Godlo

Państwowa Inspekcja Ochrony
Roślin i Nasiennictwa


Strona GłównaBIP
Kierownictwo
Sekretariat
Działy
Stanowiska samodzielne
Rolnictwo ekologiczne
Oddziały
Procedury
Informacje
Prawo
Adresy
Aktualności
Druki
Informacja dla Eksporterów
do Federacji Rosyjskiej
Przemieszczanie ziemniaka
Informacja dla podmiotów obracających drewnem
lub DMO
Informacje o planowanych
zabiegach z zastosowaniem środka
ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego

DANE KONTAKTOWE:
ul. Kołobrzeska 11
10-444 Olsztyn
tel: 0-89 5332128
fax: 0-89 5343623
e-mail: wi-olsztyn@piorin.gov.pl  Godziny urzędowania: 7.30-15.30


zakres akredytacji

WM_Aktualności DORIT2

STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ I ŚRODOWISKA


       Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie mając na uwadze ochronę środowiska w tym owadów pożytecznych a przede wszystkim pszczół przypomina posiadaczom tj. w rozumieniu ustawy o ochronie roślin, osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, w których władaniu znajdują się grunty, rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, stosujący środki ochrony roślin o konieczności przestrzegania podstawowych zasad i obowiązków związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin wynikających z postanowień ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849), a mianowicie:
 1. Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem zapewnia skuteczne zwalczanie organizmów szkodliwych i nie spowoduje zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska (art. 76 ust.1 w/w ustawy). Badania sprawności technicznej opryskiwaczy powinny być przeprowadzane w odstępach czasu nie dłuższym niż 3 lata przez jednostki organizacyjne upoważnione przez wojewódzkiego inspektora.
 2. Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska. (art. 68 ust. 1 w/w ustawy).
 3. Na roślinach uprawianych w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych oraz rezerwatów przyrody można stosować wyłącznie środki ochrony roślin, których stosowanie w tych strefach i na tych terenach nie jest zabronione (art. 70 w/w ustawy).
 4. Posiadacze gruntów lub obiektów magazynowych, gdzie prowadzone są zabiegi ochrony roślin, prowadzą ewidencję tych zabiegów (art. 71 ust. 1 w/w ustawy).
 5. Środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się (art.77 ust. 1 w/w ustawy):
  1. przy użyciu opryskiwaczy, jeżeli:
   • prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s,
   • miejsce stosowania środka ochrony roślin jest oddalone co najmniej 5 m od krawędzi jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych, i co najmniej 20 m od p a s i e k, plantacji roślin zielarskich, rezerwatów przyrody, parków narodowych, stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej ujęć wody;
  2. sprzętem agrolotniczym, jeżeli:
   • jest on wyposażony w specjalne urządzenia do stosowania środków ochrony roślin oraz gdy do środka ochrony roślin zostanie dodana substancja obciążająca
   • wilgotność względna powietrza jest nie mniejsza niż 60% i prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s,
   • c) powierzchnia upraw, na której stosuje się środek ochrony roślin, wynosi co najmniej 5 ha i jest oddalona co najmniej 500 m od obiektów, o których mowa w punkcie 1 litera b, przy kierunku wiatru wiejącego w stronę tych obiektów.
 6. Zabrania się stosowania środków ochrony roślin zaliczonych do bardzo toksycznych i toksycznych dla człowieka oraz środków chwastobójczych i desykantów przy użyciu sprzętu agrolotniczego jest zabronione.
 7. Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończenia tego szkolenia (art. 74 ustawy ochronie roślin).
       Dla osób nie posiadających wymaganego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jednostki organizacyjne upoważnione przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa organizują takie szkolenia.

       Wykazy jednostek upoważnionych przez Wojewódzkiego Inspektora do przeprowadzania szkoleń oraz badań sprawności technicznej opryskiwaczy znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie pod adresem: www.piorin.gov.pl/olsztyn. Na tych stronach umieszczone są adresy Oddziałów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa a także wykaz i adresy punktów obrotu środkami ochrony roślin w województwie oraz szereg innych informacji z dziedziny ochrony roślin i nasiennictwa między innymi komunikaty sygnalizacyjne dotyczące wykonywania zabiegów na uprawach rolniczych.

       Przekazując powyższe informacje prosi się o przestrzeganie ustalonych prawem zasad, a w szczególności eliminowanie zabiegów środkami ochrony roślin toksycznymi dla pszczół, na kwitnących roślinach (w tym również upraw z kwitnącymi chwastami w roślinach uprawnych) lub pokrytych spadzią.

       W przypadku, gdy zachodzi konieczność wykonania zabiegu na kwitnących roślinach, należy stosować właściwy dobór środków ochrony roślin sklasyfikowanych jako szkodliwe i pozostałe dla pszczół, o okresie prewencji krótszym od nocnego spoczynku pszczół, a zabiegi wykonywać poza godzinami ich lotu (najlepiej wieczorem po zachodzie słońca) - z zachowaniem ustalonego dla danego preparatu okresu prewencji dla pszczół.

       Podkreśla się, że zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r Nr 133 poz. 849) kto stosuje środki ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie lub uchyla się od obowiązku przeprowadzenia technicznego badania opryskiwaczy, stosuje środki ochrony roślin niezgodnie z obowiązującymi zasadami ich stosowania, a w szczególności nie przestrzega okresów karencji i prewencji, nie prowadzi ewidencji zabiegów wykonywanych przy użyciu wszelkich środków ochrony roślin – podlega karze grzywny. Orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

       W przypadku podejrzenia o zatrucie pszczół WIORiN proponuje niezwłocznie zawiadomić właściwego terenowo Wójta, Burmistrza, Starostę, który może powołać Komisję z udziałem między innymi lekarza weterynarii oraz przedstawiciela Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie.

       Komisja sporządzając protokół, powinna dokonać wnikliwej oceny stopnia oraz stwierdzić przyczyny zatrucia.

       W przypadkach koniecznych, jeżeli Komisja uzna za niezbędne, na zlecenie poszkodowanego pszczelarza, pod kierunkiem/nadzorem lekarza weterynarii, powinna być pobrana próbka padłych pszczół i niezwłocznie wraz z załączonym protokołem przesłana do wskazanego przez lekarza Zakładu Higieny Weterynaryjnej lub innego laboratorium, celem przeprowadzenia analizy na pozostałości środków ochrony roślin.

       Jeżeli działająca w sprawie zatrucia Komisja w tym podmiot poszkodowany, uzna za niezbędne pobranie i przekazanie do badania na pozostałości środków ochrony roślin próbek gleby i roślin, czynności związane z próbkobraniem zostaną wykonane przez przedstawiciela/ inspektora WIORiN zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

       Badania roślin i gleby na pozostałości środków ochrony roślin wykonywane są na zlecenie podmiotu (między innymi) w:
 • Instytucie Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, Laboratorium Badań Pozostałości Środków Ochrony Roślin w Białymstoku ul. Chełmońskiego 22, 15-195 Białystok, tel. 0 85 675 34 19, 0 85 678 54 70, www.ior.bialystok.pl, e-mail: biuro@ior.bialystok.pl
 • Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Główny Inspektorat Centralne Laboratorium w Toruniu Pracownia Badań Pozostałości Środków Ochrony Roślin, ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń,
  tel. 0 56 639 11 18
       Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z racji sprawowanego nadzoru nad stosowaniem środków ochrony roślin w oparciu o przepisy ustawy, równocześnie i niezależnie od działania przedmiotowej Komisji, dokonuje urzędowej kontroli prawidłowości stosowania środków ochrony roślin u podmiotów podejrzewanych o dokonanie zatrucia a w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości stosuje przewidziane przepisami prawa sankcje karne.

       Badanie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych i glebie w przypadkach niezbędnych do podjęcia przez organ Inspekcji stosownych decyzji w związku z rozpatrywaniem indywidualnych skarg i wniosków dotyczących np.: stosowania środków ochrony roślin niezgodnie z etykietą-instrukcją, może się również odbyć za zgodą Głównego Inspektora w ramach prób interwencyjnych Inspekcji.

                                                                                                                                                   Henryk Ciołkowski 

 
opublikował: Wojciech Gawryś
2009-03-27 13:06