12 Kwietnia 2017

W poszukiwaniu najlepszych rozwiązań na rzecz zdrowia roślin - posiedzenie Komisji ds. Środków Fitosanitarnych Drukuj

Zakończone w dniu wczorajszym posiedzenie Komisji ds. Środków Fitosanitarnych (CPM) zostało uznane przez delegatów i Sekretarza Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin Pana Jingyuan Xia za nadzwyczaj owocne. Uczestniczące w sesji CPM-12 delegacje 128 krajów, w tym Polski oraz 25 organizacji międzynarodowych – członków Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin (IPPC), w czasie sześciodniowej sesji wypracowały szereg rozwiązań i wskazały kierunki dalszych działań na rzecz zdrowia roślin.

Zatwierdzono zapisy wielu nowych i uaktualnionych międzynarodowych standardów fitosanitarnych, których wdrożenie zapewni lepsze warunki wymiany handlowej produktów roślinnych. Wśród nich należy przede wszystkim wymienić standardy dotyczące międzynarodowego obrotu materiałem nasiennym, obrotu drewnem, obrotu pojazdami, maszynami i sprzętem, a także standardy określające warunki i metody zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin. Szczególnie na podkreślenie zasługują przyjęte przez Komisję standardy określające metodę chłodzenia i metodę z zastosowaniem pary wodnej do wykorzystania w zabiegach zwalczania groźnych szkodników owoców tropikalnych. Metody te będą bardzo przydatne w międzynarodowym obrocie towarów roślinnych, stanowiąc przyjazną dla środowiska naturalnego alternatywę dla chemicznych sposobów eliminacji szkodników.

Na swoim 12. posiedzeniu, Komisja kontynuowała rozpoczęte w minionych latach prace dotyczące zagrożeń związanych z przenoszeniem organizmów szkodliwych dla roślin przez kontenery morskie, które na całym świecie są intensywnie wykorzystywane do transportu wszelkiego rodzaju towarów. Skuteczne ograniczenie tych zagrożeń może być osiągnięte wyłącznie dzięki współpracy armatorów statków, importerów, eksporterów z regionalnymi i krajowymi organizacjami ochrony roślin. Dotychczas, wspólnie z przedstawicielami wszystkich zainteresowanych stron, określone zostały kierunki i zakres niezbędnych przedsięwzięć. Za sprawę najważniejszą uznano opracowanie przewodnika nt. stosowania zabiegów oczyszczania kontenerów. Powszechne stosowanie tych zabiegów pozwoli na zminimalizowania ryzyka przenoszenia chorób i szkodników roślin.

Zagrożenia dla zdrowia roślin wynikające z intensywnej wymiany handlowej i wyraźnie nasilających się zmian klimatycznych oraz sposoby przeciwdziałania negatywnym skutkom dla produkcji roślinnej na świecie są tematem Ramowego Programu Działań Strategicznych w ramach Konwencji na lata 2020-2030. Projekt Programu był przedmiotem ożywionej dyskusji delegatów, którzy za konieczne uznali poszukiwanie dalszych skutecznych rozwiązań dla zapewnienia wysokich standardów zdrowia roślin.

Tegoroczne obrady Komisji ds. Środków Fitosanitarnych oraz liczne wydarzenia towarzyszące (sesje tematyczne, panele dyskusyjne, prezentacje i wystawy) miały miejsce w mieście Incheon, w Republice Korei. Po raz pierwszy odbyły się poza siedzibą Sekretariatu Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin w Rzymie.

W swojej relacji z posiedzenia Komisji, przedstawicielka Polski, Mirosława Konicka podkreśliła, że koreańscy organizatorzy tego ważnego dla ogólnoświatowej społeczności ochrony roślin wydarzenia, wykazali się nie tylko znakomitym przygotowaniem merytorycznym, sprawnością organizacyjną i logistyczną, ale także niezwykłą gościnnością, zapewniając doskonałą promocję swojego kraju.


lista aktualności