etykiety na opakowaniu świadczy o nielegalnym pochodzeniu materiału siewnego.

   

  opublikował: Paweł Nowak
  2013-01-30 09:04

  Komunikat

  W związku z wejściem w życie dnia 28 stycznia 2013 r. ustawy o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012, poz.1512) ważność przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy, tj. od 28.01.2013 r. zachowuje:

  -        wpis przedsiębiorców do rejestru przedsiębiorców i rolników do rejestru rolników, dokonany na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie  (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271 ze zm.),

  -        wpis dostawców materiału szkółkarskiego, materiału rozmnożeniowego lub nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych dokonany na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr. 133, poz. 849 z późniejszymi zmianami).

  Oznacza to, że podmioty wpisane w dniu wejścia w życie ustawy odpowiednio do rejestrów, o których mowa wyżej mogą nadal prowadzić obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych, albo materiałem szkółkarskim, rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych, pod warunkiem, że w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. zgłoszą wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę prowadzenia obrotu tym materiałem.

  opublikował: Paweł Nowak
  2013-01-30 10:11

  Komunikat

  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
  z dnia 11.10.2012 r.

  O ZWALCZANIU MSZYC NA PLANTACJACH ZBÓŻ

  W OKRESIE JESIENNYM

   

  Na plantacje zbóż ozimych nalatują mszyce żerujące na zbożach. Nalotom sprzyjają okresy ze słoneczną pogodą, brakiem opadów atmosferycznych i silnych wiatrów.
  Poza mechanicznym uszkadzaniem i osłabianiem młodych roślin zbożowych, wywoływanym wysysaniem z nich soków, mszyce mogą także przenosić groźne choroby wirusowe, zwłaszcza żółtą karłowatość jęczmienia, wywoływaną przez wirus BYDV. W celu niedopuszczenia do porażenia plantacji chorobami wirusowymi, należy niezwłocznie
  po stwierdzeniu nalotu mszyc przeprowadzić oprysk owadobójczy. W przypadku przedłużających się nalotów może zaistnieć potrzeba powtórzenia zabiegu. Ustalenie dokładnego terminu oprysku wymaga od rolnika prowadzenia regularnej i dokładnej lustracji upraw, najbardziej jednak zalecane jest monitorowanie plantacji z wykorzystaniem żółtych naczyń.

  czytaj wiecej [komunikat mszyce.doc]

  opublikował: Paweł Nowak
  2012-10-12 12:00

  Komunikat

   

  KOMUNIKAT

   

   

  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu z dnia 01.09.2012 r.

  w związku w wykryciami w 2012 r.  zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej

   

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu informuje, że dnia 17.07.2012 r., w ramach monitoringu prowadzonego
  z wykorzystaniem pułapek feromonowych, na plantacjach kukurydzy zlokalizowanych w miejscowościach:

  ·         Zopowy (gmina Głubczyce, powiat głubczycki),

  ·         Długomiłowice (gmina Reńska Wieś, powiat kędzierzyńsko-kozielski),

  ·         Wrzoski (gmina Dąbrowa, powiat opolski)

  stwierdzono dorosłe osobniki zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej – Diabrotica virgifera Le Conte, groźnego kwarantannowego szkodnika upraw kukurydzy. Są to pierwsze w bieżącym roku wykrycie na terenie województwa opolskiego.

  Kolejne ogniska zostały wykryte na stanowiskach zlokalizowanych w następujących miejscowościach:

  • Jankowice Wielkie (gmina Olszanka, powiat brzeski),
  • Trzebina (gmina Lubrza, powiat prudnicki),
  • Olszowa (gmina Ujazd, powiat strzelecki),
  • Pakosławice (gmina Pakosławice, powiat nyski),
  • Ligota Górna (gmina Kluczbork, powiat kluczborski),
  • Kościerzyce (gmina Lubsza, powiat brzeski)

                                                                                       [więcej]

  opublikował: Paweł Nowak
  2012-09-13 10:53

  Komunikat dla producentów kukurydzy

  Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu informuje,
  że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r.
  w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Dz. U. z 2010, Nr 94 poz. 606 ze zm.), teren całego województwa opolskiego objęty jest strefą zasiedlenia wyznaczoną dla tego agrofaga.

  [więcej]

  opublikował: Paweł Nowak
  2012-07-26 11:34

  Wyniki naboru

  Informuję, iż w związku z zakończeniem procedury naboru został wyłoniony na stanowisko informatyka w wymiarze etatu: 0,5  w  Wojewódzkim Inspektoracie  Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu   kandydat:

   

  Pan  Piotr Pawlak

  opublikował: Paweł Nowak
  2012-05-21 08:51

  Komunikat Ziemniaki

  DLA PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW ZIEMNIAKÓW

  opublikował: Paweł Nowak
  2012-04-27 11:35

  Ogłoszenie o wyborze oferty

  Komisja powołana zarządzeniem nr  2/2012 Inspektora Wojewódzkiego z dnia 13 lutego 2012, w celu przeprowadzenia postępowania, dotyczącego sprzedaży samochodu osobowego marki Fiat Uno z roku 2002, informuje:

  1.      W odpowiedzi na przetarg nieograniczony, do dnia 19-03-2012 roku, do godziny 10,45 wpłynęły dwie poprawnie złożone oferty.

  a)      PHU ADNIX Andrzej Mirecki, ul. Szyszko Bohusza 18, 30-251 Kraków, na kwotę 1230,00 brutto.

  b)      Jasińska Małgorzata, ul. Szenwalda 19/8, 46-203 Kluczbork, na kwotę 1300,00 brutto. 

  2.      Z pośród złożonych ofert, wybrana została oferta Pani Małgorzaty Jasińskiej z którą to została podpisana umowa kupna sprzedaży na samochód FIAT Uno, nr rej OP 20691.

  opublikował: Paweł Nowak
  2012-03-20 09:44

  Wolne stanowisko pracy

  Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów na stanowisko: informatyk
  opublikował: Paweł Nowak
  2012-03-15 09:12

  Ogłoszenie o sprzedaży

  OGŁOSZENIE

  O SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU nieOGRANICZONEGO SAMOCHODu OSOBOWego ZAKWALIFIKOWanego JAKO MAJĄTEK ZBĘDNY

  WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA

   

  1.        Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego następujący składnik majątku ruchomego:

  Samochód osobowy marki FIAT UNO 1,0 KAT

  Dane techniczne:

  -     pojemność silnika 999,00 cm3

  -     rok produkcji: 2002

  -     przebieg:  102426 km

  -     kolor: czerwony

  -     komplet opon zimowych i letnich

  Cena wywoławcza ww. samochodu wynosi 1200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście zł 00/100).

   

  opublikował: Paweł Nowak
  2012-03-05 11:12

  WAD-361-01/11 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Wojewódzki Inspektor Ochorny Roślin i Nasiennictwa w Opolu informuje o ogłoszeniu udzielenia zmaówienia na dostarczenie nowego samochodou osobowego do siedziby firmy.

  [więcej, *.pdf]

  opublikował: Paweł Nowak
  2011-12-27 14:11

  WAD-361-01/11 Ogłoszenie o wyborze

  Uprzejmie informujemy że, w dniu 19 grudnia 2011 roku o godzinie 12:00 upłynął termin na uzupełnienie dokumentów w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WAD-361-01/11, dotyczącego dostawy samochodu osobowego na potrzeby WIORiN w Opolu. W ramach postępowania ofertę złożyło czterech wykonawców.

   

  [więcej]

  opublikował: Paweł Nowak
  2011-12-19 14:08

  WAD-361-01/11 zapytanie

  Odpowiedź na zapytanie oferenta do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nowego samochodu osobowego do siedziby Wojewódzikiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

   

  [więcej]

  opublikował:
  2011-12-09 08:19

  WAD-361-01/11

  Ogłoszenie

  o postępowaniu prowadzonym

  na podstawie Prawa zamówień publicznych

  Nr sprawy WAD-361-01/11

  (o wartości nie przekraczającej kwoty wynikającej z art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

  ogłasza przetarg nieograniczony

  na dostawę nowego samochodu osobowego

  Kod CPV 34110000-1

   

  Więcej informacji w zakładce "Ogłoszenia -> Zamówienia Publicze" w menu po lewej stronie.

  opublikował: Paweł Nowak
  2011-12-07 09:13

  Komunikat o przemieszczaniu ziemniaków w UE

  W związku z przypadkami przemieszczania bulw ziemniaków konsumpcyjnych i przemysłowych
  z Polski do innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, bez spełnienia wymagań obowiązujących w tym zakresie, Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu informuje podmioty zajmujące się uprawą i dystrybucją ziemniaków, że ciąży na nich obowiązek wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

  [więcej *.pdf]

  opublikował: Paweł Nowak
  2011-11-25 08:21

  Wyniki naboru

  Informuję, iż w związku z zakończeniem procedury naboru został wyłoniony na stanowisko inspektora w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu kandydat:

  Pan Zbigniew Greszel

  opublikował: Paweł Nowak
  2011-11-17 08:18

  Wyniki naboru

  Informuję, iż w związku z zakończeniem procedury naboru został wyłoniony na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu kandydat:

  Pan Marian Krzyżanowski

  opublikował: Paweł Nowak
  2011-10-14 11:45

  Wolne stawnowisko pracy

  Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Oddziale w Opolu

  opublikował: Paweł Nowak
  2011-10-05 11:47

  Komunikat

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu informuje,
  że w ramach monitoringu zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej – Diabrotica virgifera Le Conte, prowadzonego z wykorzystaniem pułapek feromonowych, na plantacjach kukurydzy znajdujących się na terenie województwa opolskiego stwierdzono 9 ognisk występowania tego agrofaga. Poniżej przedstawione są wszystkie kolejno wykryte
  w bieżącym roku ogniska tego szkodnika (wg stanu na dzień 15. 09.2011 r.):

  [więcej]

  opublikował: Paweł Nowak
  2011-09-21 10:42

  Uwaga ślimaki!

  Tegoroczne lato, z wyraźną przewagą dni pochmurnych i z częstymi opadami deszczu, wybitnie sprzyja pojawom ślimaków. Ślimaki, zwłaszcza nagie, są groźnymi szkodnikami większości gatunków roślin, zarówno uprawnych jak i dzikorosnących. Lokalnie, zwłaszcza w bliskim sąsiedztwie rowów, wilgotnych łąk, nieużytków
  i wszelkich terenów zaniedbanych, z niewykoszoną trawą, stwierdza się bardzo duże ilości ślimaków, które rozprzestrzeniają się z tych miejsc na nowe tereny
  w poszukiwaniu pokarmu roślinnego.

  [więcej]

  opublikował: Paweł Nowak
  2011-08-11 13:34

  Komunikat

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu informuje, że dnia 18.07.2011 r., w ramach monitoringu prowadzonego z wykorzystaniem pułapek feromonowych, na plantacjach kukurydzy zlokalizowanych w miejscowościach:

  1. Jankowice Wielkie (gmina Olszanka, pow. brzeski),

  2. Zopowy (gmina Głubczyce, powiat głubczycki),

  3. Wrzoski (gmina Dąbrowa, powiat opolski)

  [więcej]

  opublikował: Paweł Nowak
  2011-08-08 13:55

  Wolne stanowisko pracy

  Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów na stanowisko: pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
  opublikował: Paweł Nowak
  2011-07-25 10:20

  Wyniki konkursu

  Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu informuje, iż w związku z zakończeniem procedury naboru został wyłoniony na stanowisko Kierownika Działu Administracyjnego w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu kandydat

  Pan Maciej Szumilas

  opublikował: Paweł Nowak
  2012-05-23 09:30

  Wolne stanowisko pracy

  Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów na stanowisko: kierownik działu administracyjnego
  opublikował: Paweł Nowak
  2011-06-14 08:42

  Komunikat

  Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że w ramach krajowego systemu jakości żywności „Integrowana Produkcja” dodatkowo będą wprowadzone zasady certyfikacji owoców i warzyw przeznaczonych na eksport do Federacji Rosyjskiej. Zasadniczym elementem proponowanym do wdrożenia jest, przygotowany przez Instytut Ogrodnictwa, program ochrony roślin, uwzględniający wymagania rosyjskie odnośnie bezpieczeństwa żywności w zakresie pozostałości środków ochrony roślin w produktach pochodzenia roślinnego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

  Pliki do pobrania:
  1. Program ochrony jabłoni uwzględniający wymagania Federacji Rosyjskiej odnośnie bezpieczeństwa żywności w zakresie pozostałości środków ochrony roślin;

  2. Wykaz środków ochrony roślin zalecanych do stosowania w uprawie jabłoni uwzględniający wymagania Federacji Rosyjskiej;

  3. Metodyka integrowanej produkcji jabłek.


  Program ochrony jabłoni oraz wykaz środków ochrony roślin zalecanych do stosowania w uprawie jabłoni uwzględniający wymagania Federacji Rosyjskiej opracowali na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracownicy Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

  opublikował: Paweł Nowak
  2011-03-16 13:06

  Wyniki konkursu

  Informuję, iż w związku z zakończeniem procedury naboru został wyłoniony na stanowisko głównego księgowego w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu w wymiarze etatu: 0,5 (pół etatu) kandydat:

  Pan Andrzej Dąbrowski

   

  [więcej *.pdf]

  opublikował: Paweł Nowak
  2011-02-15 09:29

  Wolne stanowisko pracy

  2011.01 Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów na stanowisko: główny księgowy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

  opublikował: Paweł Nowak
  2011-01-03 10:15

  Wolne stanowisko pracy

  2010.12. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na stanowisko Zastępcy Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  opublikował: Paweł Nowak
  2010-12-21 16:35

  WAD-361-02/10 Wyniki

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę nowego samochodu osobowego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy: Auto Tim Janeczko Sp. z o.o. ul. Oleska 152, 45-239 Opole ze względu na najkorzystniejszą ofertę cenową.

  [więcej]

  opublikował: Paweł Nowak
  2010-12-10 14:41

  WAD-361-02/10 Zapytanie

  Odpowiedź na zapytanie oferenta do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nowego samochodu osobowego do siedziby Wojewódzikiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

  [więcej]

  opublikował: Paweł Nowak
  2010-12-07 14:35
  opublikował: Paweł Nowak
  2010-12-03 12:18

  WAD-361-02/10

  Ogłoszenie

  o postępowaniu prowadzonym

  na podstawie Prawa zamówień publicznych

  Nr sprawy WAD-361-02/10

  (o wartości nie przekraczającej kwoty wynikającej z art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

   

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

  ogłasza przetarg nieograniczony

  na dostawę nowego samochodu osobowego

  Kod CPV 34110000-1

   

  Treść ogłoszenia:[*.pdf]

  SWIZ: [*.pdf]

  Formularz ogłoszeniowy załącznik nr 1 [*.doc]

  Oświadczenie załącznik nr 2 [*.doc]

  Załącznik nr 3 [*.doc]

  Wzór umowy [*.doc]

  IV Komunikat o wykryciach w 2010

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu informuje, że dnia 06.08.2010 r., w ramach monitoringu prowadzonego z wykorzystaniem pułapek feromonowych, na plantacji kukurydzy znajdującej się w miejscowości Zopowy
  (gm. Głubczyce) w powiecie głubczyckim stwierdzono dorosłe osobniki zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej – Diabrotica virgifera Le Conte, groźnego kwarantannowego szkodnika upraw kukurydzy.
   [więcej
  ]

  opublikował: Paweł Nowak
  2010-10-05 11:44

  Komunikat w sprawie opakowań drewnianych używanych w handlu międzynarodowym

  Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu informuje, że drewniane materiały opakowaniowe towarzyszące przesyłkom eksportowym do krajów trzecich muszą być oznakowane i spełniać wymagania zawarte w Międzynarodowym Standardzie dla Środków Fitosanitarnych ISPM FAO nr 15. [więcej]
  opublikował: Paweł Nowak
  2010-08-06 15:09

  Komunikat

  Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu informuje, że w dniu 27.07.2010r., na wniosek Instytutu Ochrony Roślin PIB, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał Zezwolenie nr R/j-6/2010 na jednorazowe dopuszczenie do obrotu, z przeznaczeniem do stosowania w uprawie kukurydzy przeciwko zachodniej kukurydzianej stonce korzeniowej, w okresie od 28 lipca do 17 listopada 2010 r. środka ochrony roślin  STEWARD  30 WG. [więcej]
  opublikował: Paweł Nowak
  2010-08-02 09:49

  Komunikat

  Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu informuje, że w dniu 23.04.2010r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał Zezwolenie nr R-116-1/2010d na stosowanie w uprawach kukurydzy środka ochrony roślin – PROTEUS 110 OD, do zwalczania m.in. zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej. [więcej *.doc]
  opublikował: Paweł Nowak
  2010-06-01 13:49

  Komunikat - uwaga ślimaki

  Od momentu zejścia okrywy śnieżnej istnieją na terenie naszego województwa warunki sprzyjające wzrostowi populacji ślimaków. Częste opady deszczu warunkujące dużą wilgotność gleby i powietrza i prawie całkowity brak przymrozków sprzyjają bujnej wegetacji roślin, co stanowi idealne warunki dla ślimaków. Ponadto przewaga dni z zachmurzeniem powoduje, że zwierzęta te są aktywne także w ciągu dnia. W wyniku obserwacji prowadzonych przez inspektorów WIORiN w Opolu stwierdza się na terenie województwa opolskiego obecność dużych ilości ślimaków, zarówno nagich jak i skorupkowych. Ślimaki, zwłaszcza nagie, są groźnymi szkodnikami większości gatunków roślin uprawnych i dzikorosnących. [więcej *.doc]

  opublikował: Paweł Nowak
  2010-05-12 14:05

  Komunikat

  Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu informuje, że w dniu 02.03.2010r., na wniosek Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał Zezwolenie nr R/j-1/2010
  na jednorazowe dopuszczenie do obrotu, z przeznaczeniem do stosowania w uprawach kukurydzy przeciwko zachodniej kukurydzianej stonce korzeniowej środka ochrony roślin – Force 1,5 G.

  [wiecej *.doc]

  opublikował: Paweł Nowak
  2010-03-30 14:50

  Komunikat Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w sprawie eksportu produktów roślinnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wwożonych do Federacji Rosyjskiej

  W związku z występującymi przekroczeniami najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, azotanów i azotynów określonych w prawie rosyjskim uprzejmie informuję, że od 1 marca 2010 roku Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej wprowadza dodatkowo obowiązek załączania certyfikatów bezpieczeństwa do każdej partii gruszek wyprodukowanych i eksportowanych do Federacji Rosyjskiej z Polski.

  [więcej]

  opublikował: Paweł Nowak
  2010-02-12 13:30

  Komunikat

  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu w związku w wykryciem w 2009 r. zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej

  [pdf] [word]

  opublikował: Paweł Nowak
  2009-10-21 08:31

  Komunikat

  Komunikat Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu w sprawie zarejestrowanych środków ochrony roślin z przeznaczeniem do stosowania w uprawie kukurydzy przeciwko zachodniej kukurydzianej stonce korzeniowej  [pdf] [word]
  opublikował: Paweł Nowak
  2009-09-11 11:58

  Komunikat

  Komunikat dla podmiotów prowadzących obrot towarami z wykorzystaniem drewnianego materiału opakowaniowego

  [odnośnik]

  opublikował: Paweł Nowak
  2009-08-31 09:13

  Komunikat

  10 ZASAD DOBREJ PRAKTYKI w ograniczeniu występowania bakteriozy

  [pdf]

  opublikował: Paweł Nowak
  2009-08-31 09:17

  Komunikat

  Informacja dla Eksporterów do Federacji Rosyjskiej

  [odnośnik]

   

  Zasady prowadzenia eksportu, z Polski do Federacji Rosyjskiej, świeżych owoców i warzyw w odniesieniu do obowiązujących wymagań dotyczących: jakości handlowej, bezpieczeństwa żywności i stanu fitosanitarnego towarów

  [odnośnik]

  opublikował: Paweł Nowak
  2009-08-31 09:24

  Komunikat

  Komunikat w sprawie Memorandum między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczpospolitej Polskiej i Ministerstwem Rolnictwa Federacji Rosyjskiej w zakresie kwarantanny roślin przy eksporcie roślin i produktów roślinnych z Rzeczpospolitej Polskiej do Federacji Rosyjskiej

  [pdf]

   

  Wykaz punktów wwozu, przez które możliwy jest eksport produktów roślinnych z Rzeczpospolitej Polskiej do Federacji Rosyjskiej

  [pdf]

   

  WYKAZ produktów dozwolonych do wwozu na terytorium Federacji Rosyjskiej z Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami Memorandum między Ministerstwem Rolnictwa Federacji Rosyjskiej i Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie kwarantanny roślin przy eksporcie roślin i produktów roślinnych z Rzeczpospolitej Polskiej do Federacji Rosyjskiej

  [pdf]

  opublikował: Paweł Nowak
  2009-08-31 09:31

  Komunikat

  Przemieszczanie w obrębie krajów Unii Europejskiej ziemniaków wyprodukowanych w Polsce

  [pdf]

  opublikował: Paweł Nowak
  2009-08-31 09:34