05 Sierpnia 2016

Zasady eksportu jabłek do Chin (aktualizacja 11 października 2016) Drukuj

20 czerwca 2016 r. został podpisany protokół w sprawie wymagań fitosanitarnych dla eksportu jabłek z Polski do Chin. 

Zgodnie z zapisami protokołu na eksport będą mogły być przeznaczone owoce wyprodukowane w Polsce, które będą spełniały wymagania fitosanitarne, normy bezpieczeństwa sanitarnego oraz będą wolne od organizmów kwarantannowych Chin. Przed pierwszym sezonem eksportowym zostanie przeprowadzona wspólna (PIORiN i AQSIQ) wyrywkowa kontrola zarejestrowanych miejsc produkcji, pakowalni, pod kątem spełnienia chińskich wymagań fitosanitarnych.

Szczegółowe informacje dla pomiotów w sprawie obowiązku rejestracji, zasad prowadzenia nadzoru nad produkcją jabłek oraz inne obowiązki, wynikające z wymagań fitosanitarnych Chin są dostępne poniżej.

Aby zarejestrować miejsca uprawy, przechowywania lub pakowania należy się zgłosić do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby firmy (- producent) lub właściwego wojewódzkiego inspektora dla miejsca prowadzenia działalności (- pozostali). Wzór wniosku znajduje się poniżej.

Podmioty zainteresowane eksportem jabłek wyprodukowanych w 2016 r. powinny złożyć wniosek o zarejestrowanie do właściwego WIORiN najpóźniej do 15 lipca 2016 r. 

 

AKTUALIZACJA z 14 lipca 2016 r.

W związku z wystąpieniem podmiotów zainteresowanych eksportem jabłek do Chin z wnioskiem o wydłużenie terminu składania wniosków o rejestrację, Główny Inspektor podjął decyzję o wydłużeniu terminu rejestracji do dnia 20 lipca 2016 r. Jednocześnie informujemy, że dalsze wydłużanie terminu będzie niemożliwe z uwagi na konieczność spełnienia wymagań określonych w podpisanym Protokole.

AKTUALIZACJA z 5 sierpnia 2016 r.

Udostępniona została treść protokołu w sprawie wymagań fitosanitarnych dla eksportu jabłek z Polski do Chin. Wersja polska i angielska tego protokołu dostępne są poniżej.
 

Konferencja nt. „Eksport jabłek do Chińskiej Republiki Ludowej” (Mszczonów, 24.08.2016)

W dniu 24.08.2016 r. organizowana jest pod patronatem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa konferencja  nt. „Eksport jabłek do Chińskiej Republiki Ludowej”.
Szczegółowe informacje nt. przedmiotowej Konferencji, w tym program i formularz zgłoszeniowy, są dostępne pod linkiem zywnosc.com.pl
 

AKTUALIZACJA z 17 sierpnia 2016 r. (1)
Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce: informacje branżowe>produkcja roślinna>ochrona roślin>integrowana ochrona roślin, został opublikowany załącznik do metodyki integrowanej ochrony jabłoni - Dodatkowe wymagania przy produkcji jabłek przeznaczonych do wysyłki do Chińskiej Republiki Ludowej.  

Opracowane to obejmuje warunki fitosanitarne eksportu jabłek do Chin oraz program ochrony uwzględniający wymagania tego kraju w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Producenci, w tym także uczestniczący w systemie Integrowana Produkcja, którzy zamierzają produkować jabłka na rynek chiński, zobowiązani są do przestrzegania zawartych w niniejszym opracowaniu wytycznych.

 

AKTUALIZACJA z 17 sierpnia 2016 r. (2)
Zgodnie z chińskimi wymaganiami eksportowymi, jabłka wysyłane do Chin powinny spełniać przepisy sanitarne tego kraju, co oznacza, że do produkcji jabłek kierowanych na rynek chiński mogą być stosowane wyłącznie środki ochrony roślin zawierające substancje czynne, dla których zostały określone w chińskim standardzie GB2763 wartości najwyższych dopuszczanych poziomów pozostałości.

W związku z istniejącymi różnicami w zakresie obowiązujących w Polsce i Chinach normach najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dla niektórych substancji czynnych środków ochrony roślin, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach opracował program ochrony jabłoni w sadach produkujących owoce na potrzeby rynku chińskiego.  Program ten stanowi załącznik do aneksu do metodyki integrowanej ochrony jabłoni – dodatkowe wymagania przy produkcji jabłek przeznaczonych do wysyłki do Chińskiej Republiki Ludowej i jest dostępny tutaj.

Jednocześnie biorąc pod uwagę, iż bieżący rok jest pierwszym rokiem obowiązywania protokołu dopuszczającego eksport polskich jabłek do Chin, jak również fakt, że został podpisany po rozpoczęciu zabiegów ochrony sadów jabłoniowych, w przypadku zastosowania już środków ochrony roślin, które zawierają substancje czynne, które nie są wyszczególnione w standardzie GB2763, wyjątkowo owoce jabłek z tegorocznych zbiorów  będą mogły być wprowadzone na rynek chiński, pod warunkiem, że zawarte w nich pozostałości środków ochrony nie będą przekraczać limitów określonych w międzynarodowej normie Codex Alimentarius.

AKTUALIZACJA z 24 sierpnia 2016 r.

W nawiązaniu do postulatów branży sadowniczej w sprawie umożliwienia dalszej rejestracji podmiotom, zainteresowanym eksportem jabłek do Chin, Główny Inspektorat zwrócił się za pośrednictwem Referatu ds. Rolnych w Pekinie do Generalnej Administracji ds. Jakości, Inspekcji i Kwarantanny ChRL (AQSIQ) celem uzyskania informacji w powyższym zakresie. W odpowiedzi strona chińska podkreśliła, że proces rejestracji nie jest zamknięty i podmioty niezarejestrowane w bieżącym roku będą mogły dokonać rejestracji w przyszłym roku. 
Ponadto AQSIQ potwierdziła możliwość kontynuacji rejestracji również w bieżącym sezonie. Należy jednak podkreślić, że z uwagi na brak możliwości potwierdzenia spełnienia wymagań fitosanitarnych określonych w podpisanym Protokole, podmioty te nie będą mogły eksportować do Chin owoców wyprodukowanych w tym sezonie wegetacyjnym.

 

AKTUALIZACJA z 16 września 2016 r.
Trwa ostatnia - 3 lustracja zarejestrowanych sadów, pod kątem występowania zarazy ogniowej (Erwinia amylovora). Równocześnie podczas ww. lustracji jest przeprowadzana wyrywkowa kontrola owoców na obecność występowania owocówki jabłkóweczki (Cydia pomonella). Kontroli podlega, co najmniej 600 jabłek z ha, w tym krojenie 20% owoców. Z sadów, w których przeprowadzono zabiegi fungicydami przed zbiorem i w trakcie zbioru są pobierane próby jabłek do badań laboratoryjnych, pod kątem występowania Neofabraea malicorticis. Z każdego sadu pobierana jest próba o wielkości 30-35 szt. jabłek. W celu stymulacji objawów chorobowych, owoce muszą być inkubowane w temp. 22-25oC, przez okres do 6 tygodni (okres przechowywania pobranych prób musi uwzględniać planowany termin eksportu i może być, o ile jest to konieczne, skrócony do minimum 3 tygodni).

Ponadto w dniach 10-16 października 2016 roku do Polski przybędzie delegacja ekspertów z Generalnej Administracji ds. Nadzoru Jakości, Inspekcji i Kwarantanny Chińskiej Republiki Ludowej (AQSIQ) w celu przeprowadzenia wspólnej kontroli z przedstawicielami PIORIN, obejmującej m. in działania monitoringowe prowadzone w sadach oraz kontrole pakowalni i przechowalni, zarejestrowanych na eksport do Chin. Kontrole zostaną przeprowadzone na terenie trzech województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

 

AKTUALIZACJA z 11 października 2016 r.
Konferencja nt. „Eksport jabłek do Chińskiej Republiki Ludowej” (Mszczonów, 27.10.2016)


W dniu 27.10.2016 r. organizowana jest pod patronatem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa konferencja  nt. „Eksport jabłek do Chińskiej Republiki Ludowej”.


Szczegółowe informacje nt. przedmiotowej Konferencji, w tym program i formularz zgłoszeniowy, są dostępne pod tym linkiem

 

Pliki do pobrania

wytyczne_eksport_jablek_do_chin.pdf wytyczne 125.32 KB
Wytyczne dla eksportu jabłek do Chiny
wzor_wniosek.docx wniosek 75.90 KB
Wzór wniosku (doc)
wzor_wniosek.pdf wniosek 78.67 KB
Wzór wniosku (pdf)
cn2016_protokol_jablka_20.06.2016_pl.pdf protokół_PL 444.34 KB
Protokół w sprawie wymagań fitosanitarnych dla eksportu jabłek z Polski do Chin - wersja polska
cn2016_protokol_jablka_20.06.2016_en.pdf protokół_EN 396.05 KB
Protokół w sprawie wymagań fitosanitarnych dla eksportu jabłek z Polski do Chin - wersja angielska

lista aktualności