Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Graniczna kontrola fitosanitarna

Import bezpośrednio z państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które przed wprowadzeniem na terytorium RP powinny zostać poddane granicznej kontroli fitosanitarnej, jest dozwolony przez wyznaczone punkty kontroli granicznej (PKG).

Wykaz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów które podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej, oraz wykaz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub do określonych stref chronionych jest zabronione, zgodnie z przepisami art. 20 ust. 1 pkt 3 i 5, wraz z odpowiadającą im klasyfikacją towarów według kodów taryfy celnej, zamieszczony został na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wykazy te dostępne są również poniżej (według stanu na dzień 22 stycznia 2019 r.):

 

 1. Wykaz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny zostać poddane granicznej kontroli fitosanitarnej 
 2. Wykaz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny zostać poddane granicznej kontroli fitosanitarnej, jeżeli są przeznaczone do wprowadzania do stref chronionych
 3. Wykaz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których wprowadzenie do określonych stref chronionych jest zabronione
 4. Wykaz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zabronione

 

UWAGA: Wskazane w udostępnionych na stronach ministerstwa wykazach kody CN mają charakter pomocniczy i nie zastępują przepisów prawa. Podstawę do poddania towaru granicznej kontroli fitosanitarnej lub zakazu wwozu na terytorium Polski stanowią przepisy wydane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o ochronie roślin. Wykaz zawiera najbardziej typowe kody CN dla danej kategorii roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, jednak nie można wykluczyć, że towarowi wymienionemu w przepisach fitosanitarnych zostanie przyporządkowany inny kod od tych zaproponowanych w niniejszych wykazach.

Granicznej kontroli fitosanitarnej nie podlegają niewielkie ilości roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, jeżeli są one przeznaczone do użycia przez posiadacza lub odbiorcę na własne niezarobkowe potrzeby. Rodzaj i ilość produktów podlegających temu wyłączeniu określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie dopuszczalnych ilości roślin i produktów roślinnych, które nie podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej (treść rozporządzenia dostępna tutaj).


Graniczna kontrola fitosanitarna obejmuje kolejno następujące etapy:

 1. kontrolę dokumentów, w tym sprawdzenie, czy do roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów dołączone zostały wymagane dokumenty lub czy są one właściwie oznakowane,
 2. kontrolę tożsamości,
 3. kontrolę zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów.

 
Kontrola dokumentów zawsze przeprowadzana jest w wyznaczonym punkcie wwozu. Pozostałe etapy, tj. kontrola tożsamości i kontrola zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, podlegających granicznej kontroli fitosanitarnej, może być przeprowadzana w miejscach innych, niż punkty wwozu, jeśli są one zatwierdzone przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.


Decyzję o zatwierdzeniu miejsca przeprowadzania kontroli tożsamości i kontroli zdrowotności wydaje Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, na wniosek zainteresowanego podmiotu.


Wniosek ten powinien zawierać następujące informacje:

 1. wskazanie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które mają być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. wskazanie miejsca kontroli tożsamości i kontroli zdrowotności,
 3. wskazanie miejsc, w których rośliny, produkty roślinne lub przedmioty będą przechowywane do czasu uzyskania wyniku kontroli tożsamości lub kontroli zdrowotności,
 4. opis sposobu, w jaki przesyłki pochodzące z państw członkowskich, porażone przez organizmy szkodliwe, mają być izolowane.

 
Jeżeli przesyłka jest przeznaczona dla upoważnionego odbiorcy lub do miejsca kontroli objętego pozwoleniem na korzystanie z gospodarczej procedury celnej, do wniosku należy dołączyć kopie właściwych pozwoleń wydanych przez organy celne.

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa wydaje decyzję o zatwierdzeniu miejsca przeprowadzania kontroli tożsamości i kontroli zdrowotności po sprawdzeniu, czy miejsce to spełnia warunki zapewniające prawidłowe przeprowadzenie czynności kontrolnych i otrzymaniu pozytywnej opinii organów celnych o możliwości zapewnienia dozoru celnego w tym miejscu.


W miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa muszą być spełnione warunki określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których kontrola tożsamości lub zdrowotności może być przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa (treść rozporządzenia dostępna tutaj).


W miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa należy także zapewnić:

 1. przechowywanie przesyłki lub partii roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów lub przeprowadzanie kwarantanny roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów;
 2. zniszczenie przesyłki lub partii roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów;
 3. przeprowadzanie zabiegu odkażania i oczyszczania zakwestionowanych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów.

 

Zgłoś błąd