11 Lutego 2020

Czym się zajmujemy? Drukuj

Poprzedni artykuł z serii Czym się zajmujemy? poświęcony był działaniom realizowanym przez Biuro Nadzoru Fitosanitarnego i Współpracy Międzynarodowej.

 

Kolejne Biuro, które chcielibyśmy Państwu przedstawić, to Biuro Nasiennictwa:

 

Biuro Nasiennictwa jest jedną z komórek merytorycznych, funkcjonujących w ramach urzędu powołanego dla obsługi zadań powierzonych Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

Codzienna praca pracowników Biura Nasiennictwa polega na nadzorze, koordynacji i wsparciu organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) wykonujących zadania w celu zapewnienia, że produkowany w Polsce oraz znajdujący się w obrocie materiał siewny spełnia unijne wymagania jakościowe oraz zdrowotnościowe. Działania Biura wspierają także rolnictwo ekologiczne. PIORiN jest jednym z urzędów stojących na straży przestrzegania zasad tego rodzaju produkcji. Realizujemy również zadania związane z przestrzeganiem zasad uprawy winorośli przeznaczonych do produkcji wina. Koordynujemy wykonanie zadań kontrolnych wynikających z zatwierdzonego przez Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Programu kontroli upraw GMO” realizując tym samym politykę kraju dotyczącą GMO wyrażoną przepisem prawa mówiącym, że „Rzeczpospolita Polska jest krajem wolnym od upraw GMO”.

 

                     

 

Szeroki zakres kompetencji pracowników Biura Nasiennictwa ma odzwierciedlenie w zróżnicowanym sposobie wykonywania poszczególnych zadań, o czym przeczytają Państwo poniżej.

 

Zajmujemy się przede wszystkim przygotowywaniem i wdrażaniem wytycznych dla inspektorów PIORiN oraz laboratoriów zajmujących się oceną nasion.

Prowadzimy kontrolę wojewódzkich inspektoratów w zakresie poprawności realizacji zadań w obszarze nasiennictwa. Organizujemy szkolenia i narady z pracownikami Inspekcji podczas, których omawiane są zadania Inspekcji i realizacja, zmiany prawa i ich wpływ na pracę urzędu. Wskazane działania służą przede wszystkim ujednoliceniu postępowania i standaryzacji wykonywania zadań przez PIORiN.

 

Uczestniczymy w projektowaniu i opiniowaniu zmian prawa krajowego i unijnego oraz opracowaniu rozwiań technicznych służących sprawnemu i efektywnemu wdrażaniu zmian w życie. Aktywnie uczestniczymy w upowszechnianiu wiedzy o wprowadzanych zmianach.

 

Prowadzimy postępowania odwoławcze, skargowe, wnioskowe oraz przygotowujemy odpowiedzi na zapytania adresowane do GIORiN. Sporządzamy sprawozdania i zestawienia o wynikach pracy PIORiN w kolejnych latach, w tym: sprawozdania z kwalifikacji poszczególnych grup materiału siennego, raporty z obrotu materiałem siewnym, raporty dla Komisji Europejskiej o zakresie wykorzystania odstępstwa w rolnictwie ekologicznym, sprawozdanie z kontroli upraw pod kątem obecności organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz kontroli upraw winorośli. Materiały te są dostępne na stronie GIORiN albo na wniosek skierowany do urzędu.

 

               

 

Współpracujemy podczas wykonywania zadań z Głównym Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych a także z instytutami naukowymi, przede wszystkim z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz Instytutem Ogrodnictwa.

 

Reprezentujemy Polskę na spotkaniach Międzynarodowego Związku Oceny Nasion i współpracujemy z urzędami certyfikującymi innych państw. To do nas w pierwszej kolejności trafiają zapytania spoza Polski, czy zastrzeżenia dotyczące jakości wyprodukowanego i oznakowanego w kraju materiału siewnego.

 

           

 

Celem zagwarantowania jednolitości stosowanych w kraju urzędowych etykiet i plomb opracowujemy wspólne dla całego kraju zapotrzebowanie na druk tych materiałów.

 

Wspierając rolnictwo ekologiczne regularnie na podstawie zgłoszeń producentów, tworzymy i aktualizujemy bazę danych ekologicznego materiału siewnego i nasion, która w formie wykazu, publikowana jest na stronie internetowej Inspekcji (www.piorin.gov.pl) w zakładce Rolnictwo ekologiczne. Poprzez swoją konstrukcję wykaz dostarcza wszystkim zainteresowanym produkcją ekologiczną kompleksowe informację o dostępnym na rynku ekologicznym materiale siewnym i nasionach oraz umożliwia bezpośredni kontakt z ich producentami.

 

Udzielamy odpowiedzi i wyjaśnień. Dokładamy starań, aby możliwie najlepiej upowszechniać wiedzę o zasadach działania w ramach powierzonych nam obowiązków

Zadania Biura wykonuje obecnie siedmiu pracowników, których dane telefoniczne są dostępne na stronie pod adresem http://piorin.gov.pl/biura-nadzorujace/wydzial-nasiennictwa/. nadzór merytoryczny Zespołu sprawuje Z-ca Głównego Inspektora Pan Tadeusz Łączyński.

 

 

 


lista aktualności